Proefproject WKB in Dordrecht

Naar verwachting gaat in 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. Deze wet beoogt de kwaliteit van bouwwerken in Nederland te verbeteren. Om nu alvast te oefenen met deze wet worden door het land verschillende proefprojecten uitgevoerd. Zo ook in Dordrecht met een vrijstaande woning aan de Laan van Braets. De gemeente Dordrecht geeft een korting op de kosten voor de vergunninghouder om dit proefproject mogelijk te maken. De gemeente heeft de ruimtelijke vergunning verleend en de bouwmelding is gedaan. Inmiddels is de bouw gestart.

Een korte introductie

De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • verbeterde positie van de consument
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Om de doelen van de Wkb te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën opgeknipt:

  • De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): deze loopt via de gemeente.
  • De bouwtechnische component: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd. Het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, wordt een taak van marktpartijen. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname.

(bron: vng.nl)

Wat ziet dat eruit in de praktijk?

Het nieuwe stelsel vraagt om een andere manier van werken. De aannemer (Hanse Staalbouw) legt meer vast over de kwaliteit van de bouw. Daarnaast controleert er een private kwaliteitsborger (PlanGarant) tijdens de bouw en bij oplevering of het gebouw aan de landelijke bouwregels voldoet. De controle aanpak, het borgingsplan, wordt ingediend bij OZHZ (namens de gemeente). Omdat dit een proefproject is, gaan de aannemer, de kwaliteitsborger en OZHZ eerst in gesprek over dit plan. Een goede samenwerking is belangrijk. Normaal beoordeelt OZHZ alles tegelijk: het bestemmingsplan, welstand en of het plan aan de technische bouwregels voldoet. Bij dit proefproject beoordeelt OZHZ eerst de ruimtelijke kant van de vergunning.

De voordelen

Het voordeel van het nieuwe stelsel voor de vergunninghouder is dat hij straks een verklaring van de kwaliteitsborger krijgt. Hierin staat dat de woning volgens de landelijke regels die daarvoor gelden gebouwd is. De kwaliteitsborger kijkt op verschillende momenten tijdens de bouw mee of alles goed gebouwd wordt. Als blijkt dat iets niet goed gaat, dan neemt de kwaliteitsborger dit op met de aannemer en de vergunninghouder. De aannemer herstelt de fout op dat moment meteen. Daarnaast krijgt de vergunninghouder als het bouwwerk klaar is een dossier van de aannemer waarin staat hoe de woning gebouwd is en hoe het gebruikt moet worden.

Rol OZHZ

Bij het beoordelen van de bouwmelding kijkt OZHZ welke kwaliteitsborger betrokken is en welke methode hij gebruikt om te controleren of de woning voldoet aan de bouwtechnische regels. Daarnaast beoordeelt OZHZ of de kwaliteitsborger voldoende rekening houdt met de voorschriften uit de ruimtelijke vergunning. En of alle risico’s die te maken hebben met het bouwen van de woning in beeld zijn gebracht. OZHZ plant tot slot eventueel ook eigen controles, om te beoordelen of de woning ook aan de ruimtelijke vergunning voldoet.

Als OZHZ tussentijds meldingen krijgt dat de woning niet volgens de bouwregels gebouwd wordt en de aannemer dit niet hersteld, dan beoordeelt OZHZ welke actie nodig is en communiceert hierover met de vergunninghouder.

Het is belangrijk voor OZHZ dat in Dordrecht een proefproject wordt uitgevoerd, zodat wij en de andere betrokken partijen in de praktijk kunnen toetsen of door de wet beoogde veranderingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Ronald Visser, directeur OZHZ