Vergunning voor Verveka in Hoornaar ligt klaar

Het bedrijf Verveka Veevoeder B.V. in Hoornaar vraagt bij OZHZ om een aanpassing van de vergunning. Zij willen onder andere langer open blijven voor activiteiten binnen en meer verwerkingscapaciteit. Onze vergunningverleners geven aan wat mag, onder welke voorwaarden. Inmiddels ligt de definitieve vergunning er. Deze is voor iedereen via dit bericht te downloaden.

Wat vraagt Verveka?

Het gaat om het bedrijf Verveka Veevoeder B.V. aan de Lage Giessen 28 in Hoornaar. Zij maken en handelen in veevoer. Zij hebben OZHZ gevraagd om onder andere:

  • Tot 23:00 open te mogen blijven voor activiteiten binnen, zoals in het kantoor of lab.
  • Het verhogen van de totale verwerkingscapaciteit van 123 naar 200 ton per etmaal.
  • Het installeren van een elektrische lospomp voor onder andere minder geluid tijdens het lossen.

Van ontwerpvergunning naar definitieve vergunning

Bij een aanpassing van een vergunning, maakt OZHZ eerst een ontwerpvergunning. Deze lag in mei en juni 2022 ter inzage. De ontwerpvergunning was voor iedereen te bekijken. Omwonenden gaven hun reacties door via een zienswijzen.

OZHZ kreeg veel reacties op dit ontwerp: inwoners deelden hun zorgen met ons. Het gaat vooral over geluidsoverlast rondom het bedrijventerrein en over de vrachtwagens over de smalle wegen. Daarnaast leiden werkzaamheden op het bedrijventerrein regelmatig tot overlast, bijvoorbeeld door geluid tijdens het laden en lossen en wachtende vrachtwagens voor de poort.

De gestelde voorwaarden

OZHZ las alle reacties van de omwonenden en keek opnieuw naar de vergunning. We deden een aantal aanpassingen. Inmiddels ligt er een definitieve vergunning. OZHZ geeft het bedrijf Verveka toestemming voor het gevraagde, maar niet zonder voorwaarden. De voor u meest relevante:

  • Het arriveren, manoeuvreren en wegrijden van vrachtwagens mag alleen overdag. In de avond mogen géén vrachtwagens het terrein op- en afrijden. Ook mogen ze niet laden of lossen.
  • In de avond mogen alleen activiteiten binnen in het pand plaatsvinden.
  • De deuren van het pand mogen alleen open bij het doorlaten van personen of goederen. Ook in de avond geldt dit. Dit gaat geluid of stof tegen.
  • Verveka schaft een lospomp aan, waardoor vrachtwagens hun motor kunnen uitzetten tijdens het lossen. Dit gaat geluidsoverlast tegen. Als de lospomp geinstalleerd is, vragen wij Verveka om nog een keer te toetsen of zij aan alle geluidsnormen kunnen voldoen.

De vergunning die OZHZ afgeeft, gaat alleen over wat er binnen de grenzen van het bedrijventerrein op het gebied van milieu mag. De activiteiten die het bedrijf uitvoert op deze locatie, mogen volgens de wet- en regelgeving. OZHZ gaat bijvoorbeeld niet over verkeersoverlast op de smalle wegen. Wel hebben wij de vragen, zorgen en opmerkingen daarover met de gemeente gedeeld.

Houdt het bedrijf zich niet aan de bovenstaande afspraken?

Dan komen OZHZ-inspecteurs langs voor controles en metingen. Als dan blijkt dat het bedrijf in overtreding is, handhaven wij. Inwoners kunnen ook melding doen bij OZHZ als zij denken dat het bedrijf de regels overtreedt. Dit kan online via ozhz.nl of via de milieutelefoon. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Heeft u op- of aanmerkingen op de definitieve vergunning?

Wilt u een reactie geven? Dat kan. Als u het niet eens bent met ons besluit, kan u tegen deze  definitieve vergunning een beroepschrift indienen. Dit heet een beroep instellen. Dit kan binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd bij de Rechtbank Rotterdam.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep heft de rechtbank een bedrag aan griffierecht.

Het instellen van een beroep kan digitaal. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de website van de rechtbank leest u de precieze voorwaarden.

Het bedrijf Verveka valt onder het bevoegd gezag van gemeente Molenlanden. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de gemeente de vergunning en het toezicht.