Het BRZO 2015, Bevi en het Besluit externe veiligheid transportroutes zijn enkele onderdelen van de landelijke regelgeving rondom externe veiligheid, maar ook in het Activiteitenbesluit is externe veiligheid een onderwerp.

De risico's die bepaalde bedrijven of het transport van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, kunnen zorgen voor een spanningsveld wanneer gemeenten ruimtelijke plannen willen ontwikkelen. Denk aan nieuwbouw van woningen of vervoersplannen. OZHZ ondersteunt de gemeenten en provincie bij het maken van de juiste afwegingen.

OZHZ werkt op het gebied van externe veiligheid nauw samen met gemeenten, de Veiligheidsregio en hulpverleningsdiensten zoals de politie, de GGD en de regionale brandweer. Het gezamenlijke doel is het zoveel mogelijk verkleinen van risico's, incidenten voorkomen en leren van ervaringen.

Op de website van Infomil is veel informatie te vinden over externe veiligheid in relatie tot bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, de landelijke regelgeving en de diverse daarmee samenhangende begrippen.