Ontwerpvergunning voor Schotgroep B.V. ligt ter inzage

Schotgroep B.V. (hierna: Schotgroep) wil de milieuvergunning actualiseren en aanpassen. Daarom heeft Schotgroep een revisievergunning aangevraagd. Schotgroep is gevestigd op de Uilenvlietsekade 1 in Heerjansdam.

Schotgroep

Schotgroep is een bedrijf waar afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval en asfaltgranulaat worden op- en overgeslagen. Ook voert Schotgroep handelingen met de afvalstoffen uit. Het gaat om het breken en zeven van steenmachtige materialen zoals puin. Het bedrijf slaat ook grond op en voert zeefwerkzaamheden uit.

Wat vraagt Schotgroep?

Schotgroep heeft een revisievergunning aangevraagd. Een revisievergunning houdt in dat de hele vergunning situatie opnieuw wordt vergund. Daarnaast vraagt Schotgroep ook een aantal wijzigingen aan. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De jaardoorzet voor het accepteren, breken en zeven van steenachtig materiaal per jaar wordt verhoogd van 45.000 ton naar 99.999 ton per jaar. Er blijft sprake van maximaal 45 dagen per jaar waarop puin wordt gebroken. Er wordt dus niet op meer dagen puin gebroken. De opslagcapaciteit blijft hetzelfde;
  • De jaardoorzet en opslagcapaciteit van groenafval wordt vergroot;
  • De opslagcapaciteit voor compost neemt toe;
  • Schotgroep wil gaan starten met het shredderen van houtafval met een maximale hoeveelheid van 24.000 ton per jaar.

In de ontwerpbeschikking is getoetst of deze veranderingen mogelijk zijn. Er zijn voorschriften opgenomen waar de emissie van bijvoorbeeld geluid en lucht aan moet voldoen.

Wilt u de stukken van de vergunning inzien?

Bij een aanpassing van een vergunning, maakt OZHZ eerst een ontwerpvergunning. Voor iedereen is deze nu hier digitaal in te zien van 26 juni t/m 7 augustus 2024.

Wilt u een reactie geven?

Dat kan ook! We noemen dit het indienen van een zienswijze. Doe dit tijdens de inzage periode.
Een zienswijze dient u in door een bericht te sturen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van uw handtekening en uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit of voornemen waartegen de zienswijze is gericht en de reden van de zienswijze.

Wij bekijken alle zienswijzen en beoordelen of hierdoor een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en is deze voortaan van toepassing voor het bedrijf.

Schotgroep valt onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de provincie Zuid-Holland de vergunning.