Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Energiebesparing klein-, midden- en grootverbruikers: er is nog volop ambitie!

Op 6 december organiseerde OZHZ samen met de gemeente en VSO vanuit de bedrijventerreinenaanpak uit de E-agenda de ‘Tourpresentatie van de Ronde van Zuid-Holland Zuid’ om ondernemers te informeren en te stimuleren verdere stappen te zetten op het gebied van energie en duurzaamheid. Koplopers lieten zien dat duurzaam ondernemen loont. Zowel bedrijven als de aanwezige wethouders waren enthousiast over het initiatief van OZHZ. De bijeenkomst gaf voldoende energie voor vervolgstappen.

OZHZ is nauw betrokken bij het ondersteunen van kleinverbruikers. Er zijn 10 energiescans uitgevoerd. Deze rapporten zijn met de ondernemers besproken en adviseurs begeleiden hen met de uitvoering. Zo lopen er inmiddels offertetrajecten, aangevraagd door de ondernemer zelf of de adviseur. De ondernemers worden na het eerste bezoek nog een jaar lang intensief begeleid om verder tot uitvoer te komen en op die manier CO2-reductie te realiseren.

Uitgelicht project: goede samenwerking tussen gemeente en OZHZ

In 2020 heeft Intratuin Sliedrecht een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van de vuurwerkopslag. De uitbreiding bestond uit twee extra vuurwerkbewaarplaatsen en een compartiment watervoorraad. OZHZ heeft hiervoor een advies geschreven voor het onderdeel milieu. In ons advies is aandacht besteed aan geluid, externe veiligheid, energie bodem en afval. De gemeente heeft het onderdeel bouw en afwijken bestemmingsplan voor zijn rekening genomen. De vergunning is verleend overeenkomstig de uitgebreide procedure. Dit houdt in dat eerst een ontwerp van de vergunning ter inzage wordt gelegd. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingekomen en kon de vergunning in februari 2021 worden verleend.

Bodemtoetsing ten behoeve van bouw ook nu actueel

In Sliedrecht is de ambitie hoog op het gebied van woningbouw. Maar hoe zit het met de bodem waarop nieuwe woningen worden gebouwd? Zitten daar bijvoorbeeld potentiële verontreinigingsbronnen? Op deze vragen zoekt OZHZ het antwoord. Wij hebben namelijk als taak om de bodem waarop geleefd en gewerkt wordt te toetsen aan verschillende functies, waaronder woningbouw. Dit doen wij door met de ‘ja, mits’ houding (het liefst vooraf) in het vergunningsproces te sturen op een veilige leefomgeving.

Moeizaam te ontwikkelen terreinen

Door de woningbouwopgave komen steeds meer terreinen in beeld welke eerder niet als geschikt werden beschouwd voor woningbouw. Dit zijn terreinen die een historie hebben en vaak meerdere potentiële verontreinigingsbronnen zoals asbestdaken, gedempte sloten, en olietanks. Door informatie te verstrekken – uit o.a. ons archief middels de omgevingsrapportage tool op onze site – kan een redelijk beeld worden gemaakt van de verwachte bodemkwaliteit ter plaatse.

Complexere beoordelingen

Het ontwikkelen van enkele terreinen of infrastructurele projecten kan leiden tot complexere beoordelingen. Sommige terreinen moeten bijvoorbeeld zodanig worden gesaneerd dat ze voldoen aan het toekomstige gebruik. Wij geven dan het advies om de vergunning wel te verlenen, maar niet in werking te laten treden totdat dit saneringsplan is ingediend. Zo kan de vergunning doorlopen en kan de initiatiefnemer door met de ontwikkeling.

Een tweetal complexe beoordelingen hadden betrekking op de locaties Benedenveer/Parallelweg en Craijenstein.

De Geoviewer als preventieve tool

In de Geoviewer kunnen inwoners en ondernemers informatie over onder andere hun bodem terugvinden. Deze bodeminformatie kunnen zij vervolgens toevoegen in hun vergunningsaanvraag indien dit een volledig beeld geeft van de bodemsituatie. Hierdoor kunnen wij weer eerder anticiperen op potentiële verontreinigingen. Dit voorkomt eventuele vertragingen in het vergunningsverleningsproces.

Ook laat de Geoviewer op dit moment bodemlocaties zien die al zijn onderzocht en/of gesaneerd.

De ambitie is om meer lagen beschikbaar te maken in deze viewer, waaronder oude topografische kaarten, PFOA verwachtingszones en onze bodemkwaliteitskaart. Met behulp van deze kaarten kunnen wij sneller inzicht krijgen in de verschillende aspecten die met bodem te maken hebben op een bepaalde locatie. En zo kan uiteindelijk sneller besloten worden of op die locatie woningen gebouwd kunnen worden.