Controle op milieu aspecten bij agrariërs

Onze inspecteurs gaan langs bij veehouders en andere agrariërs om te controleren allerlei aspecten. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu.  Denk aan het goed opslaan van gevaarlijke stoffen en mest. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld de bodem te beschermen.

Controles hard nodig

Uit onze controles van de afgelopen jaren bleek dat het naleven van de richtlijnen voor veel van deze bedrijven niet altijd vanzelfsprekend is. Reden te meer voor de inspecteurs om deze bedrijven het afgelopen jaar volledig te controleren. Vanwege de landelijke aandacht voor stalbranden adviseerden inspecteurs de agrariërs ook over brandveiligheid in de stal.

Uitgevoerde controles

In 2021 hebben onze inspecteurs 16 controles uitgevoerd. Uit deze controles bleek een naleving van 0%. Dat wil zeggen dat geen van de gecontroleerde bedrijven de zaken op orde had.

Wat hebben we gezien?

Tijdens de controles zagen we onder andere dat:

  • bij 8 bedrijven de bedrijfsinterne controles bovengrondse tank niet waren uitgevoerd
  • bij 3 ondernemers agrarische bedrijfsstoffen (zoals mest en kuilvoer) niet waren opgeslagen op een bodembeschermende voorziening
  • een drietal bedrijven hun bodembedreigende stoffen (zoals olie) niet op een lekbak hadden
  • bij 2 bedrijven afvalstoffen niet bij een erkend inzamelaar waren ingeleverd
  • bij 2 agrariërs het luchtwassysteem niet voldeed aan alle voorwaarden
  • bij 2 ondernemers wijzigingen niet waren gemeld
  • in 2 gevallen oude tanks niet waren gesaneerd
  • bij 2 bedrijven de stookinstallatie niet was gekeurd
  • bij een enkel bedrijf het mestbassin niet gekeurd
  • of er geen energiebesparingsplan was opgesteld

In totaal constateerden we 31 overtredingen. Het ging hierbij vooral om het nalaten van preventieve maatregelen om het effect van de bedrijfsactiviteiten op het milieu te beperken. Een overtreding van de bedrijfsinterne controle betekende dan ook niet meteen dat er sprake was van een defect aan de dieseltank. Door scherp toezicht te houden op deze controles én de manier waarop agrarische bedrijfsstoffen worden opgeslagen, proberen onze inspecteurs bodemverontreiniging door agrariërs zoveel mogelijk te voorkomen.

Blijvende aandacht nodig in 2022

Op basis van onze bevindingen zien we dat er blijvende aandacht nodig is voor de bodembescherming bij bedrijven in de agrarische sector. Enkele specifieke aandachtspunten zijn de bedrijfsinterne controles van de bovengrondse tank en de zorg voor bodembeschermende voorzieningen. Daarom zullen wij in 2022 verder gaan met controles op dit gebied. Daarnaast zetten we, op basis van bovenstaande bevindingen, ook in op het terugdringen van de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur.