Grote baggerprojecten in de regio Zuid-Holland Zuid

Op dit moment lopen veel grote baggerprojecten in de regio Zuid-Holland Zuid. Het toepassen of het tijdelijk opslaan van de vrijkomende baggerspecie moet bij OZHZ worden gemeld. Dit soort grond- of baggerverzet meldingen vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit. OZHZ controleert of de melding voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Kwaliteit van de bagger

Zo toetsen wij onder andere of de kwaliteit van de vrijkomende bagger voldoet aan die van de toepassingslocatie. Daarmee willen wij voorkomen dat de toegepaste bagger de kwaliteit van de bodem verslechterd. Ook naar andere aspecten wordt gekeken, zoals: betreft het een waterwingebied? Is er sprake van een broedgebied? Particulieren en perceeleigenaren zijn vrijgesteld van onderhoud baggeren, wat betekent dat zij geen melding hoeven te doen.

Waarom wordt er gebaggerd?

Plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren stapelen zich na verloop van tijd op, waardoor de bodem van watergangen wordt verhoogd. Dit materiaal noemen wij slib of bagger, en het verwijderen van dit materiaal heet baggeren. Het baggeren kan meerdere doelen hebben. Eén hiervan is het creëren van een grotere diepte, zodat er voldoende waterberging beschikbaar is. Met het baggeren worden onze watergangen niet alleen schoner, maar de vrijkomende baggerspecie wordt ook graag ontvangen door perceeleigenaren van weilanden. Zo kunnen zij de bagger bijvoorbeeld toepassen om hun perceel te egaliseren. Hierdoor is baggeren een duurzame activiteit, aangezien de bagger die vrijkomt vaak kan worden hergebruikt.

Meedenken over lange termijn

Wij anticiperen alvast op de overgang naar de Omgevingswet. Zo hebben wij met het oog hierop het toegestaan dat bagger wordt verspreid op grotere afstand van de herkomstlocatie. Toegepaste licht verontreinigde bagger voeren we in ons bodeminformatiesysteem in, zodat wij de bodemkwaliteit in onze regio kunnen registreren en monitoren.