Bodemactiviteiten melden onder de Omgevingswet

Activiteiten in de bodem moeten u melden. Maar om welke activiteiten gaat het en hoe moet u deze melden? Wij hebben de meest voorkomende activiteiten en meldingen voor u opgesomd.

De verschillende activiteiten in de bodem

Per activiteit leggen wij hieronder uit welke regels er gelden, wanneer u iets moet doen. En wat u vervolgens moet doen: een melding maken of informeren. Via het DSO kunt u een melding doen, informatie verstrekken en een verzoek tot maatwerk indienen.

De activiteiten

 • Kleinschalig graven boven interventiewaarde bodemkwaliteit

  Regels die hiervoor gelden: Bruidsschat omgevingsplan, artikel 22.127 – 22.130

  Wanneer moet u iets doen?

  • Als minder dan 25 m3 gegraven wordt in de landbodem;
  • Als gegraven wordt in een duidelijke verontreiniging waarvoor een beschikking ernstig/ geen spoed genomen is of in een gebied dat volgens bodemkwaliteitskaart sterk verontreinigd is.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een informatieplicht: 1 week voor aanvang. U kunt voldoen aan de informatieplicht door deze via het DSO in te dienen.

  Uitzondering:
  U heeft geen informatieplicht bij tijdelijke uitnamen of een spoedreparatie.

 • Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarden bodemkwaliteit

  Regels die hiervoor gelden: Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 4.1219 – 4.1223 en voorbeschermingsregels

  Wanneer moet u iets doen?

  • Als meer dan 25 m3 gegraven wordt in de landbodem en de bodem is niet sterk verontreinigd.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?

  Hiervoor geldt een informatieplicht: 1 week voor aanvang en bij spoedreparatie direct na uitvoering. U kunt voldoen aan de informatieplicht door deze via het DSO in te dienen.

  Uitzondering:
  U heeft geen informatieplicht bij tijdelijke uitnamen.

 • Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

  Regels die hiervoor gelden: Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 4.1224 – 4.1234 en voorbeschermingsregels

  Wanneer moet u iets doen?
  Als meer dan 25 m3 gegraven wordt in de landbodem en de bodem (gedeeltelijk) sterk verontreinigd is.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een meldplicht én informatieplicht.

  • Meldplicht: 4 weken voor aanvang en bij tijdelijk uitnamen 1 week voor aanvang. U doet een melding bij het DSO (link).
  • Informatieplicht: 4 weken voor aanvang en bij tijdelijk uitnamen 1 week voor aanvang.
  • Informatieplicht: 1 week na uitvoer (evaluatieverslag).

  U kunt voldoen aan de informatieplicht door deze via het DSO in te dienen.

  Uitzondering:
  Bij spoedreparatie geldt alleen informatieplicht direct na uitvoering. Dus u moet in dat geval direct na de reparatie OZHZ, via het DSO, informeren.

 • Saneren van de bodem

  Regels die hiervoor gelden: Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 4.1235 – 4.1246 en voorbeschermingsregels

  Wanneer moet u iets doen?
  Als er een saneringsdoelstelling is (bijvoorbeeld bij de bouw van een woning) voor de landbodem.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een meldplicht én informatieplicht.

  • Meldplicht: 4 weken voor aanvang. U doet een melding bij het DSO.
  • Informatieplicht: 4 weken voor aanvang;
  • Informatieplicht: 1 week voor de uitvoering (startmelding);
  • Informatieplicht: 4 weken na uitvoer (evaluatieverslag).

  U kunt voldoen aan de informatieplicht door deze via het DSO in te dienen.

  Uitzondering:
  U kunt een maatwerkbesluit aanvragen als niet met een standaardaanpak gesaneerd kan worden. Hiervoor geldt een proceduretermijn van 8 weken.

 • Toepassen van grond of baggerspecie

  Regels die hiervoor gelden: Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 4.1265 – Artikel 4.1280 en voorbeschermingsregels

  Wanneer moet u iets doen?
  Bij het toepassen van een partij grond/bagger op de landbodem.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een meldplicht én een informatieplicht.

  • Meldplicht: 1 week voor aanvang. U doet een melding bij het DSO;
  • Informatieplicht: 1 week voor aanvang.

  U kunt voldoen aan de informatieplicht door deze via het DSO in te dienen.

  Uitzondering:
  Er geldt een voorbeschermingsregel voor thermisch gereinigde grond. Hierin staat dat het verboden is om thermisch gereinigde grond toe te passen. Wilt u toch thermisch gereinigde grond toepassen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze bodemspecialisten.

 • Opslaan van grond of baggerspecie

  Regels die hiervoor gelden: Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 4.1247 – Artikel 4.1256

  Wanneer moet u iets doen?
  Bij het opslaan van herbruikbare grond/bagger op de landbodem.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een meldplicht:

  • Meldplicht 4 weken voor aanvang en bij eenmalig opslaan van één partij 1 week voor aanvang.

  U doet een melding bij het DSO.

 • Toepassen van bouwstoffen

  Regels die hiervoor gelden: Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 4.1257- 4.1264 en voorbeschermingsregels.

  Wanneer moet u iets doen?
  Bij het toepassen van een bouwstof op de landbodem.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt geen meld- of informatieplicht.

  Uitzondering:
  Er geldt een voorbeschermingsregel voor immobilisaat, AVI-bodemas en staalslakken. Hierin staat dat het verboden is om deze bouwstoffen toe te passen. Wilt u deze bouwstoffen toch toepassen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze bodemspecialisten.

 • Saneren van het grondwater

  Regels die hiervoor gelden: wZHOV2022, Afdeling 3.4 Activiteiten met betrekking tot het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreinigd grondwater

  Wanneer moet u iets doen?
  Als er een saneringsdoelstelling is voor het grondwater. Uitzondering: Bronaanpak mag met een melding saneren van de bodem (variant verwijderen).

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een meldplicht én informatieplicht.

  • Meldplicht: 4 weken voor aanvang.
  • Informatieplicht: 4 weken voor aanvang;
  • Informatieplicht: 1 week voor uitvoer (startmelding);
  • Informatieplicht: 4 weken na uitvoer (evaluatieverslag).

  U doet de melding en verstrekt informatie via het DSO.

  Uitzondering:
  U bent verplicht om 8 weken voor aanvang een vergunning aan te vragen als de werkzaamheden plaatsvinden in grondwaterbeschermingsgebied. Of als sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft. U kunt hier een vergunning aanvragen via het DSO. 

 • Overgangsrecht Wet Bodembescherming

  Regels die hiervoor gelden: Artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem, Wet bodembescherming

  Wanneer geldt dit overgangsrecht?
  Bij activiteiten in een geval van verontreiniging die beschikt is als ernstig en spoedeisend en in een restverontreiniging als deze gesaneerd is met een saneringsplan (dus niet met BUS-melding). Dit kan grond en grondwater betreffen. Verder gelden de gebruiksbeperkingen die staan in een beschikking ernst/ geen spoed en in een beschikking op een evaluatieverslag (ook BUS-evaluatie)/ nazorgplan. Dit kan ook grond en grondwater betreffen.

  Wat moet u doen? Melden of informeren?
  Hiervoor geldt een meldplicht. U kunt deze melding bij ons indienen. 

  Uitzondering:
  Naast het overgangsrecht kan ook de Omgevingswet van toepassing zijn en moet de activiteit ook via het DSO gemeld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien graafwerkzaamheden uitgevoerd worden in een leeflaag. Hierbij kan zowel de MBA graven van toepassing zijn, als een meldplicht die volgt uit de beschikking.

Wanneer meldt u activiteiten onder overgangsrecht Wet bodembescherming?

 • Is er een beschikking ernst en spoed afgegeven?
  Dan valt het onder het overgangsrecht Wet bodembescherming. Dat betekent dat de ‘oude’ regels van de Wet bodembescherming gelden. En niet de Omgevingswet.
 • Is er een beschikking afgegeven: ernstig en geen spoed; saneringsevaluatie; BUS-evaluatie; nazorgplan?
  Dan moet er wat er in de beschikking staat, gebeuren. Bijvoorbeeld het in stand houden van een leeflaag en melden van graafwerk hierin.
 • Is de locatie voor 2024 gesaneerd met een saneringsplan (niet een BUS-melding)? En is er sprake van een restverontreiniging?
  Dan valt de restverontreiniging onder het overgangsrecht Wet bodembescherming. Werkzaamheden meldt u met een nieuw saneringsplan, BUS-melding of plan van aanpak.

Heeft u met een van bovenstaande situaties te maken? Dan is meestal een melding nodig. Deze kunt u bij ons indienden.

Let op: in sommige situaties zijn zowel het overgangsrecht Wet bodembescherming, als de Omgevingswet van toepassing. Dit betekent dat u mogelijk een dubbele melding in moet dienen (dus zowel via het DSO als via de website van OZHZ). Dit is bijvoorbeeld het geval bij graafwerkzaamheden in of door een leeflaag (MBA graven > I en graven in/door leeflaag).

Lokaal beleid

Elke gemeente kan zelf lokaal beleid vaststellen. In onze regio is dit het geval voor bodem.  Welk oud beleid geldt er en welk nieuw beleid is er? Van belang is dat bij het indienen van meldingen en aanvragen van maatwerk op een melding rekening gehouden wordt met het regionale beleid: