Binnen het werkgebied van OZHZ is voor de Drechtstedengemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht de EU-richtlijn Omgevingslawaai van toepassing. Deze gemeenten maken namelijk deel uit van de op grond van de Wet geluidhinder aangewezen agglomeratie Rotterdam/Dordrecht.

Vanuit deze aanwijzing geldt voor de Drechtstedengemeenten de wettelijk verplichting van het om de 5 jaar opstellen van geluidbelastingkaarten. OZHZ heeft deze digitale geluidbelastingkaarten ontwikkeld. In de kaarten zijn de geluideffecten van zowel verkeers- als industrielawaai in kaart gebracht. de geluidbelastingkaarten. In 2007 zijn de kaarten voor de eerste opgesteld. In 2012 heeft actualisatie van de kaarten plaatsgevonden. De volgende actualisatie is voor 2017 gepland.  

Geluidbelastingkaarten

Voor het oplossen van de knelpunten die in de geluidbelastingkaarten zijn gesignaleerd worden door gemeenten actieplannen vastgesteld. Het vaststellen van deze actieplannen is eveneens een wettelijke verplichting die volgt uit deze Richtlijn. Het realiseren van maatregelen om knelpunten ten gevolge van gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen op te lossen is een taak van de gemeenten. De verantwoordelijkheid voor rijksinfrastructuur (rijkswegen en spoorwegen) en provinciale wegen ligt echter bij de betreffende hogere overheden.

Op de geluidbelastingkaarten zijn de geluidscontouren te zien met de gemiddelde geluidbelasting per gemeente. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende bronsoorten (wegverkeer, spoorwegverkeer en industrielawaai) en worden de hele dagwaarden en nachtwaarden getoond.

Op de webpagina 'Geografische kaarten' zijn de geluidbelastingkaarten te bekijken, ook de rapportages en een toelichting kunt u hier vinden.