Houtopstanden: het kappen of vellen van bomen

Een boom kappen of vellen? Daarvoor zijn regels. In de Omgevingswet is de bescherming van houtopstanden geregeld. Denk bij houtopstanden aan bomen, struiken of hakhout. Soms moet u verplicht een melding doen en bent u verplicht om bijvoorbeeld nieuwe bomen of struiken te planten.

Wanneer is een melding en herplanting verplicht?

Bij houtopstanden vanaf 1000 m2 (10 are) en een bomenrij van meer dan 20 bomen is een melding en herplanting verplicht. Er zijn uitzonderingen:

 • bomen op erven of in tuinen
 • wilgen of populieren langs wegen of landbouwgrond
 • houtopstanden binnen de begrenzing van een bebouwde kom. Bekijk deze door de gemeenteraad vastgestelde begrenzingen op de kaart

In de hele provincie Zuid-Holland gaan de meldingen en het stellen van voorwaarden via de Omgevingsdienst Haaglanden. Benieuwd of u een melding moet doen? Gebruik de checklist houtopstanden. Meer informatie over de meldings- en herplantingplicht leest u op de website van Omgevingsdienst Haaglanden. Hier doet u ook gelijk een melding.

OZHZ controleert of u de melding- en herplantplicht juist toepast

Is de houtkap gemeld? Zijn de nieuwe bomen geplaatst? In de hele provincie Zuid-Holland controleren wij of aan de melding- en herplantingsplicht wordt voldaan. En ook of dit op de juiste manier wordt gedaan. Gebeurt dit niet goed? Dan kunnen wij bestuurs- of strafrechtelijk optreden.

Veel gestelde vragen

 • Wat moet er worden geregeld voor het kappen van een bos?

  In de Omgevingswet valt een bos met een oppervlakte van 10 are of meer onder de definitie van een houtopstand. Niet alleen een bomen, maar ook boomvormers, struiken, hakhout en griend (een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd) valt hieronder. Handelingen die zorgt voor de dood of ernstige beschadiging van een houtopstand moet vooraf worden gemeld bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

 • Is er een vergunning nodig voor het kappen van een boom?
  Hiervoor hoeft u geen kapmelding te doen, maar misschien is er wel een omgevingsvergunning nodig. Of u een vergunning nodig heeft, kunt u navragen bij de gemeente. Bij de gemeente kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Met welke beschermde soorten moet ik rekening houden bij de kap van bomen en struiken?

  Bij het kappen van bomen moet u rekening houden met nesten van vogels. De boom of struweel mag niet gekapt worden wanneer hier een nest in zit die gebruikt wordt. Wanneer het een nest is van een jaarrond beschermde soort, dan is voorafgaand aan de kap een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit nodig. Nesten van vogels kunnen zich ook in boomholtes bevinden. Deze holtes kunnen daarnaast ook verblijfplaatsen van vleermuizen zijn. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd en mogen zonder vergunning voor een flora- en fauna-activiteit niet vernield worden. U kunt bij Omgevingsdienst Haaglanden een vergunning aanvragen.

 • Welke planten zijn beschermd?

  Er zijn diverse soorten planten beschermd. Bijvoorbeeld: drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm en zomerschroeforchis. Deze planten staan op de lijst van de habitatrichtlijnsoorten. Daarnaast zijn er nog 76 planten beschermd die op de nationale lijst staan.

 • Wanneer is het broedseizoen en mag er dan gesnoeid/gekapt worden?
  Het broedseizoen loopt ongeveer van 15 maart tot 15 juli. Maar ook buiten deze periode broeden vogels. De exacte broedperiode verschilt per vogelsoort. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de natuurkalender broedvogels van de vogelbescherming. Tijdens het broedseizoen mogen werkzaamheden in het groen plaatsvinden als nesten en rustplaatsen niet beschadigd worden. Alleen een visuele controle voldoet in de meeste gevallen niet, omdat veel nesten goed verborgen zijn. Daarom is er een goede ecologische controle nodig. Deze controle brengt de nesten en een potentieel gebied met nesten in kaart.

Denkt u dat iemand de regels overtreedt?

Bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat iemand geen meldingsplicht heeft gedaan, maar wel bomen gekapt heeft? Laat het ons weten.