Jacht, beheer en schadebestrijding

In Nederland mag op verschillende dieren worden gejaagd. Ook mag bestrijding plaatsvinden vanwege veiligheid of schade die aangericht wordt. Als OZHZ zien we er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Er gelden verschillende regels voor de jacht, beheer en schadebestrijding. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade.

Jacht

Niet iedereen mag jagen, alleen iemand met een jachtakte of valkeniersakte. Diegene moet bevoegd zijn voor het uitoefenen van de jacht in Nederland. Dit volgens de Omgevingswet. De dieren waarop gejaagd mag worden zijn:

 • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari
 • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari
 • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari
 • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december
 • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december

Bovenstaande is in de normale situatie. Bij extreem weer kan Gedeputeerde Staten de jacht (tijdelijk) sluiten.

Beheer en schadebestrijding

Soms richten dieren schade aan, dat kan bijvoorbeeld zijn bij ganzen. Als diersoorten schade aanrichten, mag hiertegen in actie gekomen worden. Dit onder bepaalde voorwaarden. Hierbij gaat het onder andere om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. De diersoorten mogen alleen bestreden worden als er een landelijk/provinciale vrijstelling, aanwijzing/opdracht of vergunning voor is.  De vrijstellingen en vergunningen vindt u bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Controles op jacht, beheer en schadebestrijding

Onze inspecteurs controleren zowel de jacht als de beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zuid-Holland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of men zich houdt aan de Omgevingswet of de gestelde voorwaarden die gelden voor de vergunning. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- of strafrechtelijk optreden.

Veel gestelde vragen

 • Welke diersoorten zijn in Nederland beschermd?

  Alle vogels die van nature in Nederland in het wild leven, habitatrichtlijnsoorten en soorten die op de nationale lijst staan van beschermd. Welke soorten dat precies zijn, staat in:

  Daarnaast zijn er soorten beschermd die op de nationale lijst staan.

  Enkele soorten zijn opgenomen op vrijstellingslijst. Deze lijst verschilt tussen provincies. Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe omgeving.

 • Welke dieren mogen worden gevangen en gedood?

  Soorten die in het gehele land schade veroorzaken mogen door elke jachthouder in het veld bestreden worden. Verder zijn er nog soorten die in de provincie Zuid-Holland Zuid ook bestreden mogen worden. Dit zijn de beverrat, Indische gans, marterhond, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart, gedomesticeerde grauwe gans, gedomesticeerde rotsduif (stadsduif), Amerikaanse nerts en de wasbeer. Meer actuele infrormatie hierover kun je vinden op de website van Faunabeheereenheid Zuid-Holland. 

  Tot slot, is er ook een vergunning en provinciale vrijstelling afgegeven voor het beheren en bestrijden van sommige soorten. Bijvoorbeeld voor de grauwe gans, brandgans, kolgans, huiskraai, konijn, ree en damhert. Deze lijst van dieren kan steeds veranderen.

 • Wat is het verschil tussen jacht en beheer- en schadebestrijding?
  Jagen: Het opsporen en vangen/doden van dieren om deze te gebruiken voor iets anders. Beheer: Het beheren van een populatie dieren die met een te grote populatie schade veroorzaken aan de flora en fauna/kwetsbare gewassen. Schadebestrijding: Het bestrijden van dieren die belangrijke schade veroorzaken aan kwetsbare landbouw gewassen.
 • Welke dieren mogen het hele jaar door bestreden worden in Zuid-Holland?

  Soorten die in het gehele land schade veroorzaken mogen door elke jachthouder in het veld bestreden worden. Meer informatie hierover vind je op de website van Faunabeheereenheid Zuid-Holland. 

 • Wat kan ik doen tegen (geluids)overlast door vogels, zoals meeuwen en ganzen?
  Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Gemeenten hebben de mogelijkheid om overlast van dieren te beperken of te bestrijden.
 • Welke voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren mogen worden beschadigd?

  In de Omgevingswet staat dat het verboden is om nesten, rust- en voortplantingsplaatsen opzettelijk te vernielen of te beschadigen. Dit mag onder voorwaarden alleen met een vergunning. Zo mogen nesten van vogels alleen verwijderd worden als ze niet in gebruik zijn. Voor vleermuizen zijn voorafgaand aan het verwijderen van de verblijfplaats vleermuiswerende maatregelen nodig. Deze maatregelen voorkomen dat er slachtoffers vallen. De vleermuizen kunnen dan tijdig uitwijken naar een andere verblijfplaats.

Heeft u andere vragen of ziet u iets verdachts?

Onder kantooruren kunt ons bereiken via 078 – 770 85 85.  buiten kantoor uren via de milieutelefoon 0888 333 555 (24/7) of via het online meldformulier. Bij (levens)gevaarlijke situaties of het betrappen op heterdaad, belt u de politie.