Privacy

U heeft er recht op dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, alsmede in andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruikmaakt van onze diensten of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een aanvraagformulier voor een vergunning of ontheffing, via een formulier op deze website of als u een klacht indient vanwege milieuoverlast. Het gaat dan onder andere om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook als u een overeenkomst sluit met OZHZ hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Hoe wij uw privacy waarborgen en onze informatie zo goed mogelijk beveiligd hebben staat in ons Privacybeleid.

OZHZ heeft ook buitengewone opsporingsambtenaren in dienst en verwerkt om die reden politiegegevens. Hierbij gebruiken wij het Boa Registratie Systeem (BRS). De privacyverklaring over het BRS kunt u hier lezen: www.privacyvragenbrs.nl.

Register van verwerkingen

In het Register van verwerkingen staat welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken in welke processen. Ook wordt daarin vermeld op welke juridische grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat sprake is van een publieke taak (denk aan vergunningverlening, toezicht en handhaving), een overeenkomst, een wettelijke taak, een taak van vitaal belang of omdat u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld bij onze nieuwsbrief). Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens ons Privacybeleid en het Informatiebeveiligingsbeleid.

Hoe wij omgaan met het verwerken van politiegegevens staat in het addendum op ons privacybeleid.

Gegevens bewaren

Veelal bepaalt de wet- en regelgeving (zoals de Archiefwet en de daarop gebaseerde selectielijsten) hoe lang wij uw gegevens bewaren. In elk geval bewaart OZHZ uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens verstrekt.

Gegevens delen met anderen

OZHZ zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties indien de AVG hiervoor een grondslag biedt. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht ‘verwerken’ sluiten wij een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ om te kunnen waarborgen dat die andere organisaties net zo zorgvuldig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. OZHZ blijft namelijk ook in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van de gegevens

OZHZ neemt passende maatregelen om een risico afgestemd op het beveiligingsniveau te waarborgen, zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik of van een datalek, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende privacyrechten:

  • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die OZHZ van u verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die OZHZ van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
  • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Recht op beperking van de verwerking: het recht om OZHZ te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op verwijderen en/of vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. OZHZ past overigens geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering toe.
  • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Bij voorkeur dient u uw verzoek dan in met behulp van ons webformulier.

U kunt uw verzoek ook per brief doen. In dat geval kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Uw brief kunt u sturen naar het volgende adres:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300AN  DORDRECHT

U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen. Daarom vragen wij u altijd om zich te legitimeren. Door middel van legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw gegevens wordt voorkomen. Uw gegevens mogen immers niet in andermans handen terecht komen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Indien u gebruik maakt van het webformulier legitimeert u zich door middel van Digi-D. Indien u uw verzoek per brief doet vragen wij u zich te komen legitimeren op ons kantoor in Dordrecht (adres: Johan de Wittstraat 140). U ontvangt daarover dan apart bericht van ons.

Uw websitebezoek

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De website van OZHZ gebruikt geen cookies die uw persoonsgegevens bevatten. Dat wil zeggen dat de informatie in de cookies van de website van OZHZ niet herleidbaar is tot een persoon. Meer over cookies.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

OZHZ werkt in het kader van het privacybeleid samen met de Drechtsteden. Samen is ook een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de aangesloten gemeenten en OZHZ aan de privacywetgeving voldoen en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over privacy of over het beleid dan is het mogelijk om deze te stellen aan de FG via de mail. Let op dat u in deze mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt. Dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Voor het toezicht op de Wet politiegegevens heeft OZHZ een aparte FG aangewezen. Deze functionaris is ook per mail bereikbaar.

Meer informatie

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl