Daarnaast hebben provincie en gemeenten de verplichting om bestaande knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit in kaart te brengen en op te lossen. OZHZ ondersteunt provincie en gemeenten bij de uitvoering van de taken op verschillende manieren. 

Bouwen en lucht

Ondernemers kunnen in aanraking komen met wetgeving omtrent de luchtkwaliteit als ze plannen hebben een bedrijf op te richten, uit te breiden of te veranderen. Burgers kunnen in aanraking komen met de luchtkwaliteit wanneer er sprake is van bouwplannen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Mogelijk is voor een omgevingsvergunningaanvraag (milieu en/of afwijken bestemmingsplan) een toets aan de luchtkwaliteit nodig. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met OZHZ (omgevingsvergunning milieu) of uw gemeente (omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan).

Ruimtelijke ontwikkeling en lucht

Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan of het aanleggen van een weg, hebben veelal gevolgen voor de luchtkwaliteit. Deze gevolgen moeten worden getoetst aan de wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit. Een themakaart over Lucht vindt u bij de 'Geografische kaarten'.

Actuele verkeerdata voor luchtkwaliteitonderzoeken

Voor het uitvoeren van luchtkwaliteitonderzoeken voor ontwikkelingen (R.O, infra en vergunningen) zijn actuele verkeersdata nodig. Voor de meeste gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn gegevens uit de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) bij de omgevingsdienst opvraagbaar. Voor meer informatie over het aanvragen van deze gegevens, klikt u hiernaast.

Overlast

OZHZ behandelt inkomende milieuklachten in de regio. Daarbij kan het ook gaan om geuroverlast of luchtverontreiniging afkomstig van bedrijven of particulieren. U kunt hiervoor de milieutelefoon bellen op 0888 - 333 555 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Op deze website is ook meer te vinden over projecten van OZHZ met betrekking tot uitstoot en geur, veroorzaakt door bedrijven of bepaalde activiteiten.