Natuur en evenementen

WE WILL, WE WILL ROCK YOU! Dreunend komt de bekende melodie uit de boksen. Zingend, schreeuwend, en dansend doet het publiek mee. Een feestje, markt of ander evenement in of vlakbij een natuurgebied, kan dat eigenlijk? Bij elk evenement dat u organiseert, kunt u te maken krijgen met de natuur en onderzoeksplicht. Veel hangt af van de locatie, het type evenement en het seizoen.

Een organisator van een evenement in of nabij groene gebieden, zoals parken en een bomenlaan, heeft te maken met de Omgevingswet. Een evenement kan namelijk een negatief effect hebben op beschermde planten of dieren op of nabij het evenemententerrein. Dit valt in de Omgevingswet onder “flora- en fauna-activiteit”.

Verder mag u alleen een evenement in of nabij Natura-2000 gebieden organiseren, als het geen negatieve effecten (bijv. geluid of lichthinder) heeft op de daarin beschermde natuur. Natura-2000 gebieden zijn groene gebieden die landelijk zijn beschermd onder ”Nature 2000 activiteit”‘ in de Omgevingswet.

Wat moet ik doen als ik een evenement wil organiseren?

 1. 1

  Stap 1: Voer een ecologisch onderzoek (QuickScan) uit

  Om aan te tonen dat u verder de natuurregels uit de Omgevingswet niet overtreedt, is een ecologische Quickscan nodig. Een ecologisch adviesbureau kan deze voor u uitvoeren. Deze scan brengt de verstorende activiteiten in beeld. Zo weet u gelijk of u maatregelen kunt nemen om de verstoring en schade te beperken. Wij vragen u de Quickscan bij te voegen bij uw evenementenmelding of -vergunning.
  Een QuickScan rapport laat zien:

  1. Welke beschermde soorten flora en fauna op of nabij de locatie voorkomen die verstoord kunnen worden door het evenement.
  2. Wat de negatieve effecten op het Natura-2000 gebied zijn.
  3. Welke eventuele maatregelen getroffen moeten worden.

  Bij grotere evenementen is vaak aanvullend een AERIUS-berekening naar de effecten van stikstofdepositie noodzakelijk. Naast een onderzoeksplicht (QuickScan) geldt altijd de zorgplicht van de Omgevingswet.

 2. 2

  Stap 2: Vraag een vergunning aan

  Blijkt uit de QuickScan dat het evenement mogelijk negatieve gevolgen heeft op het Natura-2000 gebied? Dan is er een vergunning Natura 2000-activiteit nodig. Heeft het gevolgen voor beschermde dieren? Dan is een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit nodig. U vraagt dit aan bij Omgevingsdienst Haaglanden. Zij verzorgen dit voor de provincie Zuid-Holland.

  Een vergunningprocedure bij Omgevingsdienst Haaglanden loopt naast de aanvraag voor een evenementenvergunning bij de gemeente.

 3. 3

  Stap 3: OZHZ controleert of u zich aan de voorschriften houdt

  De Omgevingsdienst Haaglanden geeft de vergunning af. Daarin staan de voorschriften en voorwaarden. Dan komt OZHZ in beeld. Wij controleren of u zich houdt aan afspraken. Dit doen wij voor provincie Zuid-Holland.

  Bij evenementen zonder vergunning, buiten een Natura 2000 gebied, controleren wij het ecologisch onderzoek. Zonder ecologisch onderzoek loopt u risico om in overtreding te zijn. Voer dit dus op tijd uit. Zo voorkomt u dat wij moeten optreden, waardoor u mogelijk het evenement moet stoppen.

Start op tijd met onderzoek

Ecologische onderzoeken en vergunningaanvragen kunnen aardig wat tijd in beslag nemen. Het is daarom goed om dit onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren.

Vragen over andere vergunningen en verplichtingen? Neem contact op

Raadpleeg altijd de betreffende gemeente zodat u weet of u alle verplichte vergunningen heeft aangevraagd voor uw evenement. Denk aan de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening en het afsteken van vuurwerk (ontbrandingsvergunning).

Voor vragen over de provinciale omgevingsverordening in Zuid-Holland Zuid (stiltegebieden, Natuurnetwerk gebieden en weidevogel- en ganzenrustgebieden), kunt u contact opnemen met ons: ecologie@ozhz.nl. Onze adviseurs kijken graag met u mee.

 

Veel gestelde vragen

 • Welke verboden zijn er?

  In de Omgevingswet staan meerdere verboden.

  Er is een verbod om flora en fauna te verstoren, beschadigen, plukken en de voortplanting en rustplaatsen te vernielen. Overtredingen kunnen ontstaan door o.a. geluid, licht, trillingen, verstoring door mensen of materieel.

 • Wat houdt de zorgplicht in?

  Dit houdt in dat iedere burger respectvol moet omgaan met de natuur en deze zo min mogelijk verstoort. Of het nu om beschermde soorten gaat of niet. Vaak zijn maatregelen nodig om negatieve effecten op soorten te voorkomen.

  Voorbeelden van preventieve maatregelen bij evenementen zijn:

  • Kwetsbaar groen gebied waar soorten voorkomen afschermen van publiek.
  • Lichtbronnen richten op het evenement zelf en niet op groen gebied en waterpartijen.
  • Het evenement bij voorkeur plannen buiten de kwetsbare periode: ná het broedseizoen van vogels. Indicatief loopt het broedseizoen van half maart tot half juli/augustus.
  • Als u verstoringen niet kunt voorkomen het evenement op een andere locatie organiseren.

  Let op: Voor een evenement kan geen vergunning voor een flora- en fauna-activiteit gegeven worden, omdat dit geen wettelijk belang heeft.

 • Wanneer vraagt u een vergunning aan?

  Voor evenementen binnen of dichtbij Natura-2000 gebied kan een vergunning worden aangevraagd.

  Voor evenementen buiten Natura-2000 gebieden met negatieve effecten op beschermde planten en dieren kan geen vergunning worden verleend. Dat komt omdat een evenement geen wettelijk belang is volgens de Omgevingswet. Dat betekent dat initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderzoek naar beschermde soorten en het treffen van maatregelen.