In ruimtelijke plannen zijn er kansen of belemmeringen op het gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, veiligheid of duurzaamheid. Integraal deskundig advies van de specialisten van OZHZ brengt deze in beeld. Door hier vroegtijdig rekening mee te houden, worden kosten beperkt en is er tijd om bij te sturen of de juiste maatregelen te treffen. OZHZ beheert ook veel gegevens op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en bodem. Deze gegevens vormen de essentiële basis voor onderzoeken van OZHZ, maar ook voor die van externe adviesbureaus.

Advies op maat

OZHZ biedt in elke fase binnen een plan advies op maat. Bijvoorbeeld via een quick scan of een volledig milieuonderzoek. Dit advies kan zowel integraal of gericht zijn op één enkel milieuthema (sectoraal). De belangrijkste mogelijkheden op een rij:

Quick scan milieu
In een vroeg stadium kan een quick scan globaal zicht geven in kansen of mogelijke knelpunten op een locatie. Via signaleringskaarten kan de informatie geografisch snel worden weergegeven.

Indicatief onderzoek
Geeft bij een concreter plan een indicatie van te verwachten geluidsbelasting, luchtkwaliteit of van knelpunten die te maken hebben met de ‘groene’ wetgeving. Het plan kan hierop worden aangepast of maatregelen kunnen worden getroffen.

Volledig milieuonderzoek
Bij een bestemmingsplan is vaak volledig onderzoek nodig naar de invloed op lucht, geluid, bodem, externe veiligheid of flora en fauna. OZHZ voert dit uit en denkt mee over oplossingsrichtingen en maatregelen.

Vestigingsadvies
Advies over de milieu hygiënische inpassing van een nieuw bedrijf in de bestaande omgeving.

Toetsen onderzoek
Onderzoeken van externe adviesbureaus kan OZHZ toetsen op kwaliteit en inhoud.

Overige advisering
OZHZ biedt ook specifieke advisering over MER-procedures, sectoraal onderzoek, projectmanagement van bijvoorbeeld een bodemsanering en sanering verkeerslawaai of advies en coördinatie bij de toepassing of afvoer van grond.