Zonebeheer: geluid op industrieterreinen

Op sommige industrieterreinen bevinden zich enkele honderden bedrijven. Maar er zijn ook terreinen met maar één bedrijf. Bij zonebeheer beheren wij het geluid op industrieterreinen. Wij kijken hoeveel geluid bedrijven ‘maken’ en hoeveel geluid er is toegestaan. Dit alles was vastgelegd in de Wet Geluidhinder en per 1 januari 2024 in de Omgevingswet. In ons werkgebied hebben wij zo’n 28 van die geluidsgezoneerde terreinen (zonebeheer).

De Omgevingswet

Sinds de Omgevingswet in werking is getreden (op 1 januari 2024), staan de regels in het omgevingsplan van de gemeente. Hier zijn ook de regels op rijksniveau naar toe verhuisd. Dit heet ook wel de ‘bruidsschat’.

Let op: de gemeente kan het omgevingsplan en dus ook de bruidsschatregels wijzigen. De actuele regels van het omgevingsplan raadpleegt u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

https://iplo.nl/publish/pages/191167/bruidsschat-omgevingsplan-artikelen-stb-versie-22-12-2023.pdf

Zonebeheer, hoe zit het precies?

Rondom industrieterreinen liggen wettelijke geluidszones die als ‘geluidsruimte’ van het totale industrieterrein gelden. Deze zones zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Zonebeheer gaat over het beheren van het geluid in die geluidszones. Daarnaast heeft elk bedrijf vergunde activiteiten vanuit zijn vergunning. Zo moet een bedrijf bij de activiteiten die hij doet zich houden aan een bepaald geluidsniveau. Als een bedrijf een nieuwe activiteit wil uitvoeren of als een nieuw bedrijf zich op het terrein wilt vestigen, kijken wij of dit past in de geluidsruimte van de zone van het industrieterrein.

Expertisecentrum voor de gemeente

Om alle bedrijven en alle omwonenden zekerheid te geven over hoeveel geluid er per bedrijf gemaakt mag worden, wordt het beschikbare geluid per locatie vaak vastgelegd in het bestemmingsplan. Wij adviseren de gemeenten hierover.

Hoe brengen we die geluidsgezoneerde gebieden (en straks de aandachtsgebieden) in kaart?

We maken gebruik van een speciaal softwarepakket “Geomilieu”. Met rekenmodellen worden geluidsbronnen ingevoerd. Vervolgens wordt per bedrijf berekend hoeveel geluid er op de grens van de zone gemaakt wordt. Indien de grenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt, zijn maatregelen nodig. Vanaf het moment dat de geluidproductieplafond zijn vastgesteld, zullen we deze waarden monitoren. Is er sprake van een onaanvaardbare toename? Dan zijn maatregelen nodig.

Met de speciale module ‘Zonebeheer’ kan op een efficiënte manier de geluidsruimte van een industrieterrein worden beheerd. Geomilieu wordt landelijk gebruikt door akoestische adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, de provincie en het Rijk.