Bedrijfsactiviteiten en natuur

Wilt u vlakbij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Of staat uw bedrijf bijvoorbeeld in een natuurgebied en wilt u uitbreiden? Dan heeft u een vergunning nodig. Een natuurgebied valt namelijk onder de Omgevingswet. In deze wet staan allerlei regels om het gebied te beschermen (gebiedsbescherming, ook wel Natura 2000 activiteit genoemd). Maar ook welke dieren en planten beschermd zijn (soortenbescherming, ook wel flora en fauna activiteit genoemd).

Vergunning aanvragen

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren en uw woning of bedrijf staat vlakbij een natuurgebied of in een natuurgebied? Dan heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Veel gestelde vragen

 • Hoe voorkom ik oeverzwaluwnesten op mijn bouwterrein of gronddepot?
  Oeverzwaluwen broeden in zelfgemaakte gangen die ze in steile, zanderige wanden maken. Hierdoor vestigen ze soms ongewenst op bouwterreinen of gronddepots. Oeverzwaluwen vestigen zich soms al in een weekend, zonder de activiteit op het bouwterrein. De locatie waar zij zich vestigen moet beschermd worden. Dit betekent dat er op deze locatie geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om geen steile zandwanden te creëren. Of dek de wanden af met een doek, zodat er geen oeverzwaluwen zullen vestigen.
 • Mag ik voorkomen dat vogels ergens gaan broeden?
  Ja, in sommige situaties mag u voorkomen dat vogels ergens gaan broeden. Let op: dit mag alleen als er nog geen vogels broeden of wanneer de vogels nog niet zijn begonnen met het bouwen van een nest. Er zijn ook uitzonderingen. De uitzondering hierop zijn locaties met jaarrond beschermde nesten. Hier mag u niet voorkomen dat vogels in de toekomst terugkeren om te broeden.
 • Welke eieren/nesten mogen verwijderd of beschadigd worden?

  Alleen met een vergunning/vrijstelling mogen sommige eieren en nesten worden bewerkt en verwijderd. Dit moet volgens een vastgelegd protocol gebeuren. Dit mag bij de grauwe gans, Canadese gans, knobbelzwaan, kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw.

 • Wanneer is er sprake van opzettelijk storen van een diersoort?
  Er is sprake van opzet wanneer het doel van de activiteit het verstoren van de diersoort is. Wanneer de activiteit een ander doel heeft, maar als bijkomstigheid heeft dat de diersoort wordt verstoord, is er in het begin geen sprake van opzet. Het is anders wanneer iemand een handeling verricht en daarbij bewust de kans aanvaardt dat zijn handelingen schadelijke gevolgen kan hebben voor een diersoort.
 • Ik zie dat ergens wordt gerenoveerd/gesloopt terwijl er beschermde soorten zitten. Mag dit?

  Dit mag als er een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor de Omgevingswet is verleend. U kunt via de website van Omgevingsdienst Haaglanden en de soortenkaart van OZHZ controleren of er een vergunning (of ontheffing op de Wet natuurbescherming als deze voor 2024 is aangevraagd) is verleend voor deze locatie. Als dit niet het geval is, kan het zo zijn dat er geen vergunning is aangevraagd. Er is dan sprake van een overtreding van de Omgevingswet. U kan in dat geval een melding doen via onze website of bij spoed bellen naar: 0888 333 555.

 • Welke voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren mogen worden beschadigd?

  In de Omgevingswet staat dat het verboden is om nesten, rust- en voortplantingsplaatsen opzettelijk te vernielen of te beschadigen. Dit mag onder voorwaarden alleen met een vergunning. Zo mogen nesten van vogels alleen verwijderd worden als ze niet in gebruik zijn. Voor vleermuizen zijn voorafgaand aan het verwijderen van de verblijfplaats vleermuiswerende maatregelen nodig. Deze maatregelen voorkomen dat er slachtoffers vallen. De vleermuizen kunnen dan tijdig uitwijken naar een andere verblijfplaats.

 • Is een vleermuisvliegroute beschermd?

  Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd als deze essentieel zijn voor een vaste verblijfplaats van de vleermuizen. Een vleermuis vliegt graag langs lijnen. Denk aan een rij bomen. Als de bomen worden gekapt, dan is de vliegroute van de vleermuis vernield. En dat mag niet zonder een vergunning voor een flora- en fauna activiteit. De vliegroute van vleermuizen is niet wettelijk beschermd als deze niet essentieel is. Ook niet als er geen verblijfplaats van vleermuizen in de directe omgeving bekend is.

  Een deskundig ecoloog moet vaststellen of een vliegroute essentieel is voor de verblijfplaats. De vragen die hierbij gesteld worden, zijn: Waar is de verblijfplaats? Kan de verandering voor hinder zorgen of ervoor zorgen dat de verblijfplaats ongeschikt wordt?

 • Welke werkzaamheden mogen niet in een Natura 2000 gebied worden uitgevoerd?

  Projecten die niet voor het beheer van Natura 2000 worden uitgevoerd, maar die wel negatieve gevolgen hebben op het gebied, zijn verboden zonder vergunning. Dit kan gaan over projecten afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten.

 • Waar vind ik meer informatie over stikstof?
  Iedereen met vragen over stikstof in relatie tot Natura 2000, het aanvragen van vergunningen of over het gebruik van AERIUS, kan hiervoor terecht bij de helpdesk van B12. Bij12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. Zij ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken.

Vergunning nodig bij (ver)bouw- of sloopplannen

Als u gaat bouwen, verbouwen of slopen moet u altijd eerst onderzoeken of u te maken heeft met beschermde dieren of planten op uw locatie. Bijvoorbeeld vleermuizen of (broedende) vogels. En zo ja, of de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor beschermde dieren en planten. Ook als u geen vergunning of sloopmelding nodig heeft, kan het zijn dat u toch een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit moet aanvragen voor uw bouw- of sloopwerk. Bekijk meer informatie over bouwen, slopen en natuur.