Bedrijfsactiviteiten en natuur

Wilt u vlakbij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Of staat uw bedrijf bijvoorbeeld in een natuurgebied en wilt u uitbreiden? Dan heeft u een vergunning en soms ook een ontheffing nodig. Een natuurgebied valt namelijk onder de Wet Natuurbescherming (Wnb). In deze wet staan allerlei regels om het gebied te beschermen (gebiedsbescherming), maar ook welke dieren en planten beschermd zijn (soortenbescherming).

Vergunning aanvragen

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren en uw woning of bedrijf staat vlakbij een natuurgebied of in een natuurgebied? Dan heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Veel gestelde vragen

 • Hoe voorkom ik oeverzwaluwnesten op mijn bouwterrein of gronddepot?
  Oeverzwaluwen broeden in zelfgemaakte gangen die ze in steile, zanderige wanden maken. Hierdoor vestigen ze soms ongewenst op bouwterreinen of gronddepots. Oeverzwaluwen vestigen zich soms al in een weekend, zonder de activiteit op het bouwterrein. De locatie waar zij zich vestigen moet beschermd worden. Dit betekent dat er op deze locatie geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om geen steile zandwanden te creëren. Of dek de wanden af met een doek, zodat er geen oeverzwaluwen zullen vestigen.
 • Mag ik voorkomen dat vogels ergens gaan broeden?
  Ja, in sommige situaties mag u voorkomen dat vogels ergens gaan broeden. Let op: dit mag alleen als er nog geen vogels broeden of wanneer de vogels nog niet zijn begonnen met het bouwen van een nest. Er zijn ook uitzonderingen. De uitzondering hierop zijn locaties met jaarrond beschermde nesten. Hier mag u niet voorkomen dat vogels in de toekomst terugkeren om te broeden.
 • Welke eieren/nesten mogen verwijderd of beschadigd worden?
  Alleen met een ontheffing/vrijstelling mogen sommige eieren en nesten worden bewerkt en verwijderd. Dit moet volgens een vastgelegd protocol gebeuren. Dit mag bij de grauwe gans, Canadese gans, knobbelzwaan, kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw.
 • Ik zie dat ergens wordt gerenoveerd/gesloopt terwijl er beschermde soorten zitten. Mag dit?
  Dit mag als er een ontheffing op de Wet natuurbescherming is verleend. U kan via de website van Omgevingsdienst Haaglanden en de ontheffingenkaart van OZHZ controleren of er een ontheffing is verleend voor deze locatie. Als dit niet het geval is, kan het zo zijn dat er geen ontheffing is verleend voor deze werkzaamheden terwijl dit wel nodig zou zijn. U kan in dat geval een melding doen via onze website of bij spoed bellen naar: 0888 333 555.
 • Welke werkzaamheden mogen niet in een Natura 2000 gebied worden uitgevoerd?
  Projecten die niet voor het beheer van Natura 2000 worden uitgevoerd, maar die wel negatieve gevolgen hebben op het gebied, zijn verboden. Dit kan gaan over projecten afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten.
 • Welke werkzaamheden mogen wel in een Natura 2000 gebied worden uitgevoerd?
  Elk Natura 2000 heeft een beheerplan. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Hierin staat ook welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden. Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden.
 • Waar vind ik meer informatie over stikstof?
  Iedereen met vragen over stikstof in relatie tot Natura 2000, het aanvragen van vergunningen of over het gebruik van AERIUS, kan hiervoor terecht bij de helpdesk van B12. Bij12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. Zij ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken.

Ontheffing nodig bij (ver)bouw- of sloopplannen

Als u gaat bouwen, verbouwen of slopen moet u altijd eerst onderzoeken of u te maken heeft met beschermde dieren of planten op uw locatie. Bijvoorbeeld vleermuizen of (broedende) vogels. En zo ja, of de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor beschermde dieren en planten. Ook als u geen vergunning of sloopmelding nodig heeft, kan het zijn dat u toch een ontheffing moet aanvragen voor uw bouw- of sloopwerk. Bekijk meer informatie over bouwen, slopen en natuur.