Hoe kijkt OZHZ naar het onderzoek Commissie van Aartsen?

Omgevingsdiensten bestaan nog niet zo lang. De Commissie deed onderzoek: kunnen omgevingsdiensten hun werk goed doen? Hoe kan het beter én wat moet echt beter? Afgelopen weken bestudeerden wij het rapport en spraken we er met ons bestuur over.

De commissie gaf aan dat omgevingsdiensten hun werk beter kunnen doen. Milieuvervuiling is veel vaker te voorkomen of kan beter aangepakt worden. Ze geven adviezen. Wij zijn blij met het rapport. Veel adviezen zien wij ook als belangrijke stappen om te zetten.

OZHZ is de oudste omgevingsdienst in Nederland

Wel merkten we dat het landelijk beeld van omgevingsdiensten niet helemaal vergelijkbaar is met de situatie in Zuid-Holland Zuid. OZHZ werkt voor de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland. Zij zijn onze opdrachtgevers en vormen ons bestuur. Dit jaar bestaan we alweer 10 jaar. De meeste omgevingsdiensten zijn veel jonger. De opdrachtgevers van OZHZ stellen ons al langer in staat om ons werk goed te kunnen doen.

We kennen de regio goed en weten we wat onze opdrachtgevers belangrijk vinden. Zij hebben ook vertrouwen in ons en geven mandaat om zelfstandig veel taken op te pakken. Ook zijn er regionale initiatieven, zoals een regiobreed thematisch toezichtsprogramma. Ook is er een innovatieprogramma om ons voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen en mee te helpen aan maatschappelijke opgaven. Denk aan de komst van de Omgevingswet, woningbouwopgave, energietransitie en klimaatvraagstukken.

Wat ziet OZHZ als belangrijke ontwikkelingen?

De kwaliteit van ons werk kan nog beter. Dit kan onder andere door meer met vaste budgetten te werken. Verschillende taken die OZHZ voor langere tijd uitvoert (structureel), staan nog niet als vast  in de begroting van onze opdrachtgevers. Door wel meer vaste budgetten te hebben, kunnen we meer medewerkers aannemen en hen beter opleiden. Een omgevingsdienst is immers bij uitstek een kennisorganisatie waarin geïnvesteerd moet blijven worden. Zo kunnen we het meeste betekenen voor de uitdagingen en vraagstukken die er liggen in de regio.

Ook verwachten we in de toekomst meer betrokken te zijn bij onze opdrachtgevers bij het maken van plannen. Bijvoorbeeld bij Omgevingsplannen, de nieuwe bestemmingsplannen. Soms komen nieuwe initiatieven pas bij ons als de aanvraag al definitief is ingediend. Door meer overleg vooraf te hebben, kunnen we al in een vroeg stadium laten weten wat wel en niet mogelijk. Daarvoor hebben wij de expertise op milieu- bouw- en apvgebied.

Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van onze informatie. Hierdoor kunnen we gemeenten en provincie beter adviseren, maar ook ons toezicht gerichter inzetten. En ons verder ontwikkelen als gezaghebbend adviseur van onze gemeenten en provincie.

Een aantal verbeteringen pakken wij samen met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland op. Ook werken we steeds meer landelijk samen via Omgevingsdienst NL.

Waarom zijn de omgevingsdiensten eigenlijk opgericht?

De omgevingsdiensten richten zich op het voorkomen van milieuschade. De omgevingsdiensten kwamen na het rapport ‘De tijd is rijp’ van de Commissie Herziening handhavingsstelsel VROM-regelgeving (commissie-Mans) uit 2008. Dit rapport is uitgebracht naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. De commissie schreef destijds:

“Het centrale probleem, dat aan een effectieve en efficiënte handhaving van het omgevingsrecht in de weg staat, wordt gevormd door fragmentatie, gepaard gaande met vrijblijvendheid in samenwerking en uitvoering. De structuur van de handhaving is zodanig versnipperd en de uitwisseling van informatie zodanig vrijblijvend dat onder deze omstandigheden een toereikende handhaving nooit van de grond zal komen.”

Door regionaal een breed takenpakket te hebben als omgevingsdienst, wordt de regio gezonder, duurzamer, leefbaarder en veiliger. Dat is het uitgangspunt.

De vergaderingen met ons bestuur zijn openbaar. U kunt de stukken over dit onderwerp nalezen.