Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het naleven van milieu, bouw of veiligheidsregels die horen bij hun bedrijfsactiviteiten. OZHZ controleert of een bedrijf zich aan de verleende omgevingsvergunning (v.w.b. milieu of bouwvoorschriften) of aan de richtlijnen uit het Activiteitenbesluit houdt. Deze voorschriften zijn er voornamelijk op gericht om een veilige en gezonde omgeving te waarborgen voor mens en milieu.

Inspecties 

OZHZ voert het toezicht uit en heeft afspraken gemaakt met de regiogemeenten en provincie Zuid-Holland over de manier waarop dat gebeurt. De gehanteerde methodiek is risicogericht met de meeste aandacht voor bedrijven waar potentieel de grootste risico’s bestaan.

Samen met andere partijen worden inspecties gehouden bij BRZO-bedrijven. Ook kunnen klachten van inwoners aanleiding vormen om een bedrijf te inspecteren op het naleven van wettelijke regels.

Milieuklachten en ongewone voorvallen melden

U kunt milieuoverlast in de gehele provincie Zuid-Holland melden bij OZHZ via de Milieutelefoon: 0888 - 333 555. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. De Milieutelefoon is bereikbaar voor klachten over geluid, geur, stof, mogelijke bodemverontreiniging en andere milieuoverlast die veroorzaakt wordt door bedrijven. Ook kunnen bedrijven hier hun ongewone voorvallen melden.

Bouw en brandveiligheid

Voor de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Molenlanden doet OZHZ ook bouw- en brandveiligheidstoezicht. De gemeenten zijn hiervoor wel zelf aanspreekpunt.

Groene taken

Behalve het houden van toezicht en het sanctioneren van bedrijven die de 'grijze' (milieu) en 'rode' (bouw) wetgeving overtreden, heeft OZHZ ook de bevoegdheid om in/namens de provincie toezicht te houden op het naleven van de 'groene' wetten zoals de Flora- en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 (binnenkort samen te gaan in de nieuwe Natuurbeschermingswet).

Handhavend optreden

Overtreedt een bedrijf of persoon de regels, dan treedt OZHZ namens het bevoegd gezag (dat kan de gemeente of de provincie Zuid-Holland zijn) handhavend op en legt een sanctie op. Dit gebeurt volgens de Landelijke Handhavingstrategie. Welke procedures er gevolgd kunnen worden is ook op deze website te vinden.

Bedrijven die tijdig hun zaken op orde te hebben, voorkomen een sanctie. Het nalevingsgedrag van een bedrijf en de (mogelijke) gevolgen van de overtreding bepalen de eventuele inzet van bestuursrechtelijke- en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen.

Van bestuursrechtelijke sancties die OZHZ aan bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid oplegt, wordt een kennisgeving gepubliceerd in dit overzicht.

Meer weten?

  • Bij een wijziging van uw bedrijf(sactiviteiten) is het vaak nodig om uw vergunning of melding aan te passen, hier vindt u informatie over waar u terecht kunt.

  • Wilt u weten welke bedrijven in uw omgeving gevestigd zijn en of daar vergunningen verleend zijn en/of procedures lopen, bekijk dan het overzicht met bedrijfsinformatie.

  • Bepaalde aanpassingen in de wet en regelgeving beïnvloeden onze (toekomstige) uitvoering van toezicht op bedrijven. Hier leest u meer over relevante ontwikkelingen.