Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Nieuw RO-beleid én werksessie Water & Bodem Sturend (WBS)

Nieuw RO-beleid
De ruimtelijke ordening gaat op de schop. Het rijk neemt meer regie; zo gaan de provincies aan de slag met de Ruimtelijke Puzzel. Uitgangspunten hiervoor zijn geformuleerd in de Kamerbrief Water- en bodem Sturend. Wij bereiden ons daarop voor met het project WBS.

Dit nieuwe beleid vraagt ons op een andere manier te kijken naar de ontwikkeling en het gebruik in het fysieke domein. Naast het Rijk en de Provincie, gaan gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten ook aan de slag. Hoe werken we samen? Waar staan wen? En hoe borgen we het project WBS in onze werkwijze? Dát bespraken we in een werk- en kennissessie.

Werk- en kennissessie
Op 2 november organiseerden we een werk- en kennissessie Water & Bodem Sturend voor onze ketenpartners. Na een plenaire aftrap luisterden we naar vijf sprekers van het Waterschap, de Provincie Zuid-Holland, KBF (bodemdaling), Smart Delta Drechtsteden én onze eigen collega Patricia.
In twee werksessies bespraken we verschillende casussen en thema’s. We animeerden gesprekken aan tafels, begeleid door onze collega’s. Dit werd goed ontvangen door de deelnemers.

Belangrijke werkafspraken over de Omgevingswet

Met de omgevingswet verandert er veel. Dat heeft invloed op onze samenwerking met de provincie en de gemeenten in onze regio. Om de omgevingswet goed uit te voeren, zijn onder andere uitvoeringsafspraken tussen OZHZ en opdrachtgevers van belang.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een document en donderdag 30 november overhandigd aan ons Algemeen Bestuur. In het document staan afspraken over de Omgevingswet: onderwerpen die veranderen of nieuw zijn. Denk aan participatie, omgevingstafels en vergunningverlening.

De afspraken kan je zien als gereedschap waarmee we aan de slag gaan. Daarom kreeg ieder lid van het AB een Omgevingswet-gereedschapskist. Deze is nog niet helemaal gevuld, maar de eerste stap is gezet. De komende tijd zullen we samen de gereedschapskist blijven vullen.

Als bedrijf klaar voor de Omgevingswet?

We bereiden ons goed voor op de komst van de Omgevingswet. Samen met bedrijven, Provincie Zuid-Holland en andere stakeholders. Want wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? Welke stappen moeten we doorlopen bij een vergunningsaanvraag, waar moeten we op letten en wat bepaalt het bevoegd gezag? We organiseerden op 8 november een bedrijvenavond en gaven hier antwoord op. Ruim 40 bedrijven namen deel, van provinciale inrichtingen tot adviesbureaus.

Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de Omgevingswet én de nieuwe werkwijze te ontdekken. Zowel als initiatiefnemer, gemeente en provincie.

Meten en monitoren in 2024

Binnen het werkgebied van OZHZ bevinden zich meerdere bedrijven die met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) werken. Wij houden toezicht op deze bedrijven. Zo controleren we of bedrijven zich aan de regelgeving houden, zodat ZZS niet in de bodem, het water of de lucht terecht komen.

Metingen naar de uitstoot van ZZS
Bedrijven die met ZZS werken, stoten verontreinigde stoffen uit naar bijvoorbeeld de lucht. Hoeveel verontreinigde stoffen uitgestoten mogen worden, is opgenomen in een vergunning. Het is belangrijk om de uitstoot van deze stoffen te meten om vervuiling van het milieu te voorkomen. Een aantal bedrijven doet dit zelf, aan de hand van analyseapparatuur. Soms wordt er een geaccrediteerd bedrijf ingeschakeld.

Vanuit de schoorstenen wordt dan gemeten hoeveel verontreinigingen er in de rookgassen aanwezig zijn. De uitkomst van de metingen wordt met ons gedeeld. Worden de waarden overschreden? Of blijven de waarden onder de norm? Dát beoordelen we.

Metingen in opdracht van OZHZ
De aandacht voor de uitstoot van ZZS is enorm toegenomen. Daarnaast voegt het RIVM steeds nieuwe stoffen toe aan de lijst van ZZS. Daarom willen we dit jaar zelf bij een aantal bedrijven in onze regio metingen uitvoeren. Dat deden we eerder bij de asfaltcentrale in Hoogblokland. Zo lieten wij metingen uitvoeren op de uitstoot van benzeen, koolwaterstof en PAK. De uitstoot van deze stoffen zat eerst boven de norm. Het bedrijf nam daarom maatregelen. Na nieuwe metingen die wij lieten uitvoeren, bleek de asfaltcentrale onder de norm te zitten. Een mooi voorbeeld!

Werken aan een klimaatadaptieve én waterrobuuste regio

Vanuit het Nationaal Deltaprogramma (DPRA) werken gemeenten, provincies, waterschappen en andere samenwerkingspartners aan klimaatadaptatie. Landelijk zijn er 7 ambities vastgesteld:

– Kwetsbaarheid in beeld brengen
– Wat zijn de risico’s? En een strategie opstellen
– Een uitvoeringsagenda opstellen
– Kansen benutten om te koppelen aan andere grote opgaven (zoals nieuwbouw, groot onderhoud aan gebouwen en de energietransitie)
– Stimuleren en begeleiden
– Regelen en borgen
– Handelen bij calamiteiten

Vanuit deze 7 ambities werken we aan thema’s als wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Deze thema’s hangen nauw samen met bodemverzakking en biodiversiteit.

Uitvoeringsagenda 2022-2024

Vanuit de uitvoeringsagenda die we samen opstelden, werken we aan verschillende thema’s. Zo is in 2023 een kaart met potentiële vergroening opgesteld, zijn 3-30-300 kaarten verder geïmplementeerd én stelden we een regionale communicatiekalender klimaatadaptatie op.

Ook inventariseerden we de hitte-menukaart. Met deze menukaart ontwikkelen we samen met gemeenten en betrokken partners een hitteprogramma.