Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

108 appartementen en kantoor in oude V&D-gebouw

Sinds het faillissement van de V&D zoekt de gemeente naar een nieuw bestemming voor het gebouw. Wij gingen hier ook mee aan de slag. Onze vergunningverleners en adviseurs beoordeelden het plan om het complex te ontwikkelen tot 108 appartementen, een kantoor en winkels op de begane grond. Een omvangrijk plan met veel aandachtspunten op het gebied van onder meer veiligheid, constructie en de monumentenstatus.

Met omwonenden werken aan een aangepast plan

Een belangrijk aandachtspunt waren de zorgen bij omwonenden over het verlies van licht, privacy en uitzicht. OZHZ ging in gesprek hierover. Dit leidde tot aanpassingen in het plan én tot een verleende vergunning in april 2023. Als er nog bezwaren binnenkomen, gaan wij hiernaar kijken. De bouw kan beginnen na weerlegging van eventuele bezwaarschriften en na goedkeuring van het nog op te stellen veiligheidsplan.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen bij DrechtWerkActief

Het werkleerbedrijf DrechtWerkActief, de werkplek vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening, verwerkt ook afvalstoffen, waaronder elektronisch afval. Dit betekent dat zij een vergunningplichtig bedrijf worden. Daarom werkte OZHZ aan een vergunning.

Risico’s

Het goed verwerken van afvalstoffen is belangrijk om verspilling te voorkomen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. OZHZ gaf een ontwerpvergunning af waarin voorschriften staan om te waarborgen dat gevaarlijke stoffen veilig verwerkt worden.

Toekomstplannen: Westelijke Dordtse Oever duurzamer én schoner

De gemeente Dordrecht en OZHZ werken samen om de bedrijventerreinen binnen de Westelijke Dordtse Oever klaar te maken voor de toekomst. De Westelijke Dordtse Oever is een veelzijdig, uitgestrekt gebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Het heeft een uniek profiel, zowel voor transport over water én de weg. Met 1000 hectare, 900 bedrijven én ruim 14.000 banen is dit het grootste bedrijventerrein in de Drechtsteden. Genoeg ruimte voor duurzame ontwikkelingen dus!

Een duurzaam, schoon en veilig bedrijventerrein

Een houtverwerkingsbedrijf, autoschadebedrijf óf een bedrijf in verpakkingen. Het zijn bedrijven die onderdeel uitmaken van de Westelijke Dordtse Oever. Hoe blijven deze bedrijven schoon en veilig? Hoe verduurzamen zij zich? En houden bedrijven zich aan de regels? De gemeente Dordrecht en OZHZ werken er samen aan én OZHZ houdt hier toezicht op.

De gemeente Dordrecht en OZHZ werken ook aan een verbeterplan. Bijvoorbeeld door energiezuinige lampen te adviseren of afval op de juiste manier te sorteren. Een project wat zo’n tien jaar duurt.

Succesvolle werkwijze gemeente en OZHZ

De gemeente en OZHZ informeerden alle bedrijven binnen de Westelijke Dordtse Oever over de plannen én welke hulp zij kunnen bieden. Een succesvolle samenwerking dus! De effecten van het verrichtte werk tot nu toe is zichtbaar. Zo werken al veel bedrijven mee aan de verbeterplannen. Bijvoorbeeld door grondstoffen goed op te slaan, afval op de juiste manier te sorteren en afval te overkappen. Dit motiveert en inspireert andere bedrijven om mee te werken. Resultaat? Een schoon, veilig én duurzaam bedrijventerrein.

Belangrijke werkafspraken over de Omgevingswet

Met de omgevingswet verandert er veel. Dat heeft invloed op onze samenwerking met de provincie en de gemeenten in onze regio. Om de omgevingswet goed uit te voeren, zijn onder andere uitvoeringsafspraken tussen OZHZ en opdrachtgevers van belang.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een document en donderdag 30 november overhandigd aan ons Algemeen Bestuur. In het document staan afspraken over de Omgevingswet: onderwerpen die veranderen of nieuw zijn. Denk aan participatie, omgevingstafels en vergunningverlening.

De afspraken kan je zien als gereedschap waarmee we aan de slag gaan. Daarom kreeg ieder lid van het AB een Omgevingswet-gereedschapskist. Deze is nog niet helemaal gevuld, maar de eerste stap is gezet. De komende tijd zullen we samen de gereedschapskist blijven vullen.

Werken aan een klimaatadaptieve én waterrobuuste regio

Vanuit het Nationaal Deltaprogramma (DPRA) werken gemeenten, provincies, waterschappen en andere samenwerkingspartners aan klimaatadaptatie. Landelijk zijn er 7 ambities vastgesteld:

  • Kwetsbaarheid in beeld brengen
  • Wat zijn de risico’s? En een strategie opstellen
  • Een uitvoeringsagenda opstellen
  • Kansen benutten om te koppelen aan andere grote opgaven (zoals nieuwbouw, groot onderhoud aan gebouwen en de energietransitie)
  • Stimuleren en begeleiden
  • Regelen en borgen
  • Handelen bij calamiteiten

Vanuit deze 7 ambities werken we aan thema’s als wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Deze thema’s hangen nauw samen met bodemverzakking en biodiversiteit.

Uitvoeringsagenda 2022-2024

Vanuit de uitvoeringsagenda die we samen opstelden, werken we aan verschillende thema’s. Zo is in 2023 een kaart met potentiële vergroening opgesteld, zijn 3-30-300 kaarten verder geïmplementeerd én stelden we een regionale communicatiekalender klimaatadaptatie op.

Ook inventariseerden we de hitte-menukaart. Met deze menukaart ontwikkelen we samen met gemeenten en betrokken partners een hitteprogramma.

De e-agenda; wat doen we hiervoor?

In 2023 zetten we de eerste stappen om het stimulerend spoor van de e-agenda aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. Met de e-agenda ondersteunen we gemeenten en de provincie bij actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld de netcongestie.