Onderzoeksresultaten windpark Spui bekend

Sinds het (proef)draaien van de windmolens van windpark Spui in de Hoeksche Waard voerden geluidsexperts diverse onderzoeken uit. De algemene conclusie: het windpark kan voldoen aan de wettelijke eisen. Wel geeft een groep omwonenden aan nog steeds veel hinder te ervaren van de molens. OZHZ blijft naar aanleiding van klachten hierover in gesprek met andere overheden en het windpark. Graag lichten wij hieronder de gedane onderzoeken toe.

 

Drie geluidsonderzoeken zijn uitgevoerd. Onderzoekers maten het geluid op verschillende momenten, op verschillende locaties en bij verschillende weersomstandigheden, zoals wel of geen bewolking en verschillende windrichtingen. Op die manier is een goed beeld ontstaan.

Wat is onderzocht?

Achtergrondgeluidsonderzoek: in 2018 & 2019

Er is altijd en overal geluid, het kan lastig zijn om dan te bepalen wat de windmolens aan geluidsbelasting toevoegen. Daarom vroeg de gemeente Hoeksche Waard al voordat de windmolens kwamen om onderzoek te doen in de bebouwde omgeving. Hoe is de geluidsbelasting voor en na de windmolens? Zo is er een referentiekader: een vergelijking. Dit achtergrondonderzoek vergelijkt de situatie van 2018 (dus zonder aanwezigheid van windturbines) met 2019 (met windturbines). De metingen hebben ’s nachts plaatsgevonden.

Uit dit onderzoek blijkt dat in het poldergebied de geluidsbelasting gemiddeld 3 dB(A) hoger is in 2019 dan in 2018. In het woongebied omgeving Voorstraat te Nieuw-Beijerland is geen beduidend verschil gemeten tussen 2019 en 2018. Daarnaast zijn in het laag frequent geluid geen beduidende verschillen te zien tussen de situatie met en zonder windmolens. Ook zijn er geen pieken in het laag frequent te zien en/of gemeten.

Onderzoek naar geluidsbelasting in voorjaar 2019

Daarnaast vroeg de provincie Zuid-Holland in mei 2019 onderzoek te doen naar de geluidsbelasting door windpark Spui. Dit om te controleren of het windpark zich houdt aan de gemaakte geluidsafspraken.

Uit dit onderzoek blijkt dat het windpark kan voldoen aan de norm, mits de windturbines vrij draaien
De marge ten opzichte van 47 dB Lden bedraagt ongeveer 2 dB. Deze marge is relatief groot en
is normaal gesproken ruim voldoende om ook in windrijke jaren te kunnen voldoen aan de norm.

Onderzoek naar fabricage uitgangspunten en gestelde voorschriften

Ook vroeg de provincie Zuid-Holland te onderzoeken of het windpark voldoet aan enerzijds de technische gegevens van de windturbines zoals aangeleverd door de leverancier en anderzijds aan de gestelde voorschriften in de verleende vergunning.

Het gaat hier om een verwachting die weergeeft of voldaan wordt aan een meteogemiddeld jaar. Immers de voorschriften geven aan dat de exploitant van de windturbines aan het einde van een kalenderjaar moet aantonen dat voldaan is aan de jaargemiddelde gestelde geluidsnorm. En op dit moment hebben de turbines nog geen volledig kalenderjaar gedraaid.

Wat is de eindconclusie?

Op basis van de bovenstaande drie onderzoeken, is de conclusie dat het windpark Spui op basis van het prognose onderzoek voorlopig voldoet aan de gestelde voorschriften. Aan het einde van het kalenderjaar moet worden aangetoond dat daadwerkelijk werd voldaan. Binnen de geldende normen worden geluidspieken geaccepteerd, mits voldaan wordt aan de toegestane jaargemiddelde geluidniveaus.

Overlast in de omgeving tegengaan

Met deze conclusie is uiteraard niet te zeggen dat omwonenden geen overlast ervaren. OZHZ blijft naar aanleiding van klachten hierover in gesprek met andere overheden en het windpark.

Onafhankelijk advies

Tijdens een bijeenkomst met dorpsverenigingen op 25 september 2019 is door een onafhankelijk adviseur van Cauberg Huygen een eerste reactie gegeven op de rapporten. Deze reactie wordt volgende week op de website van de gemeente Hoeksche waard gepubliceerd. Mogelijk worden op basis van deze aanbevelingen de rapporten op onderdelen nog aangepast. Dit zal niet leiden tot andere eindconclusies.

Vragen?

Heeft u vragen of klachten, laat het ons weten via het contactformulier op deze website.