Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Bodemverontreiniging Verlengde Torenstraat en Verlengde Pompstraat flink afgenomen

Tijdens een sanering van het terrein van een vroegere staalkabelfabriek Den Haan, troffen bodemonderzoekers in Gorinchem een verontreiniging met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl) aan. Dit ter plaatse van de huidige Verlengde Torenstraat 3 en 5 en Verlengde Pompstraat 2. Al snel lag er een plan om de biologische afbraak van de stoffen te stimuleren: de stimulatievoedingstoffen injecteren en de afbraak monitoren.
OZHZ was namens de provincie betrokken bij deze sanering, we stemden in met het plan en bewaakten de voortgang. De aanpak had succes. Zowel de concentraties als de omvang van de verontreiniging zijn sterk afgenomen.

Vaste contactpersonen voor bedrijven in de provincie

Tijdens een bijeenkomst, eind vorig jaar, sprak een aantal grotere bedrijven de wens uit om één vaste contactpersoon te hebben bij OZHZ. Het doel? Vaker overleg en kortere lijnen. OZHZ besloot daarom elk bedrijf dat valt onder provinciaal bevoegd gezag te koppelen aan een of twee vaste vergunningverleners. Ook planden we met alle bedrijven een bezoek om een beter beeld te krijgen van de activiteiten; waardevol voor de vergunningverlener bij het beoordelen van een toekomstige vergunningsaanvragen.

Eerste bezoek bij FrieslandCampina

Eén van de eerste bezoeken was bij zuivelbedrijf FrieslandCampina in Maasdam. Een OZHZ-vergunningverlener en duurzaamheidsadviseur gingen op bezoek voor een rondleiding en toelichting op de toekomstige uitbreidingsplannen. In hun plannen is veel aandacht voor duurzaamheid. Een mooie ontwikkeling, daarom kijkt OZHZ samen met het bedrijf of meer kennisuitwisseling mogelijk is met andere zuivelbedrijven.

Kansen voor nieuwe samenwerkingen

Het bedrijfsbezoek geeft een goed beeld van wat er speelt én gaat spelen. Ook biedt ook kansen voor nieuwe samenwerkingen, innovaties of initiatieven. Na afloop is de drempel voor regelmatig contact een stuk lager, wat de voorbereiding van nieuwe aanvragen alleen maar ten goede komt. Wij kijken uit naar de volgende bedrijfsbezoeken!

Voorkomen van stilleggen bouw vanwege beschermde diersoorten

De rugstreeppad duikt bij steeds meer nieuwbouwprojecten op. Goed nieuws voor de diersoort, maar slecht nieuws voor alle inwoners die hard op zoek zijn naar een nieuwe woning. De bouw komt al snel maandenlang stil te liggen. Het is gelukkig te voorkomen, door al heel vroeg met de bouwer en opdrachtgever van het project in gesprek te gaan. Zo kunnen ze maatregelen nemen. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om padden. Denk vooral ook aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Handhaven aan de voorkant

OZHZ vraagt al jaren hier aandacht voor: handhaven aan de voorkant noemen we het ook wel. In eerste instantie richtten wij ons tot gemeenten, maar vervolgens ook op woningcorporaties, aannemers en inwoners. In 2022 organiseerden we samen met de andere vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten een talkshow: ‘Beschermde soorten in stedelijk gebied’. Het webinar krijgt ongetwijfeld een vervolg. 80% Van de deelnemers gaf aan meer inzicht te hebben verkregen of veel geleerd te hebben. Een enkeling gaf aan nu nog meer vragen te hebben.

Rugstreeppad

Aanpakken van bodemverontreiniging Merwehoofd

In Papendrecht is de bodem verontreinigd met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Dit komt door de vroegere activiteiten van vliegtuigfabriek Fokker en haar voorgangers. Het gaat om zes ‘vlekken’ op de locatie Merwehoofd. Het bleek complex om deze verontreiniging aan te pakken.

De sanering is deels afgerond

De verontreiniging is grotendeels verwijderd door de grond weg te halen en door grondwater te onttrekken. Verwacht werd dat de rest van de verontreiniging van nature zelf zou afbreken. Voor vier vlekken was dit zo, voor twee helaas niet. Daar breekt de verontreiniging onvoldoende af.

Nieuw saneringsplan in uitvoering

Er is voor de twee vlekken een nieuw saneringsplan opgesteld. OZHZ ging in overleg met de initiatiefnemer van de sanering, de gemeente en de omwonenden. Er kwam extra onderzoek naar de gezondheidsrisico’s, de verontreiniging zelf en naar een nabij gelegen vijver. Inmiddels is het nieuwe saneringsplan in uitvoering. Voor de vier vlekken waar de sanering al klaar was, is de definitieve beschikking inmiddels ook klaar.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking