Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Duurzame stappen naar een kimaatadaptieve gemeente

In 2050 wil Gorinchem een klimaatadaptieve en waterrobuuste gemeente zijn. Dat betekent beter voorbereid zijn op klimaatverandering en eventuele wateroverlast. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie helpt hierbij. In dit plan staan namelijk alle projecten en maatregelen die ervoor gaan zorgen dat Nederland waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht, uitgewerkt in 7 ambities. Gemeenten voeren deze 7 ambities uit. Het afgelopen jaar heeft OZHZ ingezet om gemeente Gorinchem hierin te ondersteunen. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Klimaatadaptatie. Door onder andere input te leveren tijdens de verschillende werkateliers. Met verschillende stakeholders spraken we over de verschillende klimaatkwetsbaarheden die in Gorinchem zijn geïnventariseerd. En keken we naar de benodigde acties die per thema in gezamenlijkheid kunnen oppakken. In 2022 gaan we hiermee verder.

Uitgelicht project: geluidsoverlast Pub10

Al sinds de oprichting van Pub10 (inmiddels Sportsbar Gorinchem) aan de Kortendijk zijn er meldingen van geluidsoverlast. De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken met de uitbaters van de pub geweest om de overlast voor omwonenden terug te dringen. OZHZ had hierin een belangrijke adviestaak richting de gemeente. Zo voerden we verschillende controles uit om kijken of er aan de wet- en regelgeving werd voldaan. Ook is er nauw samengewerkt met de gemeente na de bouw van een serreterras dat niet aan de geluidsnormen voldeed. Door er bovenop te zitten en de communicatielijnen met de eigenaar kort te houden, zijn er aanpassingen gedaan aan het terras. Hierdoor is de vergunning alsnog verleend en is er voldaan aan de voorwaarden. In 2022 houdt OZHZ een vinger aan de pols. Indien nodig wordt er handhavend opgetreden. Bijvoorbeeld als afspraken niet worden nagekomen of omwonenden toch hinder ondervinden van de bedrijfsactiviteiten.

Uitgelicht project: Geluidsoverlast Lidl

Al sinds de opening van de Lidl aan de Koningin Wilhelminalaan ervaren bewoners van omliggende woningen geluidsoverlast. Afgelopen jaren zijn er diverse rechtszaken geweest. Geluidsoverlast speelde hier altijd een rol. OZHZ heeft verschillende metingen gedaan en is ook samen met de gemeente het gesprek met Lidl aangegaan om de mogelijke maatregelen te bepreken.

Wat heeft dit opgeleverd?