Kalenderjaargegevens windpark Spui bekend

Windpark Spui heeft het geluidemissie onderzoek afgerond en dus zijn de gegevens van 2019 bekend. Uit het rapport blijkt dat de geluidemissie van de turbines over het kalenderjaar 2019 (april – december) zowel overdag als in de avond en nacht onder de wettelijk vastgestelde waarde is gebleven.

Jaargemiddelden blijven onder wettelijk vastgestelde waarde

Voor windturbines gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit is voor geluid een jaargemiddelde grenswaarde opgenomen van 47 dB Lden en 41 dB Lnight ter plaatse van woningen van derden en andere gevoelige objecten. Bij windpark Spui is maximaal 44 dB Lden en maximaal 38 dB Lnight berekend.

De turbines draaien nog geen volledig jaar

Geluidhinder wordt berekend met jaargemiddelden waarden. OZHZ beoordeelt het geluid van de windturbines in de Hoeksche Waard op meerdere momenten. Zo kunnen jaargemiddelden duidelijk maken of aan de wet wordt voldaan.De turbines draaien sinds april 2019. Er zijn dus nog geen gegevens bekend voor een periode van 12 maanden. De verwachting is dat de waarden over een heel jaar hoger zijn.

Overlast in de omgeving tegengaan

Met deze conclusie is uiteraard niet te zeggen dat omwonenden geen overlast ervaren. OZHZ blijft naar aanleiding van klachten hierover in gesprek met andere overheden en het windpark.

Het onderzoeksrapport bekijken

Bekijk hier het geluidemissie onderzoek. Meer informatie leest u ook in ons dossier over Windpark Spui.