Jacht, beheer en schadebestrijding

In Nederland mag op verschillende dieren worden gejaagd. Ook mag bestrijding plaatsvinden vanwege veiligheid of schade die aangericht wordt. Als OZHZ zien we er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Er gelden verschillende regels voor de jacht, beheer en schadebestrijding. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade.

Jacht

Niet iedereen mag jagen, alleen iemand met een jachtakte of valkeniersakte. Diegene moet bevoegd zijn voor het uitoefenen van de jacht in Nederland. Dit volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). De dieren waarop gejaagd mag worden zijn:

  • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari
  • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december (het hele jaar bij schade)
  • Konijn – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari (het hele jaar bij schade)
  • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari
  • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december
  • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december

Bovenstaande is in de normale situatie. Bij extreem weer kan Gedeputeerde Staten de jacht (tijdelijk) sluiten.

Beheer en schadebestrijding

Soms richten dieren schade aan, dat kan bijvoorbeeld zijn bij ganzen. Als diersoorten schade aanrichten, mag hiertegen in actie gekomen worden. Dit onder bepaalde voorwaarden. Hierbij gaat het onder andere om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. De diersoorten mogen alleen bestreden worden als er een landelijk/provinciale vrijstelling, aanwijzing/opdracht of ontheffing voor is.  De vrijstellingen en ontheffingen vindt u bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Controles op jacht, beheer en schadebestrijding

Onze inspecteurs controleren zowel de jacht als de beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zuid-Holland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of men zich houdt aan de Wet natuurbescherming of de gestelde voorwaarden die gelden voor de ontheffing. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- of strafrechtelijk optreden.

Heeft u vragen of ziet u iets verdachts?

Onder kantooruren kunt ons bereiken via 078 – 770 85 85.  buiten kantoor uren via de milieutelefoon 0888 333 555 (24/7) of via het online meldformulier. Bij (levens)gevaarlijke situaties of het betrappen op heterdaad, belt u de politie.