Specifiek voor Dordrecht werkt OZHZ met de gemeente samen in de aanpak van illegale kamerverhuur voor vermindering van hinder in bepaalde wijken. De groene handhaving is een speciale taak die OZHZ uitvoert voor de hele provincie. Het is erop gericht beschermde natuurgebieden in Zuid-Holland in stand te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden voor recreatie

Klachten en meldingen

Inwoners van de regio melden milieuoverlast die veroorzaakt wordt door bedrijven via de Milieutelefoon aan de omgevingsdienst. De Milieutelefoon is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voor minder spoedeisende klachten is een digitaal klachtenformulier beschikbaar via www.ozhz.nl Bij milieuoverlast kan het gaan om stank-, stof-, geluidsoverlast of bodemverontreiniging.

Maar ook als er een onveilige situatie bij bedrijven wordt gesignaleerd, kan dat via de milieutelefoon worden gemeld. OZHZ-inspecteurs zijn 24 uur per dag op pad om de situatie ter plaatse te bekijken. Achteraf laten zij de melders weten wat er met hun klacht is gedaan. In 2015 waren er 2406 klachten en meldingen. Hieronder een overzicht van de verdeling over verschillende categorieën en gemeenten.

Groene handhaving

OZHZ houdt toezicht op Natura2000 gebieden en controleert naleving van de Wet Natuurbescherming in de gehele provincie Zuid-Holland. Met de uitvoering van de groene taken wordt een bijdrage geleverd aan natuurbehoud in een leefbare provincie waar bedrijvigheid en natuurbeleving naast elkaar kunnen bestaan.   

Expertise Leefbaarheid

Soms is geluidsonderzoek nodig. Akoestisch onderzoek verschaft inzicht in geluid vanuit industrie, weg- of railverkeer. OZHZ kan oplossingsrichtingen aangeven. Naast geluidsoverlast kan er sprake zijn van lichthinder. Ter bescherming van o.a. de nationale landschappen Hoeksche waard en het Groene Hart heeft de provincie ‘donkertebeleid’ opgenomen in het milieubeleidsplan. OZHZ kan dit door vertalen naar de gemeente. Ontwikkelingen kunnen effect hebben op natuur en beschermde dieren. OZHZ adviseert en heeft een rol bij de bescherming van natuurgebieden in heel Zuid-Holland.

OZHZ heeft specialistische kennis in huis op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid, ‘groene’ wetgeving, lichthinder, de watertoets en hoogspanningsleidingen. Daarnaast zijn er bodemspecialisten die naast kennis van bodemkwaliteit ook kennis hebben van koude/warmte opslag. Met adviezen en onderzoeken draagt OZHZ bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio.

Hier vindt u meer informatie over de Expertise en Adviesrol van OZHZ.