Hoe wordt OZHZ bestuurd?

Al het werk dat wij doen, is in opdracht van gemeenten en provincie. OZHZ heeft elf opdrachtgevers: de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Als OZHZ zijn wij een uitvoeringsdienst, een gemeenschappelijke regeling. Er is een dagelijks en een algemeen bestuur. Zij vormen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

OZHZ is een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen: een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen de colleges van Burgemeesters & Wethouders van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

In de gemeenschappelijke regeling staat welke taken OZHZ voor hen kan uitvoeren. Per gemeente en provincie spreken we elk jaar af wat dit precies inhoudt. Dit doen we in de jaarprogramma’s. Daar staan concrete inhoudelijke en financiële afspraken. De jaarprogramma’s en de verslaglegging daarover, stellen de colleges vast. Vaak is dit ook beschikbaar voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten.

Als OZHZ passen wij bij de uitvoering van onze taken het door de gemeente of provincie vastgestelde beleid toe.

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van OZHZ bestaat uit de voorzitter en daarnaast uit 11 leden, aangewezen door het college van gedeputeerde staten en door de colleges van burgemeester en wethouders van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Welke leden kent het bestuur?

Het algemeen en dagelijks bestuur vervullen de eigenaarsrol en gaan over de instandhouding van de organisatie. Zij stellen onder andere de begroting en de jaarrekening vast en de regels voor de organisatie en de OZHZ-medewerkers. Een auditcommissie, bestaande uit 3 AB-leden, adviseert het algemeen bestuur over financiële en bedrijfsvoeringsaspecten (veelal producten die samenhangen met de p&c-cyclus). Alle verordeningen en regelingen van het algemeen en dagelijks bestuur staan op www.overheid.nl.

De bestuursleden vergaderen meerdere keren per jaar. Dit zijn openbare vergaderingen. De stukken daarvoor zijn te bekijken. Na elke vergadering van het algemeen bestuur ontvangen de griffies van gemeenten en provincie bovendien een informele terugkoppeling van de vergadering. Deze sturen zij door naar de gemeenteraads- en Statenleden.

Dagelijkse aansturing

Het dagelijkse werk gebeurt door de organisatie zelf. OZHZ bestaat uit elf verschillende units, met elf unit managers als leidinggevenden. OZHZ wordt aangestuurd door de directeur Ronald Visser en adjunct-directeur Marloes Tolsma. Er werken ruim 200 medewerkers.