Het programma in een notendop

De opwarming van de aarde is nu overal ter wereld merkbaar, de invloed van de mens onbetwistbaar. Het nieuwe VN-rapport onderstreept de urgentie van opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Ook in eigen land wordt deze noodzaak steeds breder gevoeld. De recente wateroverlast in Zuid-Limburg, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat en de miljarden die beschikbaar zullen worden gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen zijn hier voorbeelden van.

Het is duidelijk dat actie nodig is, maar hoe richt je de fysieke leefomgeving toekomstgericht in? Wat kan OZHZ doen om provincie en gemeenten daarbij te ondersteunen?

Klimaat, energie en circulariteit

OZHZ helpt bij klimaat-, energie- en circulaire vraagstukken. Met onze expertises, een groot netwerk en onze data leggen we de focus op:

  • Duurzaamheid onderdeel maken van alle OZHZ-producten en adviezen
  • Belemmeringen en kansen voor duurzame (woning)bouw en ondernemerschap beter in kaart brengen
  • Diverse databronnen combineren voor belemmeringen en kansen voor gebiedsinrichting
  • Nauwe samenwerking met partners

Hoe zorg je dat je van elkaar leert en kennis opdoet?

Als OZHZ organiseren we regelmatig sessies en praktijkbezoeken. Zo gingen we in oktober langs bij The Green Village in Delft. Een aantal gemeenten, de provincie, het Ingenieursbureau Drechtsteden, een paar ondernemers, en OZHZ waren van de partij. Het doel? Elkaar leren kennen, kennis opdoen over waterberging, en leren van elkaar.

Dit bezoek was een vervolg op een digitale sessie over waterberging in 2021. Maar waterberging is niet het enige onderwerp dat we belangrijk vinden. Zo is er in december een online bijeenkomst over hitte. Dit organiseren we samen met de GGD waarbij we de praktische koppeling maken met de zogenaamde 3G’s: Gebied, Gebouw, en Gezondheid.

In gesprek over participatie

Bij gebiedsontwikkelingen vinden altijd veel besluiten plaats. Hoe geef je het besluitvormingsproces nu eigenlijk goed vorm? Wanneer is participatie verplicht? Wat we verwachten we van een vergunningaanvrager, en wat van een vergunningverlener? Bij dat soort vragen stonden wij stil tijdens een ‘Kijk & Vergelijk’-bijeenkomst over participatie. OZHZ organiseerde dit.

We spraken met gemeenten en de provincie over het vormgeven van participatie onder de omgevingswet. We discussieerden, wisselden ervaringen en stukken uit en bespraken wat er nog moet gebeuren om beter voorbereid te zijn. Duidelijk was dat deze bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. In 2023 loopt dit project Participatie door en leggen we afspraken vast over het beoordelen van participatie bij vergunningaanvragen.

Zuid-Holland Zuid klimaatadaptief en waterrobuust in 2050

Maar hoe kom je daar? OZHZ heeft veel kennis in huis die kan helpen. Zo stelden we in 2021 een kaart beschikbaar voor gemeenten, provincie en samenwerkingspartners zoals de waterschappen. Daar zie je bijvoorbeeld waar wateroverlast bij hevige regenval kan ontstaan of waar het heel heet kan worden (hittestress).

Keuzes bij inrichting, beheer en onderhoud

Door op deze kaart belangrijke ontwikkelingen te projecteren zoals bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van een industrieterrein zien overheden beter waar kansen liggen. Dit is noodzakelijk bij het maken van keuzes over de inrichting, beheer en het onderhoud. Dit krijgt een vervolg in 2022, door ook biodiversiteit hierin mee te nemen, mogelijkheden voor extra waterbergingen én groenverbindingen. Dit is noodzakelijk bij het maken van keuzes over de inrichting, beheer en het onderhoud.

Klimaatadaptatie vast onderdeel

Daarnaast is klimaatadaptatie nu een vast onderdeel in 3D- en omgevingsscans die door OZHZ uitvoert. We adviseerden ook over hoe je een woonwijk klimaatbestendig inricht. Ook hielpen we mee bij het in kaart brengen van klimaatkwetsbaarheden en bespraken we met elkaar de ambities. Kortom: er gebeurde véél. Dit alles hielp ook om de samenwerking beter vorm te geven. Dit betreft niet alleen gemeenten, veiligheidsregio, GGD, waterschap en provincie. Het gaat ook over samenwerkingen met ondernemers, slechts 40% van alle grond is namelijk van een overheidsinstantie, de rest van bedrijven of particulieren. We weten elkaar nu beter te vinden en kunnen hierdoor beter uitvoering geven aan plannen.

Woonwijk van de toekomst

Lees het verhaal van duurzaamheidsexpert Patricia: “Dit is de woonwijk van de toekomst” 

De tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Het is 2041. Op een mooie zomerse dag stap je stipt om 8.58 uur de deur uit. Meteen knijp je je ogen dicht. De felle zon komt net achter een wolk vandaan en weerkaatst verblindend op de witte tegels. De warmte slaat je in het gezicht. Binnen was het gelukkig lekker koel, doordat je dak en gevel bedenkt zijn met planten. Maar buiten is het 40 graden.

Lees het hele verhaal over 'de woonwijk van de toekomst'

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking