Het programma in een notendop

Het is voor iedereen duidelijk: data willen en moeten we beter benutten. Anders blijven kansen liggen. Waar de mogelijkheden liggen voor OZHZ? Bijvoorbeeld door databronnen te combineren bij meldingen voor de Informatieplicht energie. We zien zo welke bedrijven zich nog moeten melden.

Inzet data nodig voor betere kwaliteit van ons werk

 Met de huidige energiecrisis, druk op het klimaat en groeiende aandacht voor grote milieu-incidenten gaan de oplossingen van de toekomst steeds meer vragen van onze data. Beheersing en doorontwikkelen van onze dataschat is steeds belangrijker en vraagt structurele aandacht. De kwaliteit van ons huidige werk wil OZHZ verder omhoog krijgen door data beter te benutten. Data snijdt dwars door elke afdeling heen en is nauw verweven met al onze dagelijkse werkzaamheden.

Deze laatste programmalijn richt zich vooral daarop en ondersteunt daarmee de andere drie programma’s: Samen meer grip op milieuschade, Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling en Omgevingswet. De nadruk ligt op een hoger niveau van datakwaliteit, data-analyse, uitwisseling van data en de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten.

Geo-informatie: de belangrijkste kaarten

OZHZ presenteert eigen én externe data in kaarten. Deze kaarten zijn nuttig voor samenwerkingspartners, gemeenten, provincie, inwoners, bedrijven én natuurlijk de interne organisatie.

De kaarten hebben onder meer betrekking op de bodem-, lucht- en waterkwaliteit, gevaarlijke stoffen, circulariteit en geluidsbelasting. Daarnaast zijn de kaarten een belangrijk hulpmiddel bij bijvoorbeeld ruimtelijke ordeningsvraagstukken, het opstellen van omgevingsplannen en het beoordelen van vergunningen. Per thema verschillende kaarten beschikbaar.

OZHZ DataPortaal
Het OZHZ DataPortaal is vanaf 2023 beschikbaar. Daarin zijn verschillende (geo)datasets, tabellen, grafieken en kaarten te vinden. De belangrijkste nieuw ontwikkelde kaarten zijn:

 • 3-30-300
 • data groene leefomgeving
 • Stikstofgevoelige gebieden
 • Regionale explosieven
 • Archeologie
 • Handhavingsbeschikkingen
 • Geluidbelasting
 • Overstromingsrisico’s
 • Hittestress
 • Gezoneerde industrieterreinen
 • Bedrijventerreinen in Zuid-Holland
Het zou zonde zijn als we hier niets mee zouden doen. Maar omdat er zoveel mogelijkheden zijn, moeten we keuzes maken.

Lees het hele verhaal in 'Data: we zitten op goud'

Nieuwe unit Data & ICT

In 2023 ontwikkelden we de nieuwe unit data & ICT (DIT). Door data beter te benutten verhogen we de kwaliteit van ons werk. De nadruk van het programma ‘beter benutten van data’ richt zich op een hoger niveau van datakwaliteit, data-analyse, uitwisseling van data en de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten.

De nieuwe unit data & ICT zorgt voor een heldere en stevige regie op data & ICT. We verankeren ook de strategische en tactische sturing op dit onderwerp. En versterken de operationele slagkracht, zodat data concreet waarde toevoegt aan de producten van OZHZ.