Vergunning voor multifuel tankstation Greenpoint ligt ter inzage

OZHZ werkte de afgelopen periode samen met de gemeente Sliedrecht aan een vergunning voor Greenpoint voor het oprichten en in werking hebben van een multifuel tankstation aan de Sopraanweg 3-7 in Sliedrecht. Wij lichten graag de bijzonderheden toe.

Greenpoint is een organisatie die duurzame brandstoffen beschikbaar maakt voor een stapsgewijze en economisch verantwoorde transitie van fossiele naar duurzame energie.

Eerste vergunning multifuel tankstation in regio

In het multifuel tankstation kunnen voertuigen terecht voor elektrisch snelladen en de brandstoffen benzine en diesel, maar ook voor de duurzame brandstoffen LNG, CNG en waterstof. Vooral dat laatste is bijzonder. Het is namelijk de eerste vergunning voor een dergelijk publiek toegankelijk multifuel tankstation in onze regio. De locatie krijgt ook een gebouw met een koffiehoek, toiletten, horeca in de vorm van een service counter en een verkoopruimte voor autogebonden onderdelen zoals bijvoorbeeld motorolie. Daarnaast zal de locatie een autowasinrichting bevatten.

Wat zijn belangrijke uitgangspunten?

Bij deze uitbreiding heeft OZHZ extra goed gekeken naar de risico’s die de opslag, het verladen en het gebruik van gevaarlijke brandstoffen met zich meebrengen. Hiervoor neemt de initiatiefnemer diverse, in de vergunning vastgelegde veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is aandacht voor de opslag van bodembedreigende stoffen van belang. Hiervoor treft Greenpoint bodembeschermende maatregelen.

Wat betekent deze vergunning voor de regio?

In februari 2019 tekenden bedrijven en overheden een ontwikkelovereenkomst om meerdere vulpunten voor waterstof in de regio Drechtsteden mogelijk te maken. De komst van waterstoftankstations in de regio past binnen het doel van de energietransitie om te stoppen met aardgas en fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. De vergunning aan Greenpoint te Sliedrecht is de eerste vergunning in de regio voor een waterstoftankstation en een belangrijke stap naar een duurzamere regio.

Wilt u de stukken van de vergunning inzien?

Het gaat hier om een omgevingsvergunning. Voor iedereen is deze nu in te zien. De stukken liggen vanaf 21 mei tot en met 1 juli ter inzage:

– in de Publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, Industrieweg 11, algemeen telefoon 140184.
digitaal via de website van de gemeente Sliedrecht.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook! We noemen dit het indienen van een zienswijze. Dit kan in dezelfde periode als dat de stukken ter inzage liggen. Een zienswijze dient u in door een bericht te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sliedrecht.

Het bedrijf Greenpoint valt onder het bevoegd gezag van de gemeente Sliedrecht. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de gemeente Sliedrecht het onderdeel milieu in de vergunning.