Ashland kan grondwatervervuiling wijk Nederhoven aanpakken

In een deel van de Zwijndrechtse wijk Nederhoven is het grondwater vervuild. De hoeveelheid vervuiling brengt geen gezondheidsrisico’s mee. Het bedrijf waar de vervuiling vandaan komt, gaat de vervuiling wel aanpakken. Zij hebben een saneringsplan aan ons voorgelegd. Deze voldoet aan de eisen en daarom is er een beschikking afgegeven. Het bedrijf kan nu de vervuiling aanpakken.

Update TBA sanering (2024)

Volgens planning, maakte Ashland eind 2022 een monitoringsplan voor de woonwijk. Wij (OZHZ) stemde hiermee in. In 2023 bemonsterde Ashland het grondwater en slootwater in zowel mei, als december. Op het bedrijfsterrein wordt het vervuilde grondwater onttrokken, gezuiverd en afgevoerd naar de Develhaven.

Het rapport hiervan hebben wij ontvangen en beoordeeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vervuiling gecontroleerd is en dat het zich afbreekt en beweegt zoals verwacht. Op sommige punten zijn meer meetgegevens nodig. OZHZ heeft van het bedrijf geëist dat dit nog gemeten moet worden.

Vanaf 2024 wordt jaarlijks bemonsterd. Om te controleren of de vervuiling zich beweegt zoals met een computermodel voorspeld was. Ook worden de gehalten gecontroleerd en er wordt bekeken of de vervuiling van nature afbreekt.

De vervuiling komt van het bedrijfsterrein van Ashland Nederland BV. Zij brachten de vervuiling onder ons toezien zorgvuldig in kaart en werkten aan een saneringsplan. Dat is nu klaar en beoordeeld door onze bodemexperts.

Schoner maken van het oppervlakte- en grondwater

In het saneringsplan staan de maatregelen die het bedrijf neemt om verdere verspreiding van de vervuiling te beperken. Dit om het oppervlaktewater en grondwater in en onder de wijk op termijn schoner te maken.

OZHZ blijft de uitvoering controleren

Het plan voldoet aan wet- en regelgeving en maakt het oppervlakte- en grondwater op termijn schoner. Nu het plan definitief is, gaat Ashland verder met de uitvoering van de maatregelen. Onze toezichthouders controleren of het bedrijf de maatregelen ook uitvoert zoals afgesproken. Wij blijven de situatie volgen.

Meer over de vervuiling

Om wat voor vervuiling gaat het?
In een deel van de wijk is het grondwater vervuild met de stof Tert-Butyl-Alcohol (TBA). Ook is het water in een deel van de dijksloot langs de Lindtsedijk (ter hoogte van het IJsvogelplein) vervuild met TBA. Deze stof wordt gebruikt bij de productie van Natrosol. Natrosol zit in verf, make-up, farmaceutische producten en bouwmaterialen.

Is de vervuiling gevaarlijk?
Nee. De hoeveelheid vervuiling ligt ruim onder de normen die er zijn voor gezondheidsrisico’s. Daarnaast komt u als bewoner niet of nauwelijks in contact met de stof TBA in het grondwater en dijksloot. Er zijn dus geen gezondheidsrisico’s en u kunt uw tuin en woning gebruiken zoals normaal.

Ondanks dat er geen gevaar is, moet Ashland BV volgens de Wet bodembescherming wel deze maatregelen nemen. Omdat de vervuiling makkelijk met het grondwater  meevoert.

Waar komt de vervuiling vandaan?
De vervuiling komt van het industrieterrein Groote Lindt, van het bedrijfsterrein van Ashland Nederland BV (voorheen Hercules BV en Aqualon BV). De stof TBA is hier in de jaren ’60 en ’70 in de bodem gelekt. Dit is in het diepe grondwater gekomen en in de loop van de jaren met de grondwaterstroming meegevoerd naar het noorden. Ten noorden van de Lindtsedijk komt het diepe vervuilde grondwater omhoog (kwel).

Waarom is dit nu pas bekend?
Tot 1987 was er weinig bekend over de gevolgen van bodemvervuiling. Er was ook weinig aandacht voor de bodem en bodemvervuiling. In de jaren ’90 is dat veranderd. Toen zijn diverse onderzoeken op het bedrijfsterrein uitgevoerd en is de bodem op sommige plekken gesaneerd. In 2005 kwam de vervuiling met TBA aan het licht. In 2006 is deze vervuiling op het bedrijfsterrein intensief onderzocht. Pas in 2016 bleek dat de vervuiling ook in het diepe grondwater aanwezig was. Vervolgens is in de periode van 2016 tot en met 2020 het diepe grondwater en de kwel in de polder in fases onderzocht.

Vragen of meer informatie?

Als u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen  via het online contactformulier. Zet alstublieft in het onderwerp: vervuiling Nederhoven.

OZHZ voert de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken van de Wet bodembescherming uit namens de Provincie Zuid Holland.