Meer actie om afvalbranden te voorkomen

Afvalbedrijven in Zuid-Holland moeten gerichte maatregelen nemen om brand bij hun bedrijf te voorkomen. De provincie en omgevingsdiensten, ook OZHZ, gaan samen met de bedrijven kijken welke maatregelen mogelijk en nodig zijn. Deze krijgen vervolgens een plek in hun vergunning.

Sinds 2016 is in heel Nederland een stijgende lijn te zien in het aantal afvalbranden. Zo vonden er in 2016 bij afvalbedrijven onder provinciaal bevoegd gezag in Zuid-Holland 4 afvalbranden plaats, in 2017 waren dat er 14. De provincie en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten hebben daarop diverse mogelijkheden onderzocht om het aantal branden te voorkomen. Vanaf 2018 is bijvoorbeeld verscherpt toezicht ingesteld op afvalbrandpreventie bij afvalbedrijven. Daarbij geven inspecteurs ook advies. Desondanks zijn er nog relatief veel branden, met alle gevolgen van dien voor de omwonende en het milieu.

Bedrijf maakt zelf een plan

De provincie neemt daarom vanaf nu in de vergunningen van de bedrijven op welke preventie- en repressiemaatregelen zij moeten nemen. Dat zal per bedrijf verschillend zijn, aangezien de bedrijfsvoering zeer divers is. Denk aan verschillend type afval, en de diverse manieren van aanvoer en verwerking. De omgevingsdienst zal hiervoor bij ieder bedrijf een afvalbrandpreventieplan opvragen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van een speciaal opgestelde handreiking. De omgevingsdienst toets het plan op effectiviteit en best beschikbare technieken. Daarbij zal ook overleg zijn met de brandweer. Na goedkeuring kunnen de maatregelen in de milieuvergunning worden opgenomen.

De Omgevingsdienst West Holland heeft inmiddels een pilot gedaan met de werkwijze en de eerste ervaringen zijn positief. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (Vergunningverlening): “Over vermindering van het aantal branden is nog niets te zeggen, maar het draagt in ieder geval bij aan meer bewustwording bij bedrijven. Op termijn hopelijk aan een dalende trend. En zo aan gezond en veilig Zuid-Holland.”