Evenement en natuur

WE WILL, WE WILL ROCK YOU! Dreunend komt de bekende melodie uit de boksen. Zingend, schreeuwend, en dansend doet het publiek mee. Een feestje, markt of ander evenement in of vlakbij een natuurgebied, kan dat eigenlijk? Bij elk evenement dat u organiseert, kunt u te maken krijgen met de natuur. Veel hangt af van de locatie, het type evenement en het seizoen.

Een evenement organiseren in een natuurgebied mag onder voorwaarden. Als het gaat om een Natura 2000-gebied, is het noodzakelijk dat de natuur hier zo min mogelijk last van heeft. De kwaliteit van de beschermde soorten in het gebied mag niet verslechteren.

Buiten het Natura 2000-gebied mag u een festival organiseren wanneer dit geen negatieve effecten heeft op de beschermde dieren die worden genoemd in de vogel- en habitatrichtlijn. In deze richtlijnen staat welke planten en dieren en hun verblijf- en rustplaatsen beschermd moeten worden. 

Wat moet ik doen als ik een evenement wil organiseren?

 1. 1

  Stap 1: Ga na of u een ontheffing nodig heeft

  Denkt u dat uw activiteit in, of vlak bij, een Natura 2000 gebied de soorten in het gebied kan verstoren? Dan kunt u een natuurtoets, gemaakt door een ecoloog, doen. Deze toets brengt de verstorende activiteiten in beeld. Zo weet u gelijk of u maatregelen kunt nemen om de verstoring en schade te beperken. En of u een vergunning nodig heeft. Wanneer uit de natuurtoets blijkt dat er een verstorend effect is, moet u een vergunning aanvragen. Dit kan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Zij verzorgen dit voor heel de provincie Zuid-Holland.

  Let op: de Wet natuurbescherming biedt geen mogelijkheden om een ontheffing te krijgen op een verbodsbepaling wanneer het gaat om een evenement buiten een Natura 2000 gebied.

 2. 2

  Stap 2: Voer een ecologisch onderzoek uit

  Om aan te tonen dat u verder de Wet natuurbescherming niet overtreedt, voert u een ecologisch onderzoek uit. Uit dit onderzoek blijkt om wat voor soort verstoring het gaat. Het kan gaan om bijvoorbeeld verstoring door geluid, kunstmatig licht, trillingen, zichtbare beweging en mechanische effecten. De vraag is dan of er in de buurt nesten of verblijfplaatsen zijn van beschermde soorten. Sommige soorten, zoals de meerkoet, zijn minder verstoringsgevoelig dan bijvoorbeeld de sperwer. Een ecologisch deskundige kan dit aangeven en samen met u bekijken welke middelen u kunt inzetten om de schadelijke effecten op de soorten te verkleinen.

 3. 3

  Stap 3: OZHZ controleert of u zich aan de voorschriften houdt

  De Omgevingsdienst Haaglanden geeft de ontheffing of vergunning af. Daarin staan de voorschriften en voorwaarden. Dan komt OZHZ in beeld. Wij controleren of u zich houdt aan afspraken.

  Bij evenementen zonder vergunning, buiten een Natura 2000 gebied, controleren wij het ecologisch onderzoek. Zonder ecologisch onderzoek loopt u risico om in overtreding te zijn. Voer dus een ecologisch onderzoek uit. Zo voorkomt u dat wij moeten optreden, waardoor u mogelijk het evenement moet stoppen.

Veel gestelde vragen

 • Welke dieren mogen worden verstoord? En welke niet?
  Dieren kunnen verstoord worden door activiteiten of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de verblijfplaats. In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om bepaalde vogels en diersoorten, die in het wild leven, opzettelijk te storen. Er zijn ook uitzonderingen. In het kader van beheer- en schadebestrijding mogen sommige dieren worden verstoord. Er is dan wel een ontheffing of nodig. Of er moet een vrijstelling voor zijn verleend. Bij het aanvragen van een ontheffing moet de noodzaak duidelijk zijn. Ook moet het storen geen invloed hebben op het bestaan van het soort. Zo is het verboden om inheemse vogels opzettelijk te verstoren, wanneer dit invloed heeft op het bestaan van de vogelsoort. Is er een verblijfplaats van een inheemse vogel in de buurt? Dan moet een ecologisch deskundige onderzoek doen of de activiteit de vogels verstoren.