Evenement en natuur

WE WILL, WE WILL ROCK YOU! Dreunend komt de bekende melodie uit de boksen. Zingend, schreeuwend, en dansend doet het publiek mee. Een feestje, markt of ander evenement in of vlakbij een natuurgebied, kan dat eigenlijk? Bij elk evenement dat u organiseert, kunt u te maken krijgen met de natuur. Veel hangt af van de locatie, het type evenement en het seizoen.

Een evenement organiseren in een natuurgebied mag onder voorwaarden. Als het gaat om een Natura 2000-gebied, is het noodzakelijk dat de natuur hier zo min mogelijk last van heeft. Het leefgebied mag niet verslechteren.

Buiten het Natura 2000-gebied mag u een festival organiseren wanneer dit geen negatieve effecten heeft op de vogel- en habitatrichtlijn. In deze richtlijnen staat welke planten en dieren en hun natuurlijke habitats (leefgebieden) beschermd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door het festival te organiseren buiten het broedseizoen of door een locatie te kiezen waar niet of nauwelijks soorten zitten, of soorten die daar geen last van hebben. Vogels in de stad zijn bijvoorbeeld al heel wat geluid en drukte gewend.

Wat moet ik doen als ik een evenement wil organiseren?

 1. 1

  Stap 1: Ga na of u een ontheffing nodig heeft

  Allereerst gaat u na of u een ontheffing nodig heeft. Daarvoor neemt u contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden. Zij verzorgen dit voor hele provincie Zuid-Holland.

 2. 2

  Stap 2: Voer een ecologisch onderzoek uit

  In het ecologisch onderzoek kijkt u of er beschermde dieren en planten op de desbetreffende plaats of in de omgeving zijn. Ook onderzoekt u wat de (mogelijke) schadelijke effecten op de soorten zijn. In een goed onderzoek bekijkt u ook welke middelen er ingezet kunnen worden om de schadelijke effecten op de soorten te verkleinen. Tot slot geeft een ecologisch onderzoek ook aan of er een ontheffing/vergunning aangevraagd moet worden op grond van de Wet natuurbescherming.

  Op basis van het door u uitgevoerde ecologisch onderzoek toetst de Omgevingsdienst Haaglanden of er voor het evenement een ontheffing soortenbescherming of een vergunning wet Natuurbescherming (Natura 2000) nodig is.

 3. 3

  Stap 3: OZHZ controleert of u zich aan de voorschriften houdt

  De Omgevingsdienst Haaglanden geeft de ontheffing of vergunning af. Daarin staan de voorschriften en voorwaarden. Dan komt OZHZ in beeld. Wij controleren of u zich houdt aan afspraken. Het kan zijn dat wij bij uw evenement langskomen, bijvoorbeeld om geluidsmetingen uit te voeren.

Veel gestelde vragen

 • Welke dieren mogen worden verstoord? En welke niet?
  Dieren kunnen verstoord worden door activiteiten of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de verblijfplaats. In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om bepaalde vogels en diersoorten, die in het wild leven, opzettelijk te storen. Er zijn ook uitzonderingen. In het kader van beheer- en schadebestrijding mogen sommige dieren worden verstoord. Er is dan wel een ontheffing of nodig. Of er moet een vrijstelling voor zijn verleend. Bij het aanvragen van een ontheffing moet de noodzaak duidelijk zijn. Ook moet het storen geen invloed hebben op het bestaan van het soort. Zo is het verboden om inheemse vogels opzettelijk te verstoren, wanneer dit invloed heeft op het bestaan van de vogelsoort. Is er een verblijfplaats van een inheemse vogel in de buurt? Dan moet een ecologisch deskundige onderzoek doen of de activiteit de vogels verstoren.