Sanering nieuwbouwwijk IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam

De bodem van de nieuwbouwwijk De IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam is sterk verontreinigd. Naast een verontreiniging met minerale olie midden op het terrein is de grond ook sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en asbest. De verontreinigingen zijn het gevolg van de voormalige bedrijfsactiviteiten, de terreinverharding en demping van watergangen. Dit blijkt uit zeven onderzoeksrapporten, waarvan de laatste onderzoeken in 2020 zijn uitgevoerd.

Sanering is verplicht

OZHZ oordeelt, namens de Provincie Zuid Holland, dat sprake is van zes gevallen van ernstige bodemverontreiniging en dat de sanering spoedeisend is. De spoed is nodig omdat lokaal in de grond hoge gehalten aan asbest in de vorm van zogenaamde asbestnesten zijn aangetroffen.

Sanering voor bouw

Voor en tijdens de bouwactiviteiten wordt de locatie geschikt gemaakt voor het gebruik. Hierbij wordt de verontreiniging met minerale olie ontgraven en de andere verontreinigingen afgedekt met een leeflaag of een afdeklaag. Een leeflaag is een laag schone grond van tenminste 1 meter dikte. Deze komt op de plaats van de toekomstige tuinen en openbaar groen. De afdeklaag bestaat uit betonvloeren van woningen en verharding van de toekomstige wegen.

Wonen op een saneringslocatie

De nieuwe bewoners kunnen op de gesaneerde locatie veilig wonen. Wel zijn er zogenaamde gebruiksbeperkingen. Dieper dan 1 meter in de tuin graven, bijvoorbeeld voor een vijver of zwembad, mag niet zomaar. De leeflaag moet in stand worden gehouden. Graafwerkzaamheden dieper dan 1 meter moeten gemeld te worden en mogen alleen door een hiertoe erkend aannemer worden uitgevoerd. De bodemverontreiniging wordt in het kadaster geregistreerd, zodat elke bewoner hiervan bij de koop van op de hoogte is.

OZHZ wil gaan instemmen met het saneringsplan

De sanering voldoet volgens ons aan het huidige bodemsaneringsbeleid. Door de leeflaag of de afdeklaag worden contactmogelijkheden met de verontreinigingen weggenomen. OZHZ is daarom van plan in te stemmen met dit plan. Dit staat ook in de ontwerpbeschikking die wordt gepubliceerd.

Ontwerpbeschikking ter inzage

Als direct omwonende of belanghebbende is een goede uitvoering van de bodemsanering belangrijk voor u.  De komende zes weken kunt u de ontwerpbeschikking en onderzoeksrapporten inzien. U kunt deze opvragen via een e-mail aan bodemsanering@ozhz.nl.

U kunt gedurende zes weken uw eventuele bedenkingen of twijfels schriftelijk of mondeling bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kenbaar maken. Daarmee dient u een zienswijze in.

Zes weken na publicatie van de ontwerpbeschikking wordt de definitieve beschikking opgesteld. Binnengekomen zienswijzen worden in de definitieve beschikking besproken en leiden mogelijk tot aanpassing van de beschikking.