Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Uitgelicht project: Woningbouw aan de Handelskade

OZHZ denkt mee over het veilig, gezond, duurzaam en leefbaar realiseren van woningbouw bij de Handelskade. De gemeente zocht geschikte locaties voor de bouw van duizenden woningen, en het zogenaamde Maasterras aan de Handelskade is een van de geselecteerde locaties. De gemeente vroeg OZHZ om onderzoek te doen naar milieuaspecten die van belang zijn bij de inrichting van het gebied. Geluid is een van die aspecten. Het gaat dan zowel om industrielawaai als over de A16, lokale wegen en het spoor. OZHZ heeft de gemeente geadviseerd hier rekening mee te houden in de verkaveling van dit gebied en heeft aangeboden verder mee te denken in het ontwerptraject. Zo zorgen we er samen met de gemeente voor dat toekomstige bewoners zo min mogelijk milieuhinder ondervinden en reeds aanwezige bedrijven niet teveel beperkt worden in hun activiteiten.

Impressie Spoorzone / Foto: Gemeente Dordrecht

Uitgelicht project: Omgevingstafel Amstelwijck Park

Voor het project Amstelwijck Park, het oude Refaja-terrein, is de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 190 woningen. Omdat het bestemmingsplan de woningbouw niet toeliet, maar de gemeente daar woningbouw wel wenst, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het sluit namelijk naadloos aan op opgaven van de stad zoals de woningbouwopgave.

Het project gaat over een groot grondgebied en moet voldoen aan verschillende regelgevingen. Dit betekent dat er heel wat adviserende instanties bij het project betrokken zijn. De Omgevingstafel is een instrument om, ter voorbereiding op de Omgevingswet, de nieuwe manier van vergunningverlening makkelijker te maken. Het grootste voordeel is dat je met alle betrokkenen aan tafel zit. Je ziet elkaar en voert een gesprek over een initiatief. Zo kom je er samen achter of zaken wellicht net iets anders kunnen, waardoor een initiatief dat eerst onmogelijk leek, toch uitvoerbaar blijkt. Aan de Omgevingstafel Amstelwijck Park namen onder andere de gemeente, vergunningverlener OZHZ, adviseurs, projectontwikkelaar, en het waterschap deel. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend waarin, naast de direct aangestuurde toetsingsaspecten, ook de aspecten duurzaamheid, inrichting openbare ruimte, klimaat en wegen positief zijn beoordeeld.

Veel procedures voor WABO-vergunningen in 2021

Ook in 2021 was er veel bedrijvigheid in Dordrecht. Dat merkten wij aan het grote aantal procedures voor WABO-vergunningen milieu die we ontvingen. Bij deze vergunningsaanvragen stelt OZHZ onder andere vast of een nieuwe of gewijzigde activiteit veilig en gezond uitgevoerd kan worden. Zo ook bij een gerenommeerd Dordts transportbedrijf voor zware en omvangrijke ladingen. Ter verbetering van hun bedrijfsvoering was er de wens om meerdere containers tegelijk te begassen (en ontgassen). Dat mag natuurlijk niet zomaar. Bij het begassen worden namelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt om goederen in de containers te beschermen tegen ongedierte. Dit zijn vaak gevaarlijke stoffen. Deze stoffen worden opgeslagen in gasflessen. Voor de veiligheid is het van groot belang dat dit uiterst zorgvuldig gebeurt. De experts van OZHZ onderzoeken bij iedere aanvraag of dat daadwerkelijk zo is.

Na onderzoek bleek het transportbedrijf te voldoen aan de voorwaarden. Ook beschikken zij over de juiste technieken om hun activiteiten veilig en verantwoord te doen. Deze technieken zijn vastgelegd in een norm (PGS15). Zo hebben we met vertrouwen deze vergunning kunnen verlenen.

Uitgelicht project: gevaarlijke situatie Distriparc Dordrecht voorkomen

Het Distriparc is een terrein met diverse grote loodsen van verschillende gebruikers. OZHZ houdt hier onder andere toezicht op de bouw. We hebben voor de gemeente Dordrecht de vergunningverlening gedaan en hielden een oogje in het zeil tijdens de uitvoering van de diverse bouwwerken op het Distriparc. Bijvoorbeeld bij de bouw van de loods DKIV, een loods van bijna 40.000 m2 groot!

Hoe gingen we te werk?

Tijdens de bouwfase voerden we op diverse momenten aangekondigde en onaangekondigde controles uit op het werk. Wij controleerden of de ontwikkelaar en aannemer in overeenstemming met de vergunning bouwen. Helaas bleek dit niet altijd het geval. Maar door snel te handelen, hebben we een gevaarlijke situatie op het Distriparc weten te voorkomen. De bouwer weet nu wat van hem wordt verwacht en er zijn aanpassingen gedaan ter verbetering van de kwaliteit, zonder hierbij vertraging op te lopen.

Hoe organiseer je een coronaveilig evenement?

Sinds het COVID-19 virus actief is, leven we met maatregelen die de verspreiding van het virus moeten beperken. Deze maatregelen worden vaak weer aangepast. Voor organisatoren is het moeilijk om bij te houden welke regels nu precies gelden. Vooraf rekening houden met de regels die gelden op de geplande datum is dan lastig. OZHZ ondersteunt organisatoren waar mogelijk. Hierdoor kon een behoorlijk aantal evenementen in 2021 toch doorgaan.

In goed overleg met organisatoren, gemeente en adviseurs beoordeelde OZHZ wat binnen de regels veilig mogelijk was. Meer dan anders moest er veel maatwerk geleverd worden. Het controleren van de toe te passen maatregelen en de besprekingen hierover met de organisatoren, gemeente, en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft meer tijd gekost dan gebruikelijk. Maar wel met het resultaat dat veel evenementen binnen de gemeente op een veilige manier werken georganiseerd.

Wat is er nodig om een coronaveilig evenement te organiseren?

Uitgelicht project: Duurzaamheid in 3D

Dordrecht wil in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust zijn. Dat betekent dat de gemeente in de toekomst beter voorbereid is op klimaatverandering en wateroverlast. Zowel boven- als ondergronds: 3D dus. Een ambitieuze doelstelling!

Om de gemeente hierbij te helpen, heeft OZHZ in 2021 op diverse locaties verschillende 3D-scans uitgevoerd. Eén van deze locaties was de Weeskinderendijk 213, waar verschillende thema’s in kaart zijn gebracht. Denk aan bodeminformatie, archeologie of de negatieve effecten van extreme temperaturen (hittestress). Door de uitkomsten uit deze scans vroegtijdig mee te nemen in plannen en projecten, kan er sneller ingespeeld worden op eventuele uitdagingen of kansen bij een bepaalde locatie. Naast het uitvoeren van de 3D-scans heeft OZHZ eind oktober ook een digitale kennissessie “Waterberging in de Praktijk” georganiseerd voor alle gemeenten in onze regio. De gemeente Dordrecht heeft hierin haar ervaringen gedeeld. De opkomst was hoog en liet zien dat de behoefte aan kennisdeling over klimaatadaptatie groot is. Daarom willen we in 2022 een (fysieke) vervolgsessie organiseren.