Bouwen, slopen en natuur

U denkt er misschien niet gelijk aan. Maar bij het bouwen of slopen kunt u ook met beschermde dieren of planten te maken krijgen. Bijvoorbeeld vleermuizen, broedende vogels of een muurplant op een oude muur. Houd hier met uw bouwplannen rekening mee.

Bouw- of sloopplannen? Onderzoek uw omgeving

Gaat u bouwen of slopen? Dan moet u altijd eerst onderzoeken of u te maken heeft met beschermde dieren of planten op uw locatie. En zo ja, of de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor beschermde dieren en planten. Ook als u geen vergunning of sloopmelding nodig heeft, kan het zijn dat u toch een ontheffing moet aanvragen voor uw bouw- of sloopwerk.

Aan wat voor beschermde dier- of plantensoorten moet u denken?

In de bebouwde omgeving gaat het vaak om:

 • Huismus – onder dakpannen of in openingen in gevel of dakrand, in nissen en spleten
 • Gierzwaluw – onder dakpannen of in openingen in gevel of dakrand
 • Kerkuil – in schuren of stallen
 • Steenuil – in schuren of stallen
 • Ransuil – in coniferen
 • Ooievaar – op dak of schoorsteen
 • Overige broedvogels – in daklaag, muren, gevelbegroeiing en op platte daken
 • Vleermuizen – in kieren, spleten, spouwmuren, op zolders en achter luiken
 • Steenmarter – zolder
 • Rugstreeppad – in het zand tussen bebouwing en bestrating, open zandvlakten/bouwgrond
 • Kikkers en salamanders – in kelder of kruipruimte
 • Muurvaren – muur

Deze gebouwen mogen dus niet zomaar verbouwd of gesloopt worden. Ook niet als de dieren niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de winter. Door het slopen van gebouwen gaan de nesten van vogels en vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van dieren verloren. Daarnaast kunnen dieren, die tijdens de sloop aanwezig zijn, verstoord worden, gedood worden of verwond raken. Ten slotte kan ook het leefgebied van deze soorten verloren gaan.

Hoe doet u onderzoek?

Het onderzoek kunt u door een deskundige laten uitvoeren. Vaak is dat een ecoloog. Die ecoloog voert een verkennend onderzoek (ook wel QuickScan genoemd) en/of nader onderzoek uit. Met een verkennend onderzoek wordt gekeken of er op uw locatie beschermde dieren- en plantsoorten kunnen voorkomen. Zo ja, dan is nader onderzoek nodig om te kijken of er ook daadwerkelijk beschermde dieren of planten aanwezig zijn in een bepaalde periode van het jaar. Zo zijn gierzwaluwen in de periode mei tot en met juli in Nederland te vinden.

Ontheffing aanvragen

Komen er beschermde soorten voor? Dan moet u een ontheffing aanvragen via Omgevingsdienst Haaglanden. In de ontheffing worden bepaalde maatregelen opgenomen waar u zich tijdens de bouw- of sloopwerkzaamheden aan moet houden. Komen er geen beschermde soorten voor? Dan hoeft u sowieso geen ontheffing aan te vragen.

Goed om te weten: tips en advies!

 • Plan extra tijd voor onderzoeken
  Heeft u in uw bouw- of sloopplanning rekening gehouden met extra tijd voor onderzoek naar beschermde dier- of plantensoorten? Dit wordt vaak vergeten. Maar het uitvoeren van een verkennend – of nader onderzoek kost tijd. Bijvoorbeeld: een verkennend onderzoek uit september geeft aan dat uw huis mogelijk geschikt is voor gierzwaluwen. Dan kan pas het jaar daarop in mei – juli nader onderzoek worden gedaan. Dit is namelijk de tijd dat de gierzwaluwen in Nederland verblijven en nesten bouwen. Ook het aanvragen van een ontheffing (als dit nodig blijkt) kost tijd. Houd hier dus altijd rekening mee in uw planning.
 • Bekijk de soortenbeschermingskaart
  Op deze kaart ziet u waar ontheffingen voor beschermde dieren- en plantensoorten zijn afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden op grond van de Wet natuurbescherming. Zo ziet u welke ontheffingen er in uw omgeving al zijn en krijgt u een beeld van wat voor beschermde dier- en/of plantensoorten in uw omgeving kunnen voorkomen.
 • Welke dier- en plantensoorten zijn allemaal beschermd?
  Rijksoverheid heeft allerlei databanken waar die informatie op te halen is.
 • Hoe om te gaan met beschermde dier- en plantensoorten bij werkzaamheden?
  Wilt u schade aan beschermde dier- en plantensoorten voorkomen? Of wilt u juist een goede leefomgeving voor dieren en planten creëren? Dan hebben wij een aantal tips voor u!