Daarnaast wordt toezicht uitgevoerd op bouwprojecten en kan worden gehandhaafd bij overtreding van de wettelijke regels. Deze taken voert OZHZ uit namens de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en (deels) Molenlanden.

Bij de organisatie van evenementen is het vaak verplicht een APV-vergunning aan te vragen. Dit doet u bij uw gemeente. OZHZ verzorgt de afhandeling hiervan. Hierbij wordt ook eventueel te verwachten verstoring van flora en fauna (Natuurbeschermingswet) door het evenement meegenomen in de beoordeling. OZHZ kan ook op verzoek van gemeenten een geluidadviseur laten meelopen bij een evenement om geluidoverlast te voorkomen.

Bij bestaande bouw houdt OZHZ voor Dordrecht en Molenlanden integraal toezicht. Dat betekent dat een inspecteur meerdere aspecten tijdens één controlebezoek bekijkt, dat scheelt zowel de ondernemer als OZHZ tijd en administratieve last. Op termijn is het de bedoeling dat ook in de andere bouwgemeenten integraal toezicht voor zowel bouw als milieu wordt ingevoerd.

Bekijk ook het beknopte overzicht van wat bouw- en woningtoezicht precies is.

Melden van bouwoverlast

Voor milieuklachten in Zuid-Holland Zuid kunt u de milieutelefoon bellen, die is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 0888 - 333 555. 

Voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht kunt u bouwklachten per mail indienen via bouwklachten@ozhz.nl. Denk daarbij aan:

- bouwen zonder vergunning;
- gebruik van bouwwerk of perceel in strijd met bestemmingsplan;
- veranderen van monument zonder vergunning;
- bouwwerk in strijd met voorschriften Bouwbesluit (o.a. constructief gevaar, brandonveilig - gebouw, achterstallig onderhoud);
- overlast van bouwwerkzaamheden (o.a. hinder van stof, geluid, rook, trillingen).

Het melden van de start en het gereed zijn van bouwwerkzaamheden.(door aannemers, ontwikkelaars, vergunninghouders e.d.) kan via emailadres bouw-sloop@ozhz.nl worden gedaan. Dat geldt bij o.a.:

- start heiwerk;
- keuren van wapening voor de betonstort;
- aanbrengen constructieve onderdelen (o.a. ankers, staalconstructie);
- aanbrengen van brandwerende constructieonderdelen (o.a. brandkleppen, scheidingen, glas);
- gereed melding i.v.m. oplevering en in gebruik nemen van het bouwwerk.