Het programma in een notendop

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dit programma is ervoor om te zorgen dat OZHZ de basis goed regelt. Kortom: OZHZ kan straks goede vergunningen blijven verlenen, strikt toezicht blijven houden en heldere adviezen blijven geven aan onze opdrachtgevers: de gemeenten en provincie. Om op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen, formuleerden wij eerder vier opgaven:

 1. Ervaring opdoen en producten ontwikkelen
 2. Systemen en processen aanpassen en inrichten
 3. Kennis verwerven en opleiden
 4. Afspraken maken met opdrachtgevers (gemeenten en provincie)

De voorbereidingen doen we samen de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ketenpartners in de regio, zoals de GGD en veiligheidsregio. Wij bereiden voor wat we kunnen. Daarbij zijn we afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Doorlopend voeren we gesprekken met de gemeenten en provincie over de voortgang van onze voorbereidingen.

Storymap
Wat gaat er veranderen in de milieuthema’s met de komst van de Omgevingswet? Bekijk de veranderingen per thema in deze storymap.

In orde? Check!

Van kladblok naar digitale checklists

Onze toezichthouders gaan digitaal toezicht houden met behulp van een checklist op een smartphone of tablet. Handig toch?

Hoe werkt digitaal toezichthouden?

Onze toezichthouders vullen tijdens een controle de digitale checklist in en voegen hierbij foto’s en opmerkingen toe. Deze ingevulde checklist wordt op locatie overgezet naar ons zaaksysteem OpenWave. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de koppeling tussen de applicatie en OpenWave. Hiermee richten we het proces van toezicht en handhaving snel én efficiënt in.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

“Wat mag of moet ik opnemen in mijn omgevingsplan?” Op die vragen krijgen gemeenteambtenaren antwoord met de handreiking ‘Milieu en bouwen in het omgevingsplan’. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

Zeer uitgebreide handreiking

Een eerdere versie ging in op de thema’s geur en geluid. Deze nieuwe handreiking is flink uitgebreid naar maar liefst zeven thema’s:

 1. Geluid door activiteiten (denk aan evenementen, windmolens)
 2. Geluid door verkeer en industrie
 3. Trillingen
 4. Geur
 5. Externe veiligheid (denk aan brand en explosies)
 6. Bodem
 7. Bouwen

De handreiking is digitaal verspreid in de regio én de rest van Nederland. We kregen veel positieve reacties en veel verzoeken uit de regio en daarbuiten voor extra exemplaren. Zo wordt de handreiking gebruikt om snel inzicht te krijgen in een bepaald milieuthema. Maar ook als naslagwerk. De handreiking is een levend document. Als het nodig is, breiden we het uit of krijgt het een update.

Download de handreiking

Intern voorbereiden op de komst van de omgevingswet

Eerder dit jaar testten wij het indienen van (milieu)aanvragen voor vergunningplichtige bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mét het idee dat de Omgevingswet al van kracht is. Dit deden wij samen met twee adviesbureaus die bedrijven helpen met hun aanvraag. Met deze inzichten kunnen wij ons nog beter voorbereiden.

Ook organiseren we een grote bijeenkomst voor vergunningplichtige bedrijven en adviesbureaus. Zo hopen we straks betere aanvragen te ontvangen én richting bedrijven meer duidelijkheid te geven over welke gegevens wij nodig hebben om de aanvraag te beoordelen.

Netwerken tijdens de netwerkdag Omgevingswet

Op donderdag 26 oktober organiseerden we een netwerkdag over de Omgevingswet. Dat deden wij namens het regiobrede project Zuid-Holland Zuid. De tien gemeenten binnen onze regio, de waterschappen, GGD en Veiligheidsregio deden actief mee. Maar ook Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en natuurlijk OZHZ namen deel.

Klaar voor de Omgevingswet?
Na een warm en bemoedigd welkom van de gemeentesecretaris van Dordrecht, trapten we af met een aantal stellingen over de Omgevingswet. Hoe staat iedereen ervoor? Zijn we klaar voor 1 januari 2024? Wat moet er nog gebeuren en hoe helpen we elkaar hierbij? Na een kijkje in het Omgevingsloket, werkten we in sessies aan diverse onderwerpen.

Aan de slag met verschillende onderwerpen
Hoe houden we toezicht en handhaven we onder de Omgevingswet? Daarover vertelde een collega met veel enthousiasme. Aan de hand van een casus uit de eigen regio, werkten we aan onderwerpen als de Wet Kwaliteitsborg, het Omgevingsplan én de Ketentest.

Samenwerken is cruciaal
Wat heeft de dag gebracht en voor welke opgave staan we nu? Vooral samenwerken is belangrijk in aanloop naar de Omgevingswet. Het is heel belangrijk dat we elkaar betrekken bij lopende én komende ontwikkelingen. En natuurlijk zijn belangrijke connecties al gemaakt. Kortom: een succesvolle netwerkdag!

Als bedrijf klaar voor de Omgevingswet?

We bereiden ons goed voor op de komst van de Omgevingswet. Samen met bedrijven, Provincie Zuid-Holland en andere stakeholders. Want wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? Welke stappen moeten we doorlopen bij een vergunningsaanvraag, waar moeten we op letten en wat bepaalt het bevoegd gezag? We organiseerden op 8 november een bedrijvenavond en gaven hier antwoord op. Ruim 40 bedrijven namen deel, van provinciale inrichtingen tot adviesbureaus.

Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de Omgevingswet én de nieuwe werkwijze te ontdekken. Zowel als initiatiefnemer, gemeente en provincie.

Informatieavond Wet kwaliteitsborging voor bedrijven

Op donderdag 23 november organiseerden we een Wet kwaliteitsborging (Wkb) informatieavond voor bedrijven. Dat deden we in samenwerking met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Hoeksche Waard, Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Aannemers, architecten en verschillende adviesbureaus lieten hen informeren over de komende veranderingen.

Veel nieuwe informatie; werk aan de winkel!
Ronald Visser, directeur van OZHZ, opende de avond. Daarna nam Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en woningtoezicht NL, het stokje over en nam de aanwezigen mee in de wijzigingen die ontstaan door de invoering van de Wkb. Wico vertelde een duidelijk verhaal en stelde tussendoor wat vragen. Daaruit bleek dat een groot aantal aannemers en architecten nog geen proefproject hebben gehad. Veel nieuwe informatie; dus werk aan de winkel!

Waardevolle tips & tricks
Hoe gaan wij om met bouw- en gereedmeldingen? Wico gaf duidelijk aan: vooral niet meer dan nodig en de wet zijn werk laten doen. Wordt er gebouwd in een gebied waar extra aandacht moet zijn voor de fundering? Check dan in de risicobeoordeling en het borgingsplan of de kwaliteitsborger hiernaar keek, maar toets verder niet inhoudelijk. Een goede tip voor onze vergunningverleners en toezichthouders. Al met al was het een succesvolle avond!

Belangrijke werkafspraken over de Omgevingswet

Met de omgevingswet verandert er veel. Dat heeft invloed op onze samenwerking met de provincie en de gemeenten in onze regio. Om de omgevingswet goed uit te voeren, zijn onder andere uitvoeringsafspraken tussen OZHZ en opdrachtgevers van belang.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een document en donderdag 30 november overhandigd aan ons Algemeen Bestuur. In het document staan afspraken over de Omgevingswet: onderwerpen die veranderen of nieuw zijn. Denk aan participatie, omgevingstafels en vergunningverlening.

De afspraken kan je zien als gereedschap waarmee we aan de slag gaan. Daarom kreeg ieder lid van het AB een Omgevingswet-gereedschapskist. Deze is nog niet helemaal gevuld, maar de eerste stap is gezet. De komende tijd zullen we samen de gereedschapskist blijven vullen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Vanaf 1 januari 2023 gebruiken inwoners en ondernemers het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om aanvragen in te dienen. Onder andere voor bouw, sloop en milieubelastende activiteiten. Voorheen was dat het Omgevingsloket Online (OLO). In het DSO komen verschillende functionaliteiten samen. Zo kan je een vergunningscheck doen of checken welke regels er voor jouw locatie gelden.

Sessies voor medewerkers van OZHZ
We organiseerden vanuit het programma een aantal DSO-sessies. Zowel voor vergunningverleners als toezichthouders. Zij oefenden in de pre-omgeving met het indienen van een melding of aanvraag. Hoe gebruiksvriendelijk is het DSO voor de initiatiefnemer? En wat kan beter? Goed om ook aan ‘onze’ kant te weten hoe het DSO werkt!

Ketentesten regio ZHZ

De Omgevingswet is een hele verandering, ook voor beleidsmakers. Zo verstevigt de wet verschillende beleidsthema’s. Om de Omgevingswet in te voeren, zijn ketentesten heel belangrijk. Daar is in 2023 dan ook veel tijd aan besteed.

Realistische scenario’s
Tijdens gezamenlijke én een-op-een ketentesten bootsen we realistische scenario’s na om de werking van de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-systemen te testen. Dat deden we voor de gemeenten, provincie en ketenpartners. Hiervoor zijn we zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk gebleven. Bijvoorbeeld:

–    Kunnen we een aanvraag/melding ontvangen?
–    Is de behandeldienst goed ingericht?
–    Kunnen we samenwerken via de beschikbare VTH-systemen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet? (DSO)

Tijdens het testen kwamen we een aantal problemen tegen, die we gelijk of snel weer op konden lossen. Nu de Omgevingswet in is gegaan, blijkt dat alles goed werkt.