Geluid door windpark Spui

Sinds dit voorjaar draaien de windmolens aan het Spui in de Hoeksche Waard. Bij ons komen sinds die tijd regelmatig geluidsklachten binnen. Een groep inwoners geeft aan vaak last te hebben. Als omgevingsdienst behandelen wij hun meldingen. Onze inspecteurs controleren of de windmolens aan alle eisen voldoen. Windturbines mogen namelijk geluid maken, maar wel staan in de vergunning eisen over hoeveel geluid en op welk moment.

Wat mag wel, wat mag niet?

Hoe geluid wordt ervaren, is afhankelijk van allerlei factoren. Met name het weer heeft veel invloed, denk aan verschillende windrichtingen en –snelheden.

Het verschil tussen dag & nacht

Geluid wordt ’s avonds of ’s nachts eerder als vervelend ervaren dan overdag. Onder andere omdat het dan stiller is in de omgeving. ’s Avonds gelden daarom strengere geluidsnormen. Dit om het verstoren van de slaap te voorkomen. De geluidsnormen zijn gebaseerd op het gemiddelde dB van een jaar. Dit betekent dat het geluid op sommige momenten wat harder kan en mag zijn. Als het maar niet het jaargemiddelde dB overschrijft. Hieronder leest u meer over geluidsnormen.

’s Nachts mag minder geluid gemaakt worden dan overdag

Voor windturbines gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit is voor geluid een jaargemiddelde grenswaarde opgenomen van 47 dB Lden en 41 dB Lnight ter plaatse van woningen van derden en andere gevoelige objecten.

Als OZHZ kijken wij naar het geluid die de turbines op meerdere momenten produceren. Akoestische onderzoeken worden gebaseerd op de langjaargemiddelde windtoestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens van het KNMI. Een windpark dient ook in een windrijk jaar te voldoen aan de norm. Bij toezicht en Handhaving gaat het daarom om de werkelijke windtoestand van dat kalenderjaar. Het bevoegd gezag kan de werkelijke windtoestand op ashoogte bij de exploitant opvragen om te controleren of over een bepaald kalenderjaar is voldaan aan de grenswaarden.

Welke onderzoeken zijn al gedaan?

Het eerste onderzoek startte al voordat de windmolens kwamen. Geluidsmetingen brachten in kaart hoeveel geluid er in het gebied al was. Dit noemen we ook wel achtergrondgeluid. Hierdoor is aan te tonen hoeveel geluid de windturbines maken.

Sinds april dit jaar draaien de windmolens, eerst werd gestart met het zogenaamde proefdraaien. Tijdens deze periode werden de systemen van de windturbines getest. Toen zijn de ook de eerste geluidsmetingen gedaan.

Onderzoeksresultaten Windpark Spui bekend

Sinds het (proef)draaien van de windmolens van windpark Spui in de Hoeksche Waard voerden geluidsexperts diverse onderzoeken uit. De algemene conclusie: het windpark kan voldoen aan de wettelijke eisen. Wel geeft een groep omwonenden aan nog steeds veel hinder te ervaren van de molens. OZHZ blijft naar aanleiding van klachten hierover in gesprek met andere overheden en het windpark.

Eerder is aangegeven dat de onderzoeksrapporten Windpark Spui op onderdelen nog zouden worden aangepast. Dat is inmiddels gebeurd.

In het akoestisch achtergrondgeluidonderzoek zijn de grafieken aangepast. Op de x-as zijn de frequentiebanden in Herz ingevoerd. In het Meetrapport controlemetingen fabricage uitgangspunten Windpark Spui is in paragraaf 2.3 een verduidelijking aangebracht om te laten zien dat de geluidmetingen voldoen aan de Activiteitenregeling milieubeheer.

Heeft u overlast?

U kunt altijd een melding doen.