Of u een verontreinigde bodem direct moet saneren, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het jaartal waarop de verontreiniging is ontstaan en de ernst van de verontreiniging.

Wie is verantwoordelijk voor de bodemsanering?

Het uitgangspunt bij bodemsanering is dat de vervuiler betaalt en schoonmaakt. Als de vervuiler niet (meer) aanspreekbaar is, zijn de bodemsaneringskosten voor rekening van degene die het initiatief neemt tot nieuwbouw of herinrichting.

Saneringsprocedure

OZHZ besluit of sanering nodig is op basis van de uitkomsten van bodemonderzoek. 

Formulieren bodemsanering en BUS

Voor bodemsanering in de gemeente Dordrecht zijn er speciale formulieren. Ook voor eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende saneringen heeft de Rijksoverheid het Besluit Uniforme Saneringen opgesteld, het zogenaamde BUS. Hiervoor zijn landelijke meldingsformulieren beschikbaar gesteld. Alle formulieren vindt u op de formulierenverzamelpagina via een link hiernaast.

Kennisgevingen besluiten Wbb en BUS-meldingen

Ter inzage liggende besluiten Wet bodembescherming en kennisgevingen van recent ontvangen BUS-meldingen kunt u hier inzien.