Controles op Zeer Zorgwekkende Stoffen bij drukkerijen

‘Zeer Zorgwekkende Stoffen komen toch alleen bij grote bedrijven voor? In de industrie? ‘Dat is absoluut niet zo, vertelt Sanne. Bijna alle bedrijven in onze regio produceren Zeer Zorgwekkende Stoffen, ook kleine bedrijven. Maar vaak weten zij dit niet. Daarom is ons bezoek zo belangrijk, om die bewustwording te creëren.’ Sanne controleerde dit jaar drukkerijen binnen de regio op ZZS.

ZZS; waar kom je ze tegen?

Sanne vertelt: ‘ZZS zijn stoffen die het meest gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Ze hebben bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen of kunnen zich ophopen in het milieu. Dát willen we nu juist weren, zegt Sanne streng. Ik ga het gesprek aan, dit jaar met drukkerijen in onze regio. Weten zij dat ze met deze stoffen werken? Kleine bedrijven vaak niet. Ik kijk of bedrijven zich aan de regelgeving houden, zodat ZZS niet in de bodem of lucht terecht komen.’

Hoe ziet zo'n controle er eigenlijk uit?

‘Begin dit jaar heb ik alle bedrijven die ik bezocht een brief gestuurd. Een aankondigingsbrief met de vraag om alle veiligheidsinformatiebladen op te sturen. Dat deden ze vrijwel allemaal, vertelt Sanne enthousiast. Ik bekijk deze bladen en maak een overzicht van welke ZZS er allemaal in het bedrijf aanwezig zijn. Dáárover ga ik in gesprek. Tijdens de controle stel ik vragen als: ‘weten jullie wat ZZS zijn? Denk je dat jullie hiermee werken binnen het bedrijf? Samen nemen we de lijst door met stoffen die op het moment aanwezig zijn. Op welke manier de stoffen gebruikt worden, bekijken we dan samen.’

Bedrijven binnen onze regio voldoen aan de emissiegrenswaarden

Emissie? Leg eens uit? ‘Emissie is de hoeveelheid verontreinigde stoffen die uit de bron komt. Er gelden eisen voor de emissie van verontreinigde stoffen vanuit bedrijven naar de lucht, dat noemen we de emissiegrenswaarden. Als bedrijven onder de emissiegrenswaarden blijven, dan gaat het goed. Als bedrijven bóven de emissiegrenswaarden komen, dan moeten bedrijven reducerende maatregelen treffen. ‘We zijn het bij drukkerijen in onze regio nog niet tegengekomen, goed nieuws dus!’

En als bedrijven boven de grenswaarden uitkomen?
‘Dan moeten bedrijven maatregelen nemen’. Waar moeten we dan aan denken? ‘Bijvoorbeeld het plaatsen van filters tussen de kanalen. Op die manier worden stoffen eruit gefilterd vóórdat de emissie naar de lucht gaat. Een deel wordt dan echt afvangen’, legt Sanne uit. ‘Naast ZZS controleren we ook op bodembeschermende voorzieningen, de opslag van gevaarlijke stoffen en de afvalwerking.’

Waarom is het werk als toezichthouder nu zo belangrijk?

‘Als toezichthouder kun je echt het gesprek aangaan met bedrijven om bewustwording te creëren rondom bijvoorbeeld ZZS. Het is fijn om met de medewerkers aan tafel te zitten om het gesprek aan te gaan, want alleen op die manier bereik je ze écht, sluit Sanne af.

Verder in 2024

‘Naast dit jaar, gaan we ook volgend jaar verder met het controleren van bedrijven op ZZS. Dit jaar controleerden we in totaal 13 bedrijven op ZZS om de emissies te beperken. Volgend jaar staan metaal(elektro)bedrijven op de planning.’