Ons werk voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Andere manier van adviseren en faciliteren voor planontwikkeling Zuidelijk Havengebied

In Alblasserdam wordt hard gewerkt aan het realiseren van woningbouw op het Zuidelijke Havengebied. Dit is een gebied in het centrum van Alblasserdam tussen de rivier de Noord, de jachthaven aan de Alblas, de hallen van scheepswerf Oceanco en onder de rook van de A15 met de brug over de Noord.

Een dynamische omgeving is een uitdaging voor milieu

Nieuwe woningen bouwen op deze dynamische locatie betekent een uitdaging voor milieuaspecten zoals geluid, lucht, bodem, omgevingsveiligheid en duurzaamheid. OZHZ adviseert de gemeente over aandachtspunten en belemmeringen. Ook denken we mee over oplossingen om woningbouw op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Daarvoor zijn we bij dit project op een meer innovatieve manier te werk gegaan. Een manier die past bij de nieuwe Omgevingswet.

Andere manier van werken

We zijn vanaf het begin met elkaar in gesprek gegaan. En ‘we’ dat zijn de projectleider Haven Zuid en andere collega’s van de gemeente, de projectontwikkelaars en hun (milieu)adviseurs en de collega’s van OZHZ. In een (digitale) aftrapbijeenkomst hebben de ontwikkelaars en hun adviseurs hun plannen toegelicht. We hebben daarna de door ons opgestelde omgevingsanalyse inclusief ondergrondscan met elkaar besproken. Samen constateerden we dat de thema’s lucht en geluid vooral de uitdagingen vormen.

Eén loket

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen voor Haven Zuid kan de planvoorbereiding beginnen. Met de gemeente is afgesproken om een één-loketvoorziening te creëren bij OZHZ. ter facilitering van een adequaat beoordelings-en vergunningenproces voor initiatieven op het terrein Haven Zuid. Voor de initiatiefnemer(s) zal er één vast contactpersoon aanspreekpunt zijn die de coördinatie en afstemming verzorgt ten behoeve van de verschillende te doorlopen procedures.

1-loket voor een snellere vergunningsprocedure

Het Dordtse recyclingbedrijf Peute Recycling verhuist naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam. En daarvoor is een vergunning nodig. Normaal doen wij pas veel onderzoek bij een ingewikkelde aanvraag wanneer de vergunningaanvraag binnenkomt. Het kan daardoor even duren voordat we de vergunning kunnen verlenen. Maar door een nieuwe werkwijze, het 1-loket, ging dit snel.

Iris en Louise vertellen hoe

Duurzame stappen naar een klimaatadaptieve gemeente

Alblasserdam wil in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust zijn. Dat houdt in dat de gemeente weerbaar wil worden tegen klimaatveranderingen en wateroverlast. Hiervoor zijn in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 7 ambities uitgewerkt. In de werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken verschillende partners intensief samen aan deze ambities. Zo is in 2021 is een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Klimaatadaptatie opgezet en vastgesteld. Ook OZHZ leverde in 2021 een bijdrage hieraan. Bijvoorbeeld door verschillende stakeholders te adviseren op de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook hebben we in november een eerste workshop begeleid om klimaatadaptief handelen beter te borgen binnen de gemeente. Tijdens deze workshop hebben gemeenteambtenaren van verschillende disciplines nagedacht over maatregelen die hiervoor nodig zijn. In 2022 is een tweede workshop gepland. Daarna volgt een plan van aanpak met vervolgacties voor de komende jaren. Zo zetten we samen weer een belangrijke stap in de duurzame ambitie van de gemeente!