Het programma in een notendop

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Met dit programma bereidt OZHZ zich voor op deze nieuwe wet.  Om op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen, formuleerden wij eerder vier opgaven:

 1. Ervaring opdoen en producten ontwikkelen
 2. Systemen en processen aanpassen en inrichten
 3. Kennis verwerven en opleiden
 4. Afspraken maken met opdrachtgevers (gemeenten en provincie)

Wij bereiden voor wat we kunnen. Daarbij zijn we afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Doorlopend voeren we gesprekken met de gemeenten en provincie over de voortgang van onze voorbereidingen.

Samen

De voorbereidingen doen we samen de provincie Zuid-Holland, gemeenten, andere omgevingsdiensten en de ketenpartners in de regio, zoals de GGD, de waterschappen en de veiligheidsregio.

Waar staan we nu?

Afgelopen jaren is veel gedaan. Om een idee te geven:

 • We geven processen opnieuw vorm, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen en de kortere termijnen onder de Omgevingswet. We keken daarbij specifiek naar wat te doen als we afwijken van het omgevingsplan.
 • We maken nieuwe regiobrede afspraken met de gemeenten en provincie over de uitvoering van onze taken. Het gaat over hóe we ons werk uitvoeren en wat wel en niet onze rol is. Dit leggen we ook juridisch vast.
 • We verdiepen onze kennis over de veranderingen, volgen trainingen en organiseren sessies over bijvoorbeeld omgevingstafels en de toepasbare regels en vragenbomen die straks verwerkt worden in het nieuwe Omgevingsloket (DSO). We organiseerden in 2022 bijeenkomsten over bijvoorbeeld de ‘Bruidsschat‘, waarbij toezichthouders, vergunningverleners en juristen samen kijken naar de toepassing in de praktijk.
 • We voeren uitgebreide testen uit met het nieuwe Omgevingsloket (DSO). Komt een melding of een vergunning binnen? Werken de koppelingen en kunnen overheden onderling samenwerken en elkaar van advies voorzien? De techniek werkt helaas de ene keer wel, de andere keer niet. Zonder duidelijke oorzaak. Langzaam zijn steeds meer gemeenten in onze regio aangesloten op het DSO, maar nog niet allemaal.
 • We herschrijven onze standaardbrieven, zowel op inhoud als begrijpelijkheid.
 • We passen ons bedrijvenbestand aan, zodat de inspecteur of vergunninglener straks snel kan zien welke regels gelden. We kijken bijvoorbeeld naast de zogenaamde ‘milieubelastende activiteiten’, naar wat nog meer aan plichten, regels en onderzoeken bij een bedrijf gelden.
 • We helpen gemeenten bij het bepalen van de impact van de Omgevingswet op de leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid. Waarbij onze geluidsexperts de gemeenten helpen bij het vaststellen van geluidaandachtsgebieden en het plaatsen van alle brondata in het nieuwe geluidsregister. Bekijk eens onze StoryMaps om een beter beeld te krijgen van hoe wij de gemeenten ondersteunen.

We zitten nu in de afrondende fase. Hieronder lichten we een aantal voorbereidingen nog eens extra uit.

Ik zet de geluidsbelasting van lokale wegen op de kaart bijvoorbeeld. We kijken naar de zogenaamde geluidproductieplafonds van industrieterreinen. Deze informatie is onder de omgevingswet nodig bij het verder inrichten van de leefomgeving.

Geluidsexpert bij OZHZ

Nieuwe plichten bij toezicht: hoe werkt het in de praktijk?

Onder de Omgevingswet krijgen onze toezichthouders te maken met de meldings- en informatieplicht en de nieuwe specifieke zorgplicht. Hoe houd je hier toezicht op en welke aanpak past bij een overtreding? Om toezichthouders te helpen, maakten ze handleidingen en oefenden ze hiermee. Zo is de motivatie van de toezichthouder cruciaal voor het laten gelden van de specifieke zorgplicht. Maar hoe ziet een goede motivering er dan uit? We oefenen dit met praktijkvoorbeelden. En hoe zit het met de meldingsplicht in de praktijk? In welke gevallen is bijvoorbeeld een bedrijf of inwoner verplicht om informatie te verstrekken over bepaalde activiteiten en binnen welke termijn? We krijgen het zo in de vingers!

Hoe gaan we om met omgevingsplannen en de bruidsschat? Met toezichthouders, vergunningverleners en juristen oefenen we sámen met casussen. Zoals: hoe beoordeel je een klacht van geluidoverlast bij een horecabedrijf? Of: mag ik bij deze vergunningaanvraag een akoestisch rapport vragen?

Vergunningverlener Anne

Meer samenwerking met Veiligheidsregio en Dienst Gezondheid & Jeugd

We werken steeds meer samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Dienst Gezondheid & Jeugd om één advies te geven als het gaat om de fysieke leefomgeving. We stemmen af en vullen elkaar aan. In 2023 gaan we dit verder vormgeven. De directeuren zetten in 2022 hun handtekening onder de verbeterde samenwerking. Meer weten over wat dit oplevert? De directeuren vertellen het je graag zelf, bekijk de film.

We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Het vinden van evenwicht tussen wonen, ondernemen en een groene omgeving is een enorme uitdaging.

Directeur Ronald Visser

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Een complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken, die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan voordoen. In de eerste versie ging het over de thema’s geur en geluid. Begin 2023 ligt er een aanvulling én in dat jaar doen we samen met onze gemeenten ervaring op met de handreiking. Dit doen we in de pilots.

Download de eerste versie van de handreiking