Samen met onder andere de veiligheidsregio worden risico analyses gemaakt om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Vervolgens controleren onze inspecteurs of de bedrijven zich aan de vergunningsvoorschriften houden.

Het opstellen van een goede vergunning en het toezicht op bedrijven vormt een belangrijk element in het werk van OZHZ dat zich richt op het borgen van veiligheid in de regio. Voor de meest risicovolle bedrijven is speciale wet- en regelgeving van kracht: het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO 2015). DCMR Milieudienst Rijnmond is namens de provincie, als het bevoegd gezag, verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland.

Voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken is er een handreiking: de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS). Dit is een (regelmatig geactualiseerde) serie documenten die OZHZ gebruikt bij de vergunningverlening en bij het toezicht op deze bedrijven. De publicatiereeks besteedt zo integraal mogelijk aandacht aan de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

Belangrijkste risico's in Zuid-Holland Zuid

De Hoeksche Waard is één van de belangrijkste schakels in het Nederlandse transportnetwerk van buisleidingen van en naar het Rotterdams havengebied. Er liggen leidingen voor aardgas, brandbare en andere gevaarlijke stoffen.
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vormt het vervoer van gevaarlijke stoffen over de snelweg A-15 en de Betuwelijn een veiligheidsrisico. De externe veiligheidsproblematiek in de Drechtsteden richt zich vooral op de veiligheid bij bedrijven en het transport over het spoor en de weg. Verder vormt de aanwezigheid van LPG stations in de hele regio een veiligheidsrisico voor inwoners.

OZHZ verricht op het gebied van externe veiligheid diverse adviestaken, uitsluitend in opdracht van gemeenten of provincie zoals uitvoeren of toetsen van risico-analyses voor ruimtelijke of vervoersplannen (w.o. opslag en transport gevaarlijke stoffen), het opstellen van protocollen en bijdragen aan gemeentelijke structuurvisies. Daarnaast wordt meegekeken op externe veiligheidsaspecten bij vergunningverlening en actualiseert en beheert OZHZ externe veiligheidsinformatie, onder andere ten behoeve van de risicokaart. Op de risicokaart zijn verschillende soorten risico’s in uw omgeving weergegeven. Deze kaart en andere themakaarten kunt u bekijken op de webpagina 'Uw leefomgeving in kaart'.

Projecten

Belangrijke projecten rond het thema Veiligheid hebben betrekking op databeheer, het opstellen van een communicatiestrategie gericht op omwonenden van risicovolle bedrijven, de verplichte voorbereiding voor BRZO-bedrijven op natuurrampen, zoals overstromingen, de toepassing van hitte werende bekleding op LPG-tankwagens die tankstations bevoorraden, een nieuwe indeling BRZO-plichtige bedrijven, ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van structuurvisies externe veiligheid en RO-processen.

Expertise Veiligheid

Bij woningen, scholen of andere gevoelige bestemmingen wordt rekening gehouden met veiligheidszones rond transportwegen en bedrijven. OZHZ adviseert ook over milieuzonering rond bedrijven. Voldoende ruimte tot andere objecten is bijvoorbeeld nodig om hinder en gevaar te voorkomen.

OZHZ heeft specialistische kennis in huis op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid, ‘groene’ wetgeving, lichthinder, de watertoets en hoogspanningsleidingen. Daarnaast zijn er bodemspecialisten die naast kennis van bodemkwaliteit ook kennis hebben van koude/warmte opslag. Met adviezen en onderzoeken draagt OZHZ bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio.

Hier vindt u meer informatie over de Expertise en Adviesrol van OZHZ.