Ruimtelijke ordening en geluid

Ruimtelijke ordening heeft tot doel evenwicht te creëren tussen een aangenaam woon- en leefklimaat enerzijds en de (beoogde) aanwezigheid van infrastructuur en bedrijvigheid anderzijds. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg, de bouw van woningen of de realisatie van industrieterreinen moeten worden getoetst aan eisen uit de Wet geluidhinder.

Geluid en bedrijven

De activiteiten van bedrijven (waaronder horeca-inrichtingen) kunnen geluidhinder veroorzaken bij omwonenden. Voor de meeste bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen gelden algemene voorschriften. Voor specifieke gevallen worden naast de algemene regels uit het Activiteitenbesluit maatwerk of vergunningvoorschriften opgesteld. OZHZ beoordeelt het aspect geluid bij het indienen van meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen Omgevingsvergunning. Daarnaast wordt, doorgaans met inzet van meetapparatuur, akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van klachten over geluid- en trillinghinder. Op de webpagina 'Wet en regels Geluid' leest u meer over welke wet- en regelgeving betrekking heeft op Geluid.

Sanering verkeerslawaai

In de regio Zuid-Holland zijn er -gezien de ligging- voldoende vraagstukken op het gebied van verkeerslawaai van wegen en het spoor. Woningen die aan een drukke weg of spoorlijn liggen, komen volgens de Wet geluidhinder soms in aanmerking voor geluidsanering, dat betekent meestal een isolatievoorziening aan de gevel. OZHZ begeleidt geluidsaneringen in opdracht van de gemeenten.

Actuele verkeersdata voor geluidonderzoeken

Voor het uitvoeren van geluidonderzoeken voor ontwikkelingen (R.O, infra en vergunningen) zijn actuele verkeersdata nodig. Voor de meeste gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn gegevens uit de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) bij de omgevingsdienst opvraagbaar. Voor meer informatie over het aanvragen van deze gegevens, klikt u hier.

Overlast

Klachten over geluidhinder, veroorzaakt door bedrijven en horeca, kunt u melden bij OZHZ via de Milieutelefoon. Voor klachten over geluidhinder die wordt veroorzaakt door (spoor)wegen dient contact met de gemeente te worden opgenomen.