Breedplaatvloeren

In de praktijk blijkt dat breedplaatvloeren niet altijd voldoende sterk zijn. Dit heeft in het verleden zelfs wel eens tot incidenten (een instorting) geleid. In 2017 bezweek de (bollen)vloer van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport. Dit was voor de rijksoverheid de aanleiding om hier in 2018 onderzoek naar te doen en een onderzoeksplicht in te stellen.

Bent u eigenaar van een gebouw met breedplaatvloeren? Twijfelt u aan de constructie? Wij vertellen u hoe het is geregeld.

Wat zijn breedplaatvloeren?

Al meer dan 50 jaar worden breedplaatvloeren gebruikt in de Nederlandse bouw. De breedplaatvloer is een geprefabriceerde, gewapende betonvloer (de schil van de breedplaat is vaak 50 –60 mm dik) met daarop een ‘druklaag’ van beton van 200-300 mm of meer. Bij breedplaatvloeren is aan de onderzijde van de vloer sprake van v-naden met een hart op hart afstand van 2,4 meter. Deze naden zijn duidelijk zichtbaar als de vloer aan de onderzijde niet verder is afgewerkt of is voorzien van een systeemplafond. Dat is meestal het geval.

De onderstaande afbeelding laat de doorsnede van een breedplaatvloer zien (Cement, 2022).

Doorsnede van een breedplaatvloer (bron: Cement, 2022)

In welke gebouwen worden breedplaatvloeren veel gebruikt? Alleen in parkeergarages of ook in flats bijvoorbeeld?

Breedplaatvloeren zijn in de afgelopen decennia veel in kantoren, gebouwen met zorgfuncties, parkeergarages, scholen, winkelcentra en woongebouwen toegepast. 

Waarom is een breedplaatvloer niet altijd voldoende sterk?

Naar aanleiding van het incident in Eindhoven is onderzocht wat de oorzaak van het instorten van de parkeergarage was. Het bleek te gaan om een combinatie van factoren, die kunnen leiden tot het bezwijken van de vloer, zoals:

 • Het oppervlak van de schil van de breedplaatvloer is niet goed opgeruwd.
 • Er wordt zelfverdichtend beton toegepast bij de productie van de betonschil, waardoor de aanhechting met de druklaag niet voldoende is.
 • Er is sprake van een positief buigend moment ter plaatse van de koppeling tussen de platen (plaatnaden). Het materiaal wordt hierbij dus uit elkaar getrokken. Hierbij ontbreekt soms de benodigde wapening op de schil (zie bovenstaande afbeelding).

Waar moet een breedplaatvloer aan voldoen?

Constructies moeten sterk genoeg zijn. We hebben het dan over constructieve veiligheid en betrouwbaarheid. Om dit te bereiken, moeten constructies aan bepaalde (wettelijk vastgelegde) minimale eisen voldoen.

Om te bepalen of bestaande gebouwen, voorzien van breedplaatvloeren, voldoen aan die eisen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rekenregels en een stappenplan gepubliceerd. Hiermee kunnen gebouwen met breedplaatvloeren beoordeeld worden.

De rekenregels richten zich op de aansluiting en koppeling tussen de afzonderlijke breedplaten.

Breedplaatvloeren in uw gebouw? Voldoe aan de onderzoeksplicht

Vanaf 1 juli 2024, moeten niet alleen gebouwen in gevolgklasse CC3 voldoen aan de onderzoeksplicht. Ook gevolgklasse CC2 moeten hieraan voldoen.

Gezien de enorme opgave is de onderzoeksplicht gefaseerd ingevoerd. In de periode 2018-2020 ging de aandacht uit naar gebouwen die hoger zijn dan 70 meter, gebouwen met sport-, bijeenkomst- en onderwijsfuncties en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Ook wel gebouwen met gevolgklasse CC3 genoemd. Hierbij gold dat gelijktijdig meer dan 500 personen gevaar kunnen lopen.

Maar vanaf 1 juli 2024 geldt deze plicht ook voor gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • Woningen of woongebouw als er onder het woongebouw een andere gebruiksfunctie is toegepast (bijvoorbeeld een winkel, kantoor, ect.);
 • Industriefuncties;
 • Logiesfuncties;
 • Kantoorfuncties;
 • Overige gebruiksfuncties voor stallen van motorvoerguigen. Zoals: parkeergarages;
 • Bouwwerken waar geen mensen in verblijven. Zoals: kunstwerken of bruggen.

Het gaat dan om de gebouwen met breedplaatvloeren die:

 1. Een overspanning hebben van meer dan 8,5 m; of
 2. Zijn toegepast in niet-geïsoleerde daken

Wat houdt de 'onderzoeksplicht' in?

Deze onderzoeksplicht verplicht eigenaren van gebouwen waarin breedplaatvloeren zijn toegepast, die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, dat dit vóór 1 juli 2025 is onderzocht. Gebouwen die al eerder onderzocht zijn (CC3) hoeven niet opnieuw onderzocht te worden.

Vaak is dit voor eigenaren eenvoudig visueel waar te nemen of deze vloeren aanwezig zijn. Als dat het geval is, dan moet worden beoordeeld of het om een veilige constructie gaat. De uitkomsten van dit onderzoek moet u dus voor 1 juli 2025 in een rapport vastleggen en indienen het bevoegd gezag (gemeente/OZHZ). Voert u geen onderzoek uit? Dan bent u in overtreding van het zorgplichtartikel. Dat kan ervoor zorgen dat het bevoegd gezag handhavend optreedt.

Wat moeten gebouweigenaren doen wanneer er uit het onderzoek blijkt dat hun breedplaatvloeren niet voldoende veilig zijn?

Voldoet de constructie van uw risicovolle breedplaatvloer niet aan de eisen? Dan moet u maatregelen nemen om dit op te lossen. Dit kan door de gebruiksfunctie aan te passen en daarmee de belastingen op de vloer te verminderen. Of dit kan door het versterken van de constructie. Eventueel kunt u overwegen om een proefbelasting te laten uitvoeren om de sterkte van de vloeren aan te tonen.

Wat is de rol van OZHZ?

OZHZ is gemandateerd voor toezicht en handhaving namens gemeenten en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, zoals de Omgevingsregeling.

OZHZ voert deze taak uit namens de gemeenten: Dordrecht, Alblasserdam, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. OZHZ ziet toe op de naleving van de regels onder meer het Besluit bouwwerken leefomgeving en Omgevingsregeling.

Hoeveel gebouweigenaren in de regio hebben risicovolle breedplaatvloeren? Hebben de eigenaren hier al bericht van gehad? Of wanneer krijgen ze hier bericht van?

De eerste fase van het onderzoek naar gebouwen met breedplatenvloeren in CC3 is inmiddels afgerond 

Aansluitend wordt nu de 2e fase van de aanpak uitgevoerd voor gebouwen in CC2. Hierin worden de eigenaren geïnformeerd over de verplichting en verzocht onderzoek te (laten) doen. Gezien de scope van de onderzoeksplicht is nu nog niet te zeggen om hoeveel gebouwen het precies in de regio gaat.