Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Een goed voorbereid Lammetjeswielfestival

Wat als opeens het weer omslaat? Of wat bij een incident? Na twee lange coronajaren was het Lammetjeswiel weer mogelijk, een festival waar duizenden mensen genoten van de muziek. Achter de schermen nam OZHZ de vergunningverlening voor haar rekening en ondersteunde de gemeente bij het toezicht. En dat was soms snel schakelen, zeker toen het weerbericht plotseling omsloeg.

Betere bereikbaarheid voor hulpdiensten

Vooraf zaten de evenementenvergunningverleners samen met de organisatoren. Dit jaar keken we extra goed naar verkeer en veiligheid. Dit jaar bleven beide ontsluitingswegen open, waardoor de doorstroom voor het verkeer en de bereikbaarheid voor hulpdiensten beter was. Ook kwam er een overkoepelend veiligheidsplan, voor zowel het Lammetjeswielfestival als het Havenfestival dat in dezelfde week plaatsvond.

Plotseling nieuwe tentconstructie nodig

Een week voor het festival veranderde het weerbericht. De organisatie zag zich genoodzaakt om een andere tentconstructie te gebruiken. Maar dat vroeg ook een nieuwe beoordeling en controle van onze kant. Dat lukte, waardoor alles enkele dagen vooraf nog goed geregeld was.

Gemeente en OZHZ samen op controle

Een inspecteur van OZHZ was ook op het festival zelf te vinden. Hij inspecteerde samen met de toezichthouder Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente de constructie van de tenten en podiums. Het festival verliep zonder grote incidenten.

Waar kan de Oekraïense vluchteling wonen?

De oorlog in Oekraïne is vreselijk. Heel Nederland probeert de vele vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Zo moet ook elke regio een bepaald aantal vluchtelingen opnemen. Ook Alblasserdam. Maar waar krijg je ineens woonruimte vandaan als je er toch al een tekort aan hebt? OZHZ helpt verschillende gemeenten in de zoektocht.

Alblasserdam vond uiteindelijk twee locaties. Daarvoor moest wel zo snel mogelijk een omgevingsvergunning komen voor het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan. OZHZ en de gemeente sloegen daarvoor de handen ineen, waardoor er snel een complete, goed onderbouwde aanvraag lag. De vergunningverleners van OZHZ beoordeelden deze snel en konden dankzij de goede voorbereidingen snel toestemming geven. Er is extra goed gekeken naar de brandveiligheid.

Noodopvang is bedoeld als tijdelijke opvang. Dan gelden er over het algemeen andere regels. Maar het betekent niet dat je alles zomaar mag aanwijzen als noodlocatie. Het moet een veilige plek zijn.

Gevaarlijke situatie voorkomen bij zwembad Blokweer

Tijdens een reguliere controle zagen OZHZ-inspecteurs dat het roestvaststalen zwembassin van het zwembad op verschillende plekken roestvorming en lekkageverschijnselen vertoonde. Uit eerdere gevallen op andere plekken in het land weten we dat roestvorming op roestvaststaal gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Dit komt doordat chloor in het zwemwater staal kan aantasten.

Snel moeten ingrijpen

OZHZ drong aan op een aanvullende inspectie. Tijdens deze inspectie bleek de aantasting van het roestvaststaal zelfs in een gevorderd stadium. Het was niet verantwoord om het zwembad open te houden. In overleg met de gemeente sloot het zwembad direct haar deuren.

Werken aan een verbeterplan

De gemeente liet een gespecialiseerd adviesbureau meerdere onderzoeken uitvoeren. De gemeenteraad besloot op basis van die onderzoeken om de huidige bak te vervangen door een betonnen bak. OZHZ is en blijft nauw betrokken. Hierdoor kunnen we bij een vervolgtraject, bijvoorbeeld als een vergunning nodig is, sneller de procedure doorlopen en kunnen de inwoners hopelijk weer sneller in het zwembad terecht.

Woningbouw op het voormalige 'Mercon Kloos' terrein

OZHZ werkt aan het snel mogelijk maken van de bouw van 259 woningen op het voormalige ‘Mercon Kloos’ terrein. Inmiddels is de conceptaanvraag van de omgevingsvergunning door ons beoordeeld. Daardoor kan het vergunningsproces vlot doorlopen worden, zodra de aanvraag bij ons binnenkomt.

Sneller toetsen en beoordelen

OZHZ toetst de conceptaanvraag al aan het Bouwbesluit. Normaal gebeurt dit pas later, bij een omgevingsvergunningaanvraag. Vanwege de omvang van het plan en het hoge niveau van de ingediende stukken kan OZHZ er al in dit vroege stadium zo goed en uitgebreid naar kijken. De conceptaanvraag ligt ook bij onze bouwconstructeurs, hebben we advies gevraagd bij de Veiligheidsregio over de brandveiligheid en is al afgestemd met de gemeente over onder andere de aspecten parkeren, buitenruimte, stedenbouw en erfgoed.

Een controle in de praktijk: brandveiligheid in de Noordtunnel

OZHZ-inspecteurs controleert regelmatig de A15-tunnel tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook begin 2022 gingen wij weer op pad. We controleerden vanuit milieu-, bouw- en Warvw-regelgeving.

Tunnelbrand voorkomen

De Warvw staat voor Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW). Het is een aanvulling op de bouwregelgeving en geldt alleen voor tunnels langer dan 250 meter. Deze regelgeving kwam voort uit Europese richtlijnen naar aanleiding van de grote tunnelbranden in Frankrijk en Italië. Voor langere tunnels zoals de Noordtunnel geldt strengere bouwkundige regelgeving, maar ook het vastleggen van protocollen, verantwoordelijkheden, uitvoeren van oefeningen en het doorlopen van de PDCA-cyclus voor optimale verbeteringen.

Focus op beheer en andere bouwkundige aspecten

In 2019 controleerden OZHZ-inspecteurs ook vanuit de Warvw, toen richtten wij ons vooral op de protocollen. In deze laatste controle in 2022 keken we vooral naar het beheer van installaties en andere bouwkundige aspecten. Een aandachtspunt was of de pompen voldoende bluswater kunnen leveren in de voorgeschreven tijd. Wij gingen daarover in gesprek met Rijkswaterstaat, beheerder en eigenaar van de tunnel. Een toezichthouder van OZHZ was aanwezig bij de test van de blusinstallatie. Gebleken is dat deze ruim voldoende water levert.

Rijkswaterstaat is de eigenaar en beheerder van de tunnel, de gemeente Alblasserdam is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de tunnel.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking