Het programma in een notendop

hoe voorkom je hittestress? Hoe (ver)bouw je duurzamer? En een klimaatneutraal bedrijventerrein, kan het? Dat zijn voorbeelden waar dit programma om draait. Het is een bittere noodzaak. De opwarming van de aarde is nu overal ter wereld merkbaar, de invloed van de mens onbetwistbaar. Het nieuwe VN-rapport onderstreept de urgentie van opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Ook in eigen land wordt deze noodzaak steeds breder gevoeld. De recente wateroverlast in Zuid-Limburg, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat en de miljarden die beschikbaar zullen worden gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen zijn hier voorbeelden van.

Het is duidelijk dat actie nodig is, maar hoe richt je de fysieke leefomgeving toekomstgericht in? Wat kan OZHZ doen om provincie en gemeenten daarbij te ondersteunen?

Klimaat, energie en circulariteit

OZHZ helpt bij klimaat-, energie- en circulaire vraagstukken. Met onze expertises, een groot netwerk en onze data leggen we de focus op:

  • Duurzaamheid onderdeel maken van alle OZHZ-producten en adviezen
  • Belemmeringen en kansen voor duurzame (woning)bouw en ondernemerschap beter in kaart brengen
  • Diverse databronnen combineren voor belemmeringen en kansen voor gebiedsinrichting
  • Nauwe samenwerking met partners

Signaleringskaart om mogelijke ruimten te vergroenen

Een belangrijke factor voor een klimaatbestendige stad? De aanwezigheid van groen! Zo draagt een groene stad positief bij aan bijvoorbeeld biodiversiteit. Om duurzaam te vergroenen is ruimte nodig. Om ruimte te vinden is een kaarthulpmiddel ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en OZHZ.

Het kaarthulpmiddel is een signaleringskaart dat op basis van bepaalde criteria plekken in kaart brengt om mogelijk te vergroenen. Het biedt collega’s een eerste ingang om in afstemming met anderen de ruimten te beoordelen. Kunnen we de ruimte vergroenen? En op welke manier?

Zo dragen we met data en in samenwerking met partners bij aan een betere stad en regio!

Nieuw RO-beleid én werksessie Water & Bodem Sturend (WBS)

Nieuw RO-beleid
De ruimtelijke ordening gaat op de schop. Het rijk neemt meer regie; zo gaan de provincies aan de slag met de Ruimtelijke Puzzel. Uitgangspunten hiervoor zijn geformuleerd in de Kamerbrief Water- en bodem Sturend. Wij bereiden ons daarop voor met het project WBS.

Dit nieuwe beleid vraagt ons op een andere manier te kijken naar de ontwikkeling en het gebruik in het fysieke domein. Naast het Rijk en de Provincie, gaan gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten ook aan de slag. Hoe werken we samen? Waar staan wen? En hoe borgen we het project WBS in onze werkwijze? Dát bespraken we in een werk- en kennissessie.

Werk- en kennissessie
Op 2 november organiseerden we een werk- en kennissessie Water & Bodem Sturend voor onze ketenpartners. Na een plenaire aftrap luisterden we naar vijf sprekers van het Waterschap, de Provincie Zuid-Holland, KBF (bodemdaling), Smart Delta Drechtsteden én onze eigen collega Patricia.
In twee werksessies bespraken we verschillende casussen en thema’s. We animeerden gesprekken aan tafels, begeleid door onze collega’s. Dit werd goed ontvangen door de deelnemers.

Het is 2041. Op een mooie zomerse dag stap je stipt om 8.58 uur de deur uit. Meteen knijp je je ogen dicht. De felle zon komt net achter een wolk vandaan en weerkaatst verblindend op de witte tegels. De warmte slaat je in het gezicht. Binnen was het gelukkig lekker koel, doordat je dak en gevel bedenkt zijn met planten. Maar buiten is het 40 graden.

Lees het hele verhaal over 'de woonwijk van de toekomst'

Natuurinclusief bouwen: tips voor gemeenten

Wat is natuurinclusief bouwen eigenlijk? Natuurinclusief betekent ‘’de natuur inbegrepen’’. Bij de bouw van een pand of wijk of ontwikkeling van een gebied treffen we natuurmaatregelen om de biodiversiteit te ondersteunen én te versterken. Dit doen we door bijvoorbeeld maatregelen te nemen aan de gevel of dak van een gebouw. Zoals het vergroenen van een dak.

We hebben gemeenten in onze regio een tiental tips gegeven om grotere kansen voor biodiversiteit te creëren. Een greep uit de tips: maak onderscheid tussen kleine en grote woningbouwprojecten, werk de rol van ecologisch adviseur verder uit én besteed aandacht aan het beheer van de groenvoorziening.

Kennis delen over duurzaamheidsthema's!

We organiseerden in 2023 meerdere sessies om onze kennis op het gebied van duurzaamheid te delen. Van interne sessies tot sessies voor samenwerkingspartners en geïnteresseerden. Een greep uit de sessies:

  • Een brainstorm met onze collega’s vergunningverlening over klimaatadaptatie en energie. Wat houden deze onderwerpen eigenlijk in? En hoe kunnen we elkaar hierin vinden?
  • Een webinar over hitte en de 3G’s: gebied, gebouw en gezondheid. Dit organiseerden we samen met de GGD;
  • Een lunchlezing over bodemenergie: wat speelt er allemaal rond dit onderwerp?
    Het waren waardevolle momenten om ons verder te verdiepen in actuele thema’s. En met deze opgedane kennis ondersteunen we de gemeenten graag om een stap dichterbij hun ambities te komen.

De circulaire agenda

We ontwikkelen ons steeds meer op het thema circulaire economie. In 2023 schetsten we de kaders van de circulaire agenda. Met deze agenda helpen we onze opdrachtgevers om (de eerste) stappen te zetten richting circulaire economie.

Waarom hebben we de circulaire agenda nodig?
De nationale doelstellingen zijn duidelijk: in 2030 zijn we 50% circulair en in 2050 volledig circulair. En dat terwijl we nu pas op 24.5% zitten in Nederland. Hoe gaat OZHZ daarmee om? Hoe kunnen we onze opdrachtgevers helpen om deze doelstellingen te bereiken? En wat betekenen deze doelstellingen voor onze eigen werkzaamheden? De circulaire agenda helpt ons bij de beantwoording én uitvoering van deze vragen.

In het kort: wat staat er in de circulaire agenda?
We focussen ons op de volgende 5 pijlers:

1. Weten waar we staan en waar we naartoe gaan;
2. We hebben expertise over beleidsvorming en gebiedsontwikkeling voor onze opdrachtgevers;
3. We agenderen en stimuleren de circulaire economie bij opdrachtgevers en bedrijven;
4. We benutten het VTH-stelsel maximaal;
5. Onze eigen organisatie is circulair.