OZHZ beoordeelt bodemonderzoeken en toetst of grond voldoet aan de gestelde normen en of bodemsanering nodig is. Daarnaast behandelt de dienst meldingen en vergunningaanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen. Ook houdt OZHZ toezicht op het hergebruik van grond aan de hand van de regionale bodemkwaliteitskaart. Met betrekking tot asbest heeft OZHZ ook een rol.

Kennisgevingen Wet Bodembescherming

OZHZ verleent beschikkingen en beoordeelt BUS-meldingen op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) namens de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Kennisgevingen van BUS-meldingen en Wbb beschikkingen geven inwoners van de omgeving informatie over het voornemen om een besluit te nemen en over genomen besluiten zelf. Kennisgevingen en beschikkingen in het kader van Wbb worden gepubliceerd en zijn hier op onze website te vinden.

Actuele kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook op de website van overheid.nl. Daar vindt u kennisgevingen van de verschillende overheden (gemeente, waterschap, provincie), die betrekking hebben op uw omgeving.

Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt er een moment dat inwoners inspraak hebben. Dat staat ook vermeld in een kennisgeving. Zo kunt u zich op de hoogte stellen van wat er in uw omgeving gebeurt en daarop reageren. Hiernaast kunt u een toelichting op de kennisgeving bekijken en hoe u zienswijzen indient.

Opvragen bodeminformatie

U wilt misschien een stuk grond of een huis kopen en u wilt weten of er op de locatie of in de buurt al eerder bodemonderzoek is uitgevoerd, en of er in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd. Bij OZHZ kunt u bodeminformatie opvragen over percelen in de regio Zuid-Holland Zuid. Hieraan zijn kosten verbonden. Een aanvraag dient u in via het formulier (zie hiernaast), in het formulier zelf vindt u meer informatie. De bodeminformatie die u van OZHZ krijgt, komt uit geautomatiseerde gegevensbestanden en is beknopt.