Terugdringen uitstoot van asfaltcentrale Hoogblokland

Het bedrijf APH B.V. produceert asfalt. Hierbij komen onder andere benzeen en PAK’s vrij. Het bedrijf werkt aan het verder terugdringen van de uitstoot van dit soort stoffen. De inspecteurs van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houden hier nauw toezicht op.

Benzeen en PAK's bij produceren asfalt

Bij het maken van asfalt, komen onder andere benzeen en PAK’s vrij. Benzeen is een chemische stof met een zoete geur. Het zit bijvoorbeeld ook in benzine en ruwe olie. PAK’s staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Deze stoffen ontstaan bij een onvolledige verbranding. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het branden van houtkachels en barbecueën. Zowel benzeen als PAK’s zijn ongezonde stoffen om in te ademen.

Strengere norm voor uitstoot

Sinds 2016 zijn de regels voor asfaltcentrales strenger. Ze mogen minder schadelijke stoffen uitstoten. Zo is de norm voor benzeen verscherpt van 5 naar 1 mg/Nm3 (milligram per kubieke meter). De laatste jaren krijgen ook PAK’s steeds meer aandacht. Voor PAK’s is de norm 0,05 mg/Nm3. In beide gevallen zijn het normen voor de uitstoot gemeten bij de schoorsteen van de centrale.

Meerdere asfaltcentrales in Nederland stoten nog teveel schadelijke stoffen uit. De afgelopen jaren werkten de asfaltbedrijven in overleg met de overheden (Ministerie, Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten) aan het zo ver mogelijk terugdringen van de uitstoot van onder andere benzeen. Dit onder andere door nieuwe technieken te onderzoeken. Dit is ook van belang als de centrales meer asfalt willen recyclen, dat brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee voor de installaties.

Metingen van de uitstoot bij APH B.V.

In 2021 en 2022 zijn uitgebreide metingen gedaan bij de asfaltcentrale in Hoogblokland.

Metingen in 2021 naar benzeen

In het voorjaar 2021 deed een onderzoeksbureau uitgebreide metingen naar benzeen. Gemiddeld was de waarde 4,5 mg/Nm3. Dat is lager dan de oude norm van 5, maar ruim boven de nieuwe norm van 1. Het gaat om overschrijdingen bij de schoorsteen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat op leefniveau, dus in de buitenlucht bij woningen en in tuinen, de concentratie van deze stoffen wel voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm.

Metingen in 2022 naar benzeen en andere stoffen

Het bedrijf nam na de metingen in 2021 verschillende maatregelen om de benzeenuitstoot terug te dringen. In het voorjaar van 2022 deden luchtonderzoekers, in opdracht van de OZHZ, uitgebreide metingen. Daaruit blijkt dat de genomen maatregelen effect hebben. Gemiddeld is een waarde van 1,33 mg/ Nm3 gemeten, een flinke daling ten opzichte van een jaar eerder. Wel is deze waarde nog steeds hoger dan de norm van 1. Het bedrijf moet dus nog meer maatregelen nemen.

Om nog beter te weten wat er uit de schoorsteen komt, zijn bij de meting in 2022 meer stoffen onderzocht. Daaruit blijkt dat het bedrijf teveel koolwaterstoffen (waaronder PAK’s) en teveel zwaveldioxide uitstoot. Deze overschrijdingen waren onverwacht. Het bedrijf is nu verplicht te onderzoeken waardoor deze overschrijdingen komen en daarna maatregelen te nemen.

Voor PAK’s is de norm 0,05 mg/Nm3, de uitstoot is 0,099 mg/Nm3*. Voor zwaveldioxide is de norm 50 mg/Nm3, de uitstoot is 236 mg/Nm3. Voor koolwaterstoffen (CxHy) is de norm 200 mg/Nm3, gemeten is 314 mg/Nm3. Het gaat bij deze stoffen ook om overschrijdingen bij de schoorsteen.

*APH B.V. voldoet aan de norm van PAK’s doordat het bedrijf gecertificeerd is conform de BRL 9320. Deze norm zal in de wet verdwijnen. De norm zal dan 0,05 mg/Nm3 zijn. Vermoedelijk zal deze situatie in 2023 effectief zijn.

Zo snel mogelijk effectieve maatregelen nemen

In juni 2021 presenteerde de asfaltcentrale maatregelen om de uitstoot van benzeen aan te pakken. Het ging om twee typen maatregelen:

1. Aanpassingen in de huidige installatie (verschillende kleine maatregelen)

Dan gaat het om de samenstelling van grond- hulp- en recyclestoffen en de temperatuur in de installatie. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het veranderen van de instellingen van de installatie. De verwachting was in 2021 dat de benzeenuitstoot hierdoor zou afnemen, maar nog niet genoeg aan de nieuwe norm te voldoen.

2. Het aanpassen van verwarmingsproces van asfaltgranulaat en het overkappen van de grondstoffenopslag (een grote maatregel)

De voorgenomen veranderingen aan de installatie zorgen met enige zekerheid dat de benzeenuitstoot zal worden teruggedrongen tot ruim minder dan de norm van 1 mg/Nm3. . Deze ombouw kost nog wel veel tijd: tot de winter 2022/2023. Onderzoek zal moeten worden gedaan waarom de uitstoot van zwaveldioxide en koolwaterstoffen boven de norm was.

De eerste maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd en de metingen tonen een goed resultaat. Zoals verwacht, zijn de verschillende kleine maatregelen nog niet genoeg. Aan de tweede, grote maatregel werkt het bedrijf nog.

Extra onderzoek voor maatregelen tegen PAK’s en zwaveldioxide

Het bedrijf onderzoekt de oorzaak van de overschrijdingen op koolwaterstoffen, zwaveldioxide en welke maatregelen nodig zijn om die uitstoot ook terug te dringen. Nieuwe regelgeving voor PAK’s dwingen APH B.V. tot verbetering van de uitstoot.

Blijven werken aan minder uitstoot

Naar verwachting voldoet het asfaltbedrijf na de winter 2022/2023 aan de benzeennorm OZHZ controleert of het bedrijf alle maatregelen en onderzoeken goed en op tijd uitvoert. Ook informeren wij u zodra meer bekend is over het terugdringen van de uitstoot van PAK’s en zwaveldioxide en koolwaterstoffen.

Vragen? Overlast melden?

Wij krijgen regelmatig vragen en meldingen uit de omgeving over deze asfaltcentrale. Wij begrijpen de zorgen goed. Als OZHZ zullen wij continu toezicht houden en zo ook vanuit onze rol zorgen dat de benzeenuitstoot verder omlaag gaat.

Heeft u overlast van het bedrijf, ruikt u bijvoorbeeld een vervelend geur? U kunt bij ons melding doen. Als u de geur op dat moment nog goed ruikt, bel dan altijd. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Afhankelijk van de melding en onze mogelijkheden, gaan we ter plaatse om zelf waar te nemen wat er aan de hand is. Als u belt, weten wij het snelst dat er iets speelt. Ook nemen wij contact op met het bedrijf, zodat zij ook van de overlast weten. Geef ook altijd het tijdstip aan ons door, wanneer u last had of heeft. Dit helpt bij het oplossen/tegengaan van overlast.

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdt in opdracht van de provincie Zuid-Holland toezicht op het bedrijf. De provincie is het bevoegd gezag.