Onze aanpak

Generiek toezicht is opgezet om regiobreed op dezelfde manier om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

Informatie- en data-analyse

Vanuit evaluatie en informatie- en data-analyse brengt OZHZ risico’s en de bereidheid tot naleving door de betreffende branches in kaart. Hiermee bepalen we waar en op welke wijze toezicht nodig is.

Inspelen op actualiteiten en inzet nieuwe technieken en mogelijkheden

We kijken continu welke manier van toezicht het beste past. We maken gebruik van nieuwe methoden, technieken en ontwikkelingen. Zoals de inzet van drones bij het controleren van daken. Daarnaast helpt communicatie, informatie en gedragsbeïnvloeding om tot verdere verbetering van bewuste bereidheid tot naleving te komen.

Samenwerking

We werken samen met andere overheden, zoals andere omgevingsdiensten, de provincie, de Dienst Gezondheid en Jeugd en de veiligheidsregio. Controles doen we regelmatig samen. We delen kennis en ontwikkelingen.

Groeiende aandacht voor milieucriminaliteit

Onze inspecteurs en boa’s pakken met projectmatig enkele vormen van milieucriminaliteit aan, zoals afvalcriminaliteit en fraude met bodem- en grondstromen. Dat is hard nodig, zo bleek uit het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. OZHZ zet zich hiervoor extra in met Generiek Toezicht en met het programma Samen meer grip op milieuschade.

De belangrijkste cijfers

OZHZ-inspecteurs gaan vooral langs bij bedrijven en instellingen waar ze overtredingen verwachten. Zo sporen we gericht overtreders op. In de hele regio controleren we op milieu-aspecten. In Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden doen we ook bouwcontroles.

Vervolgacties

OZHZ komt in actie als het mis is. We gaan in gesprek, waarschuwen en handhaven waar nodig.

Uitgelicht project: overlast door horeca voorkomen

2021 vroeg het uiterste van veel horecaondernemers. Ze breidden hun terrassen uit, begonnen met het bereiden van voedingsmiddelen en startten met afhaal- en bezorgmaaltijden. Dit bracht ook ‘nieuwe’ overlast met zich mee, bijvoorbeeld vervelende geuren in de buurt, verstopte riolen of overlast door muziek van het terras. Om die reden ontwikkelde OZHZ de horeca- milieucheck: een checklist om op een snelle en eenvoudige wijze horeca ondernemers te informeren over de milieuregels voor geur, afvalwater, muziek en terrassen.

‘Voor wat hoort wat’

Het was niet zomaar een checklist. Op elk checklist zat een persoonlijke post-it met handgeschreven teksten en de naam van onze medewerkers op de checklist te plakken. Zo hoopten we de kans te vergroten dat onze boodschap wordt gelezen én opgevolgd. Met een betere naleving en minder klachten tot gevolg! Dit is de gedragsbeïnvloedingstechniek wederkerigheid: het triggeren van het menselijk instinct om een gunst te beantwoorden met een tegenprestatie. Onderzoek laat zien dat wederkerigheid niet alleen te triggeren is met tastbare giften, maar ook met symbolische giften, zoals een persoonlijk bericht.

Super dat je deze check doet
Inspecteur inspectie horeca 4
Binnenstad Gorinchem terras (1)

Uitgelicht project: de brandveiligheid in parkeergarages verbeteren

Een brand in een parkeergarage? Het is een flinke uitdaging voor de brandweer. Ze kunnen niet altijd veilig de garage in om te blussen. Door steeds meer elektrische voertuigen en laadpunten in garages is het soms nog lastiger. De OZHZ bouw-inspecteurs gingen daarom samen met de veiligheidsregio op controle.

Ik kan mij een controle herinneren waar ze zelfs blij waren met mijn bevindingen. Het ging om een grote parkeergarage met woningen boven de garage. Hier was geen brandmeldinstallatie aanwezig. Het is zo belangrijk dat een beginnende brand snel wordt gedetecteerd.

Inspecteur Mehmet

Uitgelicht project: gesprek met agrariërs over brandveiligheid

De laatste jaren inspecteerden we regelmatig agrarische bedrijven. Met name om de mestopslag te controleren om zo bodemverontreiniging te voorkomen. Uit onze controles in 2016, 2017 en 2018 bleek dat de naleving laag bleef. Daarnaast kregen we signaleren van andere omgevingsdiensten dat de naleving in het algemeen lager is bij dit type bedrijven.

Zorgen over de brandveiligheid

Ook zijn er landelijk veel zorgen over de brandveiligheid. Reden voor ons om daar extra aandacht voor te hebben en uitgebreide milieucontroles te gaan doen. We gingen langs bij de agrariërs en spraken met hen over de risico’s op het gebied van milieu en brand. We organiseerden voor dit laatste als extra een informatieavond. Op de avond deelden agrariërs, OZHZ, de brandweer en een verzekeraar hun adviezen. De veelbesproken adviezen zijn online na te lezen.

Brand ontstaat meestal door een samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld veel stof op een omvormer of muizen die kabels doorknagen. Allemaal dingen waar je wel iets aan kunt doen. Het helpt om dan samen te kijken naar risicovolle situaties en informatie uit te wisselen.

Inspecteur Sam

Een samenwerkende overheid bij de aanpak van ondermijning

Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de boven- en onderwereld. Ondermijnende criminaliteit is overal, in elke gemeente. OZHZ-inspecteurs komen bij veel bedrijven voor milieu- of bouwconroles en zien regelmatig signalen dat er meer mis is. Sinds 2019 werken wij daarom mee aan de aanpak van ondermijning. Inmiddels sluiten we in alle gemeenten aan bij overleggen hierover. Ook in 2021 voerden onze inspecteurs integrale controles uit. Inspecteur Monique vertelt: “Door de gezamenlijk aanpak van ondermijnende (milieu)criminaliteit en ketentoezicht verbeteren wij de sociale veiligheid en leefbaarheid in onze regio.”

Hoe pak je ondermijning aan als omgevingsdienst? Monique en Renske vertellen

Alle kleine beetjes helpen

Onze bodemspecialisten maken werk van een schone en gezonde bodem. Ze beoordelen diverse onderzoeken en behandelen allerlei klachten of meldingen. Bijvoorbeeld van oplettende inwoners. Zo is er na een binnengekomen klachtmelding eind september 2021, meteen actie ondernomen door onze collega’s van de afdeling Groen, Bodem en Opsporing (GBO). Er zouden grote hoeveelheden plastic en puin in de grond aanwezig zijn. De locatie is direct geïnspecteerd en de eigenaar is aangesproken op het geconstateerde feit.

Onze toezichthouders proberen altijd goede afspraken te maken over het oplossen van dergelijke situaties. In dit geval bleef het bij een waarschuwing en was het stuk land binnen de afgesproken termijn vrij van plastic en puin. Een mooi voorbeeld van hoe ook deze acties van inwoners, samen met OZHZ, bijdragen aan een schonere leefomgeving!

Veilig installeren en gebruiken van ammoniakkoelinstallaties

Al jaren controleert OZHZ bedrijven met ammoniakkoelinstallaties. Ammoniak is een giftig gas en kan bij blootstelling binnen korte tijd ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Inspecteurs constateerden telkens opnieuw dat er veel mis was met de installatie en het gebruik van ammoniakinstallaties. Maar, goed nieuws. Inmiddels is het tij gekeerd.

Bedrijven hebben we wakker geschud. De vele controles hebben echt wat gedaan.

Inspecteur Nick

Nieuwe technieken handig inzetten: de drone

Soms gaat OZHZ het dak op. We controleren dan op bouwaspecten, zoals daken. Het kan lastig zijn deze goed en veilig te inspecteren. Ze zijn niet even goed toegankelijk. Een drone biedt dan uitkomst. 

Door een drone te gebruiken kun je veilig op de grond blijven staan en toch een goede indruk van het dak te verkrijgen

Inspecteur Sam

Bewustwording creëren bij houders van propaantanks

Propaan is een onder druk gemaakt vloeibaar petroleumgas en is ook wel bekend als koolwaterstofgas. Het is niet giftig, maar wel brandbaar. De opslag van propaan brengt risico’s met zich mee. Daarom zijn er verschillende veiligheidsregels.

Een checklist voor propaanopslag

In 2021 hebben we een checklist ontwikkeld voor eigenaren van een propaantank. Aan de hand van 10 checks namen we 71 eigenaren mee door het web van regels rondom de propaantank. Het doel van dit project is het sturen op naleving van de regels. Dit doen we door het creëren van bewustwording. Ook in 2022 zullen wij steekproefsgewijs controles voeren. Zo zullen we bijvoorbeeld kijken in hoeverre de ingevulde checklists overeenkomen met de daadwerkelijke situatie.